دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
فلسفه تعلیم و تربیت
تأملی بر شکل گیری نظام آموزش مدرن در ایران مبتنی بر مناسبات قدرت – دانش در اندیشه میشل فوکو

مرضیه عالی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22055/edu.2018.21527.2150

چکیده
  جستجو در زمینه ها و شرایط شکل گیری فرآیندهای تربیتی مدرن در ایران مبتنی بر مناسبات قدرت دانش مساله اساسی است که مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ آن است. روش پژوهش در این مطالعه روش تحلیل تاریخی مبتنی مناسبات قدرت دانش است که به تجزیه و تحلیل سیر تاریخی عوامل شکل دهنده به نظام آموزش مدرن و تحول ارزش ها در جامعه ایران پرداخته است از اینرو ، ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سحر سعادت؛ سکینه شاهی؛ حمید فرهادی راد؛ محمد رضا نیستانی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22055/edu.2019.14695.1497

چکیده
  آموزش مداوم کارکنان، اقدامی راهبردی است که در سطح فردی، باعث ارتقای کیفیت شغلی و در سطح سازمانی، عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی، موجب افزایش بهره وری می شود. این مقاله با هدف بررسی سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام گردیده است. روش تحقیق مورد استفاده، روش کیفی بر پایه تحلیل محتوای ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربرد درس پژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی عادی استان مازندران به منظور ارائه یک مدل مفهومی

امیر پوراحمدعلی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ صمد ایزدی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 47-70

https://doi.org/10.22055/edu.2019.22783.2273

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربرد درس پژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی استان مازندران به‌منظور ارائه مدل مفهومی انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روشی آمیخته اکتشافی متوالی بوده است. جامعه تحقیق شامل صاحب‌نظران حوزه درس پژوهی، کلیه معلمان ریاضی و مدیران مدارس ابتدایی استان مازندران به تعداد 10700 نفر بوده ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
تدوین بسته‌ی آموزشی خودفرمانی و تعیین اثر‌بخشی آن بر انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی‌انگیزگی دانش‌آموزان دوره‌ی دوم متوسطه تهران

نسرین رحمان پور؛ حسن اسدزاده؛ اسماعیل سعدی پور؛ نورعلی فرخی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22055/edu.2018.26944.2614

چکیده
  پپژوهش حاضر با هدف تدوین بسته‌ی آموزشی خودفرمانی و تعیین میزان اثربخشی آن بر انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، و بی‌انگیزگی دانشآموزان دوره‌ی دوم متوسطه انجام شد. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. ابتدا بسته‌ی آموزشی خودفرمانی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای تدوین، و سپس میزان نسبت ...  بیشتر

اثربخشی آموزش کارآفرینی بر مسیر شغلی دانش آموزان

سکینه اشرفی؛ حبیب الله نجفی هزارجریبی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22055/edu.2019.24155.2387

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی درس کارآفرینی بر مسیر شغلی دانش-آموزان صورت گرفت. روش پژوهش آزمایشی بوده و از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش-آموزان دختر پایه دوم مقطع متوسطه در شهر نورآباد بود. به‌منظور انجام این پژوهش یک‌پایه دوم از بین سه‌پایه دوم رشته کار و دانش و یک‌پایه دوم ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
رابطه علی ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا و تفکر سیستمی با گرایش به یادگیری مادام‌العمر از طریق میانجی‌گری انگیزش درونی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

ناهید شفیعی؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ محمود ابوالقاسمی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22055/edu.2019.23512.2328

چکیده
  چکیده تعیین رابطه علی ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا و فکرسیستمی فردی با گرایش به یادگیری مادام‌العمر از طریق میانجی‌گری انگیزش درونی بود. تعداد شرکت‌کنندگان در پژوهش 450 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز که در سال تحصیلی 94-95 مشغول به تحصیل بودند و به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند. روش پژوهش ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی عوامل موثر بر رفتارخرید دانش آموزان مصرف‌کننده بازی-های رایانه‌ای (مورد مطالعه: دانش‌آموزان ابتدایی مدارس شهر اهواز)

سارا محمدی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ اکرم ایدون

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 131-152

https://doi.org/10.22055/edu.2018.21076.2409

چکیده
  یکی از مهم‌ترین موضوعات بازاریابی، مطالعه‌ی رفتار مصرف کننده است؛ بدیهی است کودکان نیز جدا از این مقوله نیستند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر انتخاب و رفتار خرید بازی-های رایانه‌ای توسط کودکان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اهواز می باشد که به دلیل بزرگی و دشواری دسترسی به همه آنها، تعداد ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
ساخت و هنجاریابی پرسشنامه سنجش تفکر مراقبتی بر مبنای رویکرد تربیتی فلسفه برای کودکان

مهرنوش هدایتی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 131-152

https://doi.org/10.22055/edu.2019.24217.2397

چکیده
  این پژوهش با هدف ساخت، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه سنجش مهارت تفکر مراقبتی براساس رویکرد تربیتی «فلسفه برای کودکان» برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر تهران انجام شد. بدین منظور ابتدا طرح مقدماتی (Pilot Study) پژوهش روی 60 دانش‌آموز اجرا گردید و سپس تعداد 742 دانش‌آموز (358 دختر و 384 پسر) دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی موانع تعاملات بین المللی اعضای هیأت علمی: رویکردی کیفی

محسن نظرزاده زارع

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 179-196

https://doi.org/10.22055/edu.2019.20577.2071

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع تعاملات بین‌المللی اعضای هیأت علمی در ایران بود. روش: برای نیل به این مقصود، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه پژوهش، صاحب‌نظران حوزه آموزش عالی کشور بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی، در مجموع تعداد 17 نفر از آن‌ها به‌عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
تحلیل رابطه مولفه های کیفیت زندگی کاری با ابعاد توانمندسازی روانشناختی

علیرضا قلعه ای؛ بهناز مهاجران؛ زین العابدین درویشی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 197-212

https://doi.org/10.22055/edu.2019.21467.2147

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه به تعداد 720 نفر می‌باشد که 250 نفر آن‌ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
بررسی نقش سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بر نابرابری آموزشی

علی حسین حسین زاده؛ محمدعلی مومبینی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 213-232

https://doi.org/10.22055/edus.2019.28416.2740

چکیده
  هدف تحقیق: طبق گزارش های سالانه وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پروش استان خوزستان، بسیاری از مناطق آموزشی استان خوزستان از نظر شاخص های توسعه یافتگی علمی و آموزشی در سطح پایین تری نسبت به دیگر مناطق کشور قرار دارد. تحقیق حاضر با هدف ((بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابرابری آموزشی از دیدگاه معلمان استان خوزستان)) صورت پذیرفته است. ...  بیشتر