دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، تیر 1400، صفحه 1-252 
6. شناسایی ابعاد شایستگی‌های کارآفرینی هنرستان ها

صفحه 107-124

10.22055/edus.2021.35425.3126

مسعود فقیهی؛ محمدنور رحمانی؛ نادرقلی قورچیان؛ کلثوم نامی


12. جایگاه تربیت شهروند مجازی در برنامه‌های درسی رسمی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

صفحه 229-252

10.22055/edus.2021.36140.3170

سیدمهدی حسینی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محمود حقانی؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده