دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
عوامل مؤثر بر تکوین هویت حرفه ای معلم: روایت پژوهی رویدادهای زندگی یک معلم

میثم غلام پور؛ محسن آیتی

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/edus.2020.34294.3078

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تکوین هویت‌حرفه‌ای یک معلم انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر روایت‏پژوهی تجارب معلم(پژوهشگر) با رویکرد خود زیست‌نگارانه می‌باشد. با توجه به روش پژوهش جامعه و نمونه پژوهش را داستان‌های زندگی راوی(پژوهشگر) تشکیل می‌دهد. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق روایت‌های محقق از دوران زندگی، تحصیل ...  بیشتر

آنارشیسم معرفتی - تحلیل ونقدی ازآراء فایرابند درفلسفه علم والزامات تربیتی آن

محمد حسین گنجی

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 23-44

https://doi.org/10.22055/edus.2020.33319.3025

چکیده
  تعلیم وتربیت ارتباط وثیقی با تصورما از«علم» دارد ودانشی که دیدگاه ما رادربارۀ علم تنقیح می کند«فلسفه علم» است. مکاتب فلسفه علم را ازدیدی کلان می توان به دودستۀ عمدۀ استقراگراونااستقراگراتقسیم کرد.فایرابند که متعلق به نحلۀ نااستقراگرادرفلسفۀعلم است وتولیدعلم رامحصول خلاقیت شخصی می داند،برخلاف عقلانیت انتقادی پوپرارزیابی ...  بیشتر

بررسی اختلال اضطراب فراگیر معلمان در شرایط همه‌گیری کووید-19

سارا ابراهیمی

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 45-68

https://doi.org/10.22055/edus.2020.34149.3073

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی تأثیر همه‌گیری کووید-19 برابتلای معلمان به اختلال اضطراب فراگیر است که بااستفاده ازروش توصیفی ازنوع همبستگی انجام شد.جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه کشوربود که 407 نفرازآنهابااستفاده ازروش نمونه‌گیری گلوله برفی مجازی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.شرکت‌کنندگان دراین پژوهش ...  بیشتر

فراتحلیل رابطه خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی

ابوالفضل فرید؛ توحید اشرف زاده

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 69-90

https://doi.org/10.22055/edus.2020.35466.3130

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل رابطه خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش فراتحلیل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مطالعات در دسترس بود که در بین سال‌های 1381 تا 1398 منتشر شده بود. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از چک لیست مشخصات طرح‌های پژوهشی مصرآبادی (1389) استفاده شد. پس از بررسی ملاک‌های ورود و خروج، 146 اندازه ...  بیشتر

ساخت پرسشنامه میزان شده برای تشخیص ارزشیابی‌کاذب در مدارس ابتدایی

مهدی قربانخانی؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 91-116

https://doi.org/10.22055/edus.2020.35053.3114

چکیده
  تحریف نتایج ارزشیابی از مخرب‌ترین آسیب‌هایی است که پویایی و نشاط هر نظامی را با چالش‌های جدی همراه می‌سازد. هدف اصلی این پژوهش ساخت پرسشنامه ارزشیابی کاذب برای مدارس ابتدایی است. بدین‌ منظور مبتنی بر روش پژوهش آمیخته اکتشافی‌ دو مطالعه به انجام رسید که در مطالعه اول از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاکی، 30 نفر و در مطالعه دوم، ...  بیشتر

بررسی چیستی و ابعاد شبکه‌های یادگیری در دیدگاه ایوان ایلیچ

محمد رضا سرمدی؛ آزاده زارع؛ معصومه صمدی؛ مهران فرج اللهی

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22055/edus.2020.33406.3028

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی مبانی نقادی ایلیچ از آموزش مدرسه‌ای و بررسی ماهیت و ابعاد شبکه‌های یادگیری به عنوان یک نظام آموزشی نوین انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پژوهش اسنادی-تحلیلی به توصیف و تحلیل شبکه‌های یادگیری مطرح شده از سوی ایوان ایلیچ و عناصر و ابعاد آنها پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که شبکه‌های ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی مقیاس درجه بندی سنجش مولفه‌های انتقال یادگیری یادگیرندگان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ای

