دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-253 
1. هرمنوتیک فلسفی و روایتی نو از «حضور - غیاب» در عرصه تعلیم و تربیت

صفحه 5-22

10.22055/edu.2015.13833

ذبیح الله خنجرخانی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ سیدمنصور مرعشی؛ ابوالقاسم بستانی