دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1380 (مجله علوم تربیتی از سال 1374 تا سال 1381 با مجله روانشناسی مشترک بوده و مقالات در مجله ای با نام "مجله علوم تربیتی و روانشناسی" به چاپ رسیده اند)