امیر مثنوی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ علی دلاور

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 137-158

https://doi.org/10.22055/edus.2020.35198.3120

چکیده
  استفاده از فن آوری در آموزش برای کمک به افراد دارای اختلال طیف اوتیسم در سالهای اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده است. این پژوهش با هدف ساخت مقیاس درجه‌بندی نگاره‌ای توصیفی برای سنجش مولفه‌های انتقال یادگیری افراد دارای اختلال طیف اوتیسم در طراحی محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ای انجام شد. روش این پژوهش رویکرد آمیخته (کیفی-کمی-کیفی) بوده ...  بیشتر

ریشه های ساختاری وقوع فساد اکادمیک در آموزش عالی ایران

کویستان محمدیان؛ جمال سلیمی؛ نعمت الله عزیزی؛ شیرکوه محمدی

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 159-182

https://doi.org/10.22055/edus.2021.33499.3031

چکیده
  مقدمه : فساد به‌طور عام و فساد آکادمیک به طور خاص، همواره در بردارنده آثار و پی‌آمدهای نگران کننده‌ای هم برای سازمان مربوطه و هم برای جامعه دارد و ساختارها و نهادهای عدیده‌ای از آثار و پی آمدهای آن متضرر می‌شوند. به گونه‌ای که نه تنها فساد، باعث کاهش کیفیت، برابری و دسترسی در آموزش عالی می‌شود بلکه بازده‌های اقتصادی جامع و ظرفیت‌های ...  بیشتر

ارزیابی تعلق پارادایمی اعضای هیات علمی رشته مطالعات برنامه درسی:رویکردی به مطالعه فلسفه علم

رحمت اله مرزوقی؛ فاطمه کریمی؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی؛ سوسن جباری

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 183-200

https://doi.org/10.22055/edus.2020.33058.3009

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تعلق پارادایمی اساتید رشته مطالعات برنامه درسی انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی – پیمایشی انجام گردید و جامعه آماری آن شامل کلیه اعضای هیات علمی رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاههای دولتی کشور می‌باشند. پس از تعیین روایی و محاسبه پایایی ابزار، جهت‌گیری اعضای هیات علمی رشته مطالعات برنامه درسی نسبت ...  بیشتر

ارائه چارچوب توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران با رویکرد آینده پژوهی

ملیحه چرخاب؛ محمد حسین پور؛ ماریا نصیری

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 201-224

https://doi.org/10.22055/edus.2020.33701.3050

چکیده
  وجود اخلاق باعث رشــد، تعالی و بالندگی در آموزش‌وپرورش و به‌تبع آن کل کشور می‌شود. پژوهش حاضر با هدف، ارائه الگوی توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران ستادی اداره کل آموزش‌وپرورش خوزستان با رویکرد آینده‌پژوهی و بهره‌گیری از مدل سه شاخگی است. روش تحقیق از نوع ترکیبیِ اکتشافی (ابتدا کیفی و سپس کمی) میباشد. در تحقیق کیفی، روش مطالعه کتابخانه‌ای، ...  بیشتر

شناسایی شاخص های محتوای مطلوب برای دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آن ها

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدرضا آهنچیان

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 225-252

https://doi.org/10.22055/edus.2021.33992.3068

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های محتوای مطلوب برای دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آن ها انجام شد. در پژوهش حاضر، از طرح ترکیبی و از نوع اکتشافی متوالی استفاده شد. در بخش کیفی با 20 نفر از متخصصان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه های کشور که در حوزه محتوای دروس اهل نظر هستند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. ابزار جمع‌آوری ...  بیشتر

تدوین واعتباریابی مدل فرایند ارزشیابی ارتقاء وترفیع اعضای ‌هیأت‌ علمی

زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ محمد عسگری

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 253-276

https://doi.org/10.22055/edus.2021.35580.3135

چکیده
  فرایند کنونی ارزشیابی ارتقاء و ترفیع اعضای هیأت علمی با ادبیات آموزش‌عالی وتجربه‌های دانشگاه‌های برترجهان همسویی ندارد. لذا این پژوهش با هدف تدوین و اعتبا‌ریابی ‌فرایند ارزشیابی ارتقاء و ترفیع اعضای علمی انجام شد. ابتدا با استفاده از مطالعه تطبیقی، فرایند ارزشیابی در دانشگاه‌های برترجهان وایران مقایسه شد. بر‌اساس یافته‌های ...  بیشتر