دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، اسفند 1387 
Globalization and dilemma of management of quality in higher education

صفحه 131-158

10.22055/edus.2009.15786

یداله مهرعلیزاده؛ سید منصور مرعشی؛ عیدان الانصاری