دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
فلسفه تعلیم و تربیت
تاملی بر آموزش و پرورش نخبگان

شقایق نیک نشان؛ علیرضا صمدی دارافشانی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22055/edu.2017.18190.1821

چکیده
  ا هدف از این نوشتار، بررسی نخبه‌گرایی (الیتیسم) در تعلیم و تربیت است. لذا در پی پاسخ به این سؤال است که زمینه اصلی بروز اندیشه نخبه‌گرایی چه بوده است؟ و تئوری پردازان نخبه‌گرایی چه تأثیری بر آموزش‌وپرورش داشته‌اند؟ به‌علاوه، آسیب‌های مبتلابه اندیشه نخبه‌گرا برای تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر که به روش تحلیلی ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
تبیین فرصت‌های یادگیری برنامه درسی خردگرایانه در متون اسلامی

پری مشایخ؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، صفحه 23-44

https://doi.org/10.22055/edu.2017.19698.1995

چکیده
  ه هدف پژوهش حاضر تبیین و اعتباریابی فرصت‌های یادگیری برنامه درسی خردگرایانهدر متون اسلامی است. روش تحقیق روش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. شرکت‌کنندگان پژوهش در بخش مصاحبه 11 نفر از اساتید متخصص برنامه درسی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه در بخش کمی نیز شامل 352 نفر از معلمان ابتدایی شهرستان شیراز ...  بیشتر

ارائه مدلی جهت رشد تفکر هندسی: تاثیر حافظه تصویری بر رشد تفکر هندسی از طریق معرفت شناسی علمی هندسه

مصطفی مهدیان؛ محمد جواد لیاقتدار؛ حمید رضا عریضی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، صفحه 45-69

https://doi.org/10.22055/edu.2017.17661.1784

چکیده
  هدف پژوهش حاضر میزان تأثیر حافظه تصویری بر رشد تفکر هندسی با نقش واسطه‌ای معرفت­شناسی علمی هندسه بود. تحلیل عاملی تأییدی مقیاس معرفت‌شناسی علمی هندسه از طریق آزمون مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل میانجی نیز از طریق دو معادله رگرسیون محدود و کامل برای تعیین اثر غیرمستقیم و معنی‌داری آن از طریق آزمون سوبل و GEE انجام شد. روش پژوهش ...  بیشتر

تجارب والدین در امر تحصیل فرزندانشان:یک مطالعه کیفی

فاطمه مردان اربط؛ یوسف ادیب

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، صفحه 69-96

https://doi.org/10.22055/edu.2017.11686.1231

چکیده
  مشارکت والدین در امر تحصیل فرزندانشان، یکی از مباحث مهم و اساسی تعلیم و تربیت است. این امر بدان سبب بنیادی است که دانش آموزان نیمی از وقت روزانه‌ی خود را در خانه و با هدایت والدین خود می‌گذرانند. تداوم مشارکت والدین از خانه به مدرسه می‌تواند هم در بهبود تربیت فرزندان اثرگذار باشد و هم مشکلاتی را برای والدین به وجود آورد که این تحقیق ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
ارائه مدل ساختاری ارتباطی، بین رهبری معنوی و بهزیستی سازمانی با میانجی گری مثبت اندیشی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم آباد

سعید فرح بخش؛ آزیتا ستار؛ سیده مریم پورمحمدی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22055/edu.2017.16823.1713

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر در صدد آزمون مدل ارتباطی بین رهبری معنوی و بهزیستی سازمانی با میانجی گری مثبت‌اندیشی در بین مدیران مدارس ابتدایی می‌باشد.مواد و روش‌ها: نوع مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد تشکیل می‌دادند که تعداد91 مدیر و 231 نفر از معلمان به روش نمونه گیری ...  بیشتر

فلسفه تعلیم و تربیت
بررسی نظریه کنش ارتباطی هابرماس و دلالت‌های آن در آموزش عالی و دانشگاه

علی ستاری؛ فاطمه یردانی؛ عباس فرازی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، صفحه 121-150

https://doi.org/10.22055/edu.2017.17233.1749

چکیده
  هدف مقاله حاضر، شناسایی مؤلفه‌های سازنده نظریه کنش ارتباطی هابرماس و دلالت های آن در آموزش عالی است. پژوهش به روش کیفی و با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر آراء و اندیشه‌های یورگن هابرماس در نظریه کنش ارتباطی انجام شده است. با توجه به وجود مشکلاتی همچون ضعف در برقراری ارتباط صحیح، عدم برخورد منطقی با مسائل و دست نیافتن ...  بیشتر

شناسایی شایستگی های کارآفرینانه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی ایران (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی)

شهیده حسینی؛ محمود ابوالقاسمی؛ جهانگیر یداللهی فارسی؛ مرتضی رضایی‌زاده

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، صفحه 151-178

https://doi.org/10.22055/edu.2017.22142.2211

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی شایستگی های کارآفرینانه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه-های دولتی ایران است. در راستای دستیابی به این هدف با استفاده از روش تحقیق کیفی و از طریق مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با 17 نفر از اعضای هیئت علمی کارآفرین در دانشگاه شهید بهشتی که از طریق شیوة نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، شایستگی های کارآفرینانه ی آنها ...  بیشتر

تبیین عوامل بازدارنده و ارتقاء دهنده کیفیت در آموزش عالی فنی-مهندسی (مورد: دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه های دولتی شهر تهران )

سودابه حسن زاده بارانی کرد؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ اباصلت خراسانی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، صفحه 179-202

https://doi.org/10.22055/edu.2017.19676.1990

چکیده
  این پژوهش باهدف طراحی الگوی شناختی کیفیت در آموزش عالی فنی و مهندسی و عوامل ارتقاء دهنده و بازدارنده آن از منظر ذینفعان آموزش عالی انجام شد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی از نوع نظریه برخاسته از داده یا گراندد تئوری بود. برای انجام این پژوهش با چهار گروه ذینفع شامل مدیران و سیاست گزاران، اعضاء هیئت علمی، فارغ التحصیلان و کارفرمایان مصاحبه ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش بر روی برنامه درسی معلمان چهار ناحیه شهر اهواز

میترا عبدالهی چهارده چریکی؛ سکینه شاهی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، صفحه 203-226

https://doi.org/10.22055/edu.2017.14733.1501

چکیده
  شواهد نشان می دهد جهانی شدن تاثیر بسزا در توسعه و دگرگونی سازمانها از جمله آموزش عمومی داشته که این تاثیر را می توان در حوزه های اصلی آموزش عمومی همچون معلم، برنامه درسی، ساختار، رابطه مدرسه و جامعه مشاهده کرد. از این رو، بررسی حوزه های برنامه درسی جاری به کار گرفته شده در مدارس کشورمان برای پی بردن به میزان فاصله آن با شرایط جهانی به ...  بیشتر