دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، دی 1396 
روایتِ معلمی کردن یک معلم ابتدایی با تأکید بر نقش نظریه‌های تربیتی

صفحه 5-24

10.22055/edu.2017.21703.2172

نجمه سلطانی نژاد؛ محبوبه عارفی؛ نعمت الله موسی پور؛ کوروش فتحی اجارگاه