دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-240 
بررسی آسیب‌های کارکردی پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

صفحه 197-216

10.22055/edus.2019.22943.2287

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ گلنار مهران