دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1378