دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، دی 1398، صفحه 1-256 
بازشناسی مفهوم «موقعیت» در رویکردهای تربیت ارزشی معاصر

صفحه 1-26

10.22055/edus.2019.27776.2684

داود حسین پور صباغ؛ محمدرضا شرفی؛ جمیله علم الهدی؛ حسین سوزنچی


طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی ارزشیابی صلاحیت‌های حرفۀ معلمی در ایران

صفحه 27-50

10.22055/edus.2019.29678.2818

مهدیه سادات وقور کاشانی؛ غلام رضا حاجی حسین نژاد؛ نعمت الله موسی پور؛ عیسی ابراهیم زاده


شناسایی شایستگیهای مدیران مهدهای کودک

صفحه 51-70

10.22055/edus.2019.28569.2754

لیلا ولی زاده؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ قدسی احقر