دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، پاییز و زمستان 1386 
5. ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش استان در فراهم ساختن زمینه نظارت مردم بر آموزش و پرورش

صفحه 101-132

10.22055/edus.2008.15818

احمدرضا نصراصفهانی؛ احمد عابدی؛ صدیقه کریمی؛ وجیهه گمینیان؛ لیلا شکوهنده؛ زهره باقری