دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-230 
تحلیل رابطه مولفه های کیفیت زندگی کاری با ابعاد توانمندسازی روانشناختی

صفحه 197-212

10.22055/edu.2019.21467.2147

علیرضا قلعه ای؛ بهناز مهاجران؛ زین العابدین درویشی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی