دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1373 
اختلال هراس از مدرسه

صفحه 46-68

10.22055/edus.1995.16195

بهمن نجاریان؛ سودابه بساک نژاد