دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
چالش‌های اساسی تربیت دینی در فضای ریزوماتیک

سید مهدی سجادی؛ علی ایمانزاده

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1386، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15803

چکیده
  ژیل دلوز (1995-1925) فیلسوف پست مدرن و پساساختارگرای فرانسوی استعاره ریزوم و فضای ریزوماتیک خود را از زیست شناسی الهام گرفته است. ریزوم به عنوان یک استعاره زیست شناختی نمادی برای رشد چندگانه و نامحدود از طریق اتصالات ممتد است. مفهومی که در مقابل درخت و رشد درختی است که بر خطی و متوالی بودن حرکت تأکید دارد. فضای ریزوماتیک با تأکید بر شدن، ...  بیشتر

بررسی تأثیر روش‌های مختلف سنجش(تشریحی یا چندگزینه‌ای) بر رویکردهای مطالعه و راهبردهای آماده شدن برای امتحان در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین

جلیل فتح آبادی؛ علی اکبر سیف

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1386، صفحه 21-46

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15804

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر نشان دادن تأثیر دو روش متداول سنجش کلاسی (تشریحی و چهارگزینه‌ای) بر رویکردهای مطالعه و راهبردهای آماده شدن برای امتحان در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین بوده است. برای انجام این پژوهش تعداد 332 نفر از دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین در رشته‌های روان‌شناسی و مدیریت آموزشی دانشگاههای شاهد و آزاد ...  بیشتر

بررسی چگونگی تحقق سیاست‌های آموزش و پرورش طی برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (1383-1379)

یداله مهرعلی زاده؛ عبدالمهدی معرف‌زاده؛ مالک خدادادی ارپناه

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1386، صفحه 47-72

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15816

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی چگونگی تحقق سیاست‌های آموزش و پرورش شهر اهواز طی برنامه سوم توسعه (1383-1379) در مقطع متوسطه اجرا شده است. با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل اسناد، داده‌های مورد نیاز به روش مصاحبه نیمه باز و بررسی اسناد و مدارک (شاخص‌ها)، جمع‌آوری گردید. جامعه آماری شامل: مدیران ستادی، کارشناسان سازمان و ادارات آموزش و پرورش ...  بیشتر

بررسی علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس ابتدایی استان کردستان

نعمت الله عزیزی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1386، صفحه 73-100

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15817

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در مدارس ابتدایی مناطق شهری و روستایی استان کردستان انجام گرفت. روش مطالعه از نوع غیرآزمایشی و توصیفی و جامعه آماری مورد مطالعه کلیه معلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی مناطق شهری و روستایی استان کردستان بالغ بر 9914 نفر و 15 نفر از کارشناسان آموزش ابتدایی سازمان ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش استان در فراهم ساختن زمینه نظارت مردم بر آموزش و پرورش

احمدرضا نصراصفهانی؛ احمد عابدی؛ صدیقه کریمی؛ وجیهه گمینیان؛ لیلا شکوهنده؛ زهره باقری

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1386، صفحه 101-132

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15818

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در زمینه فراهم کردن بستر مناسب برای نظارت مردم بر آموزش و پرورش و شناسایی موانع انجام این وظیفه می‌باشد که در قالب پنج سؤال مطرح شده است. جامعه آماری این پژوهش، اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق آموزش و پرورش کشور طی سال‌های 81 تا 83 است. از میان آنها، تعداد 41 ...  بیشتر

شناسایی، تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری معلمان (مورد مطالعه: معلمان استان یزد)

سیدحبیب ‌اله میرغفوری؛ حسین صیادی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1386، صفحه 133-158

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15819

چکیده
  توسعه پایدار تابعی از سیستم آموزشی هر کشور محسوب می‌شود و این سیستم نقش حیاتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. بنابراین تصمیم‌گیران هر کشور بایستی تمرکز ویژه‌ای بر روی بهبود عملکرد این سیستم داشته باشند. معلمان مهمترین نقش کلیدی را در بهبود عملکرد ایفا می‌کنند، بنابراین افزایش سطوح بهره‌وری معلمان می‌تواند منجر به عملکرد ...  بیشتر

بررسی رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان‌های جنوب غرب کشور

عبدالحسین فرج پهلو؛ سمیه سادات آخشیک

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1386، صفحه 159-180

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15820

چکیده
  با توجه به تغییر سازمان کتابخانه‌های عمومی و قرار گرفتن آنها زیر پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، و در راستای مشخص شدن مختصات این کتابخانه‌ها و کتابداران برای مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی جهت برنامه‌ریزی‌های جدید برای کتابداران و کتابخانه‌های عمومی، با استفاده از فرصت یک دوره آموزش ضمن خدمت برای کتابداران شاغل در کتابخانه‌های ...  بیشتر