دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1374 
اخت و اعتبار یابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتی A

صفحه 24-50

10.22055/edus.1996.16163

بهمن نجاریان؛ بهنام مکوندی؛ بهرام دباغ؛ سارا نیکفر


حدود دانش بشری

صفحه 147-162

10.22055/edus.1996.16169

محمد حسین گنجی؛ خسرو نشان