دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، شهریور 1375 
معرفی پایان نامه ها

صفحه 113-116

10.22055/edus.1996.16161

عبدالحسین فرج پهلو


چگونه‌ استناد کنیم‌؟

صفحه 127-141

10.22055/edus.1997.16149

یوجین‌ گارفیلد؛ عبدالحسین‌ فرج‌ پهلو