دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-260 
5. شناسایی ابعاد شایستگی‌های کارآفرینی هنرستان ها

صفحه 107-124

10.22055/edus.2021.35425.3126

مسعود فقیهی؛ محمدنور رحمانی؛ نادرقلی قورچیان؛ کلثوم نامی