دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، آذر 1387 
بررسی اصول اساسی تربیت مدنی (با رویکرد اسلامی)

صفحه 3-30

10.22055/edus.2008.15744

مسعود صفایی مقدم؛ محمود کاظمی؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ سید منصور مرعشی