دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز و زمستان 1382