دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1378 
ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌گرایی‌

صفحه 43-58

بهمن‌ نجاریان‌؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ یدالله زرگر