دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
رابـطه‌ سرسختی‌ و مؤلفه‌های‌ آن‌ با سلامت‌ روانی‌ در دانشجویان‌ پسر دوره کارشناسی‌ دانشگاه‌

جمال‌ حقیقی‌؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ سیدعلی‌ سینا رحیمی؛ لیلا سلیمانی‌نیا

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1378، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16100

چکیده
     در این‌ پژوهش‌، رابطه سرسختی‌ و مؤلفه‌های‌ سه‌ گانه‌ آن‌ با سلامت‌ روانی‌ در دانشجویان‌ پسر دوره‌های‌ کارشناسی‌دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. در این‌ تحقیق‌، مؤلفه‌های‌ سرسختی‌- تعهد، کنترل‌ و مبارزه‌ جویی‌- به‌ عنوان‌ متغیرهای‌ پیش‌بین‌ یا مستقل‌ و سلامت‌ روانی‌ به‌ عنوان‌ متغیر ...  بیشتر

بررسی‌ رابـطه‌ خشنودی‌ شغلی‌ و عملکرد شغلی‌ با توجه‌ به‌ متغیر تعدیل‌کننده‌ عزت‌نفس‌

حسین‌ شکرکن؛ فریبا حافظی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1378، صفحه 19-26

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16101

چکیده
     عزت‌ نفس‌ عاملی‌ است‌ که‌ در بررسی‌ رفتار سازمانی‌ می‌تواند رابطه‌ میان‌ خشنودی‌ شغلی‌ و عملکرد شغلی‌ را تعدیل‌ کند. هدف‌ پژوهش‌ حاضر بررسی‌ رابطه‌ خشنودی‌ شغلی‌ و عملکرد شغلی‌ بادر نظر گرفتن‌ متغیر تعدیل‌ کننده‌ عزت‌نفس‌ است‌. در واقع‌، هدف‌ پژوهش‌ حاضر، بررسی‌ بخشی‌ از نظریه‌ خود هماهنگی‌ کورمن (1977) ...  بیشتر

بررسی‌ تأثیر فشار روانی‌ بر برخی‌ از متغیرهای‌ سیستم‌ ایمنی‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ سرسختی‌ روانشناختی‌

رضا زمانی؛ نجمه‌ حمید

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1378، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16102

چکیده
     هدف‌ از پژوهش‌ حاضر، بررسی‌ رابطه میان‌ فشار روانی‌، سر سختی‌(چالش‌، تعهد و کنترل‌) به‌ عنوان‌ منبع‌ مقاومت‌ در برابر فشار روانی‌ با سیستم‌ ایمنی‌ بدن‌ است‌. جامعه مورد مطالعه‌ شامل‌ دو گروه‌ از دانشجویان‌ پسر و دختر سال‌ پنجم‌ و ششم‌ پزشکی‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ تهران‌ و شهید بهشتی‌ در سال‌ تحصیلی‌ 78-77 ...  بیشتر

ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌گرایی‌

بهمن‌ نجاریان‌؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ یدالله زرگر

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1378، صفحه 43-58

چکیده
     پژوهش‌ حاضر به‌ منظور ساخت‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌ گرایی‌ با استفاده‌ از تحلیل‌ عوامل‌ و تعیین‌ پایایی‌ و اعتبار آن‌ انجام‌ شد. 395 دانشجوی‌ دختر و پسر دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و آزاد اهواز یک‌ پرسشنامه مقدماتی‌ 95 ماده‌ای‌ مربوط‌ به‌ کمال‌ گرایی‌ را تکمیل‌ نمودند. بر اساس‌ تحلیل‌ عوامل‌ پاسخهای‌ آزمودنیها ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ رغبتهای‌ شغلی‌، ارزشها و نگرش‌ دبیران‌ متوسطه‌ و پیش‌دانشگاهی‌ با عملکرد آموزشی‌ آنان‌

بهمن‌ نجاریان‌

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1378، صفحه 59-88

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16105

چکیده
             در این‌ پژوهش‌، رابطه‌ رغبتهای‌ شغلی‌، ارزشها و نگرش‌ دبیران‌ متوسطه‌ و پیش‌دانشگاهی‌ رشته‌های‌ نظری‌ دزفول‌ با عملکرد آموزشی‌ آنان‌ در نیمسال‌ اول‌ سال‌ تحصیلی‌ 79-1378 بررسی‌ گردید. نمونه‌های‌ تحقیق‌ 100 دبیر زن‌ و 120 دبیر مرد بودند که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ طبقه‌ای‌ از بین‌ 800 ...  بیشتر

کودکی‌ به‌ مثابه‌ پدیداری‌ اجتماعی‌

عبدالرضا نواّح

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1378، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16106

چکیده
  این‌ مقاله‌ عمدتاً در چارچوب‌ مکتب‌ نظری‌ "پدیدارشناسی‌" (آلفرد شوتز) و متأثر از نظریه‌ کنش‌ متقابل‌ نهادی‌ است‌. امروزه‌ با توجه‌ به‌ تلفیقی‌ که‌ کمابیش‌ در شکل‌ علوم‌ میان‌ رشته‌ای‌ صورت‌ گرفته‌ نگرش‌ انتزاعی‌ جامعه‌ شناسانه‌ قاره‌ای‌ متمایل‌ به‌ تلفیق‌ و ادغام‌ با رویکردهای‌ عملی‌تر علوم‌ اجتماعی‌ انگلوساکسون‌ ...  بیشتر

بررسی‌ کمی‌ فعالیتهای‌ علمی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ طی‌ سالهای‌ 1378 ـ 1363

فریده‌ عصاره؛ زُیا آبام‌

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1378، صفحه 107-122

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16107

چکیده
     هدف‌ اصلی‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ کمی‌ وضعیت‌ تولید اطلاعات‌ علمی‌ در دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز طی‌ سالهای‌ 1378ـ1363 است‌. در این‌ پژوهش‌، میزان‌ اطلاعات‌ علمی‌ تولید شده‌ توسط‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ و روند رشد آنها به‌ تفکیک‌ چهار مدرک‌ علمی‌ (کتاب‌، مقاله‌، پایان‌ نامه‌ و گزارش‌ طرح‌ ...  بیشتر