دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
فلسفه تعلیم و تربیت
پساپدیدارشناسی در آموزش و یادگیری با تأکید بر مفاهیم چندگانگی و شفافیت

حمید احمدی هدایت؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ سعید ضرغامی همراه

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/edus.2019.28077.2707

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین پساپدیدارشناسی در مطالعات فناورانه و دلالت‌های آن در آموزش و یادگیری با تأکید بر مفاهیم چندگانگی و شفافیت می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش‌های تحلیل مفهومی و انتقادی بهره‌گرفته شده‌است. پدیدارشناسی در گذر زمان با نگاه‌های متفاوتی روبرو بوده است که در دیدگاهی متأخر آیدی، نگاهی نو به‌نام پساپدیدارشناسی ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
واکاوی اصول حاکم بر طراحی الگوی مطلوب برنامه‌درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

سید رمضان عقیلی؛ جمیله علم الهدی؛ کوروش فتحی اجارگاه

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 15-34

https://doi.org/10.22055/edus.2019.26634.2585

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف استخراج اصول حاکم بر طراحی الگوی برنامه‌درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. نمونه آماری شامل متخصصان و معلمان با تجربه دوره ابتدایی بودند که با روش نمونه-گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

برنامه ریزی آموزشی
تحلیل کیفیِ شرایط، وضعیت و پیامدهای عادت‌واره نهادی عاملان اجتماعی میدان تولید آموزش (مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد

فردین محمدی؛ امیر حسین محمدپناه

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 35-54

https://doi.org/10.22055/edus.2019.26233.2550

چکیده
  پژوهش حاضر سعی در تبیین این مسأله را دارد که وضعیت عادت‌واره آموزشی معلمان در ایران چگونه است، در طول زمان دستخوش چه تغییراتی شده است، چه شرایطی در شکل‌دهی آن نقش داشته است و چه پیامدهایی به دنبال داشته است؟ بر این اساس هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی وضعیت و تحولات عادتواره آموزشی معلمان در میدان آموزش است. در راستای پاسخ به مسأله تحقیق، ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی مولفه های "دانش دبیران" در آموزش و پرورش شهر اهواز

حمید فرهادی راد؛ سکینه شاهی؛ امین الله خلیلی

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 55-76

https://doi.org/10.22055/edus.2019.23767.2349

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مولفه های دانش دبیران در آموزش و پرورش شهر اهواز بود. پژوهش مذکور از نظر هدف در حیطه پژوهش‌های «نظری-کاربردی» و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی(کیفی و کمّی) است. در بخش کیفی بر اساس قاعده اشباع نظری 11 نفر از دبیران شهر اهواز به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از الگوی موارد مطلوب انتخاب شدند ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
نقش رهبری حرفه ای مدیران در توسعه شایستگی دانش‌آموزان با میانجی‌گری اعتماد و همکاری بین معلمان و حرفه ای شدن معلمان

سکینه جعفری؛ علی اکبر امین بیدختی؛ زهرا قاسمیان دستجردی

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22055/edus.2019.27969.2698

چکیده
  هدف پژوهش حاضر نقش رهبری حرفه‌ای مدیران در توسعه شایستگی دانش آموزان با میانجی‌گری حرفه‌ای شدن معلمان، اعتماد و همکاری بین معلمان مدارس شهرستان بابل می‌باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام معلمان دوره‌های اول و دوم ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
آموزش و بهبود شایستگی‌های رهبری با روش کانون ارزیابی توسعه رهبر: مطالعه تجربی شایستگی‌های تحول‌گرایی، تیم‌سازی و تفکر استراتژیک

نقی رعدی افسوران؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حمیدرضا عریضی سامانی؛ جورج ثورنتون

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 97-118

https://doi.org/10.22055/edus.2019.25363.2493

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، آموزش و بهبود شایستگی‌های رهبری تحول‌گرایی، تیم‌سازی و تفکر استراتژیک در مدیران یک شرکت دولتی با استفاده از روش کانون ارزیابی توسعه رهبر (کاتر ) بود. روش پژوهش، روش آزمایشی (پیش آزمون – پس آزمون) بود. برای اجرای پژوهش، تعداد 10 نفر از مدیران شرکت با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابتدا آنان به ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
طراحی و تبیین یک مدل دوسطحی از تاثیر هوش هیجانی بر اعتماد و اثر آن بر فرهنگ همکاری و خلاقیت فردی (مورد مطالعه: مربیان و کارآموزان مراکز دولتی و آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان اهواز)

مهدی نداف؛ فرج اله رحیمی؛ زهرا غلامی

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22055/edus.2019.26931.2613

چکیده
  با توجه به اهمیت نو‌آوری و کار‌آفرینی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع به واسطه خلاقیت، و از آنجا که یکی از سیاست‌های سازمان آموزش فنی حرفه‌ای ارتقا مهارت نیروی انسانی به جهت گسترش اشتغال از طریق آماده‌سازی افراد برای پاسخگویی به تغییرات روز‌افزون دانش و فناوری است می توان گفت محیط اجتماعی که از طریق فرهنگ همکاری، خلاقیت فردی را مورد ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی عوامل موثر در موفقیت دوره های آموزشی الکترونیکی (پژوهشی آمیخته)

هاشم محمدی چمردانی؛ محمدنور رحمانی

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 137-154

https://doi.org/10.22055/edus.2019.27633.2677

چکیده
  پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات و ارتباطات، در کلیه فعالیت های سازمان از جمله آموزش منابع انسانی تأثیر داشته است و باعث ظهور و گسترش دوره های آموزشی الکترونیکی، به عنوان فن آوری نوین آموزشی شده است؛ هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل موثر در موفقیت دوره های آموزشی الکترونیکی بود که با روش آمیخته اکتشافی در شرکت گاز استان هرمزگان ...  بیشتر

تکنولوژی آموزشی
استانداردهای آموزشی طراحی بازخورد در محیط های یادگیری الکترونیک، بر اساس طبقه‌بندی بلوم- اندرسون

نوری براری؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ فرنوش اعلامی

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 155-174

https://doi.org/10.22055/edus.2019.26945.2615

چکیده
  فهم و کاربرد آموخته‌ها از عمومی‌ترین اهداف یادگیری محسوب می‌شوند که در محیط‌های یادگیری الکترونیکی، بازخورد مهم‌ترین شیوه اطمینان از دست‌یابی یادگیرنده به این اهداف است بااین‌وجود، هنوز دستورالعمل جامعی بر اساس علم آموزش وجود ندارد تا به چگونگی ایجاد بازخورد بر مبنای اهداف یادگیری الکترونیکی بپردازد. هدف پژوهش حاضر تدوین ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
واکاوی سازوکارهای شناسایی و انتخاب اعضای هیات علمی مستعد در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای

یونس رومیانی؛ خدایار ابیلی؛ پورکریمی جواد؛ سعید فرح بخش

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 175-196

https://doi.org/10.22055/edus.2019.27050.2625

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، واکاوی سازوکارهای شناسایی و انتخاب اعضای هیأت علمی مستعد در دانشگاه‌های جامع با تراز عملکرد منطقه‌ای است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. به همین منظور، تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مطلع نسبت به جذب هیأت علمی به‌صورت هدفمند و با راهبرد نمونه‌گیری نظری انتخاب شده و به‌صورت نیمه ساختاریافته ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
بررسی آسیب‌های کارکردی پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ گلنار مهران

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 197-216

https://doi.org/10.22055/edus.2019.22943.2287

چکیده
  با توجه به اینکه از سال 1390، پردیس‌های خودگردان عهده‌دار رسالت و کارکردهای آموزش‌عالی شده‌اند و اهمیت این مسئله، این پژوهش باهدف، بررسی و آسیب‌شناسی کارکردی پردیس‌های خودگردان در سه بعد (آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی) و پیامدهای بلندمدت این آسیب‌ها انجام‌شده است. بدین منظور با 21 نفر از صاحب‌نظران آموزش‌عالی و مدیران پردیس‌های ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
به‌کارگیری مدل ترکیبی تحلیل عاملی و تحلیل سوات در تعیین اولویت‌های استراتژیک آموزش عالی (مطالعه موردی: زیر نظام آموزش عالی دولتی استان اصفهان)

بهروز ارباب شیرانی؛ علی زینل همدانی؛ سید حمید رضا شاوران

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 217-240

https://doi.org/10.22055/edus.2019.27567.2705

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بهبود فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک در تعیین اولویت های زیرنظام دولتی آموزش عالی استان اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی تکنیک سوات و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش 130 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، اصفهان و کاشان و صنعتی مالک اشتر بودند که در فرایند تدوین ...  بیشتر