دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، تیر 1396، صفحه 5-226 
تاملی بر آموزش و پرورش نخبگان

صفحه 5-22

10.22055/edu.2017.18190.1821

شقایق نیک نشان؛ علیرضا صمدی دارافشانی


تبیین فرصت‌های یادگیری برنامه درسی خردگرایانه در متون اسلامی

صفحه 23-44

10.22055/edu.2017.19698.1995

پری مشایخ؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری