دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1377