دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
هرمنوتیک فلسفی و روایتی نو از «حضور - غیاب» در عرصه تعلیم و تربیت

ذبیح الله خنجرخانی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ سیدمنصور مرعشی؛ ابوالقاسم بستانی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22055/edu.2015.13833

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله، بازاندیشی در معنی و مفهوم حضور- غیاب در عرصه تعلیم و تربیت، و تعیین نقش و جایگاه آن در تحققِ اهداف تربیتی است. در برداشت رایج از مفهوم حضور- غیاب، معنی و نقشِ آن، محدود به مکان خاص(کلاس درس) زمان خاص(یا در طول کلاس) و افراد خاص(فراگیر) شده است. محقق با استناد به هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر، قصد دارد روایتی نو ...  بیشتر

رابطه باورهای معرفت‌شناختی، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی

پروین کدیور؛ زهرا تنها؛ سوده رحمانی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 23-38

https://doi.org/10.22055/edu.2015.11658

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه باورهای معرفت‌شناختی و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی انجام شد. بدین منظور 332 نفر (176 دختر و 156 پسر) از دانشجویان رشته ریاضی دانشگاه‌های تهران با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسش‌نامه باورهای معرفت‌شناختی شومر (1990) و پرسش‌نامه تجدیدنظر شده دوعاملی فرآیند مطالعه ...  بیشتر

درس پژوهی، رویکردی نوین در توسعه حرفه‏ ای معلمان

یحیی معروفی؛ زهره کرمی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22055/edu.2017.10347.1044

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به تجارب معلمان شرکت کننده در گروه‏ های درس‏ پژوهی مدارس بود. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. داده‏ ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدند و نمونه‏‏ گیری هدفمند تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه یافت. تحلیل نتایج نشان داد از نظر معلمان شرکت کننده، درس ...  بیشتر

برنامه ریزی آموزشی
بررسی رابطه ی بین اندازه ی مدرسه، فرهنگ مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه ی دولتی شهر اهواز

آزاده دهقان پور؛ عبداله پارسا؛ یداله مهرعلیزاده

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 67-98

https://doi.org/10.22055/edu.2017.11114.1149

چکیده
  با هدف آگاهی از رابطه‌ی بین اندازه مدرسه، فرهنگ مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه‌ی دولتی شهر اهواز، تحقیق پیمایشی- میدانی حاضر که از نوع تحقیقات همبستگی نیز محسوب می‌شود، با انتخاب تصادفی خوشه ای 17 مدرسه راهنمایی و 15 مدرسه متوسطه‌ی دخترانه انجام شده است. در این پژوهش از پرسشنامه فرهنگ مدرسه ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
بررسی ابعاد زیربنایی رهبری توزیع شده : مطالعه ی موردی مدارس متوسطه ی شهر سنندج

یونس صحرا نورد؛ خلیل غلامی؛ نعمت الله عزیزی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22055/edu.2015.13829

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین مولفه های زیربنایی و تبیین کننده مدل رهبری فراگیر در مدارس متوسطه انجام گردید. برای این منظور از رویکرد کمی و روش تحلیل عاملی اکتشافی از نوع مولفه های اصلی، برای استخراج مولفه های رهبری فراگیر استفاده شد. جامعه آماری شامل معلمان مدارس متوسطