دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1375 
ویگوتسکی‌ و آموزه یادگیری‌ تجربی‌ و نظری‌ یوری‌ و. کارپف‌ و جان‌ د. دیرانسفورد

صفحه 95-110

10.22055/edus.1997.16550

یوری و .کارپف و جان د . دیرانسفورد(نویسنده)؛ محمد علی موسوی(مترجم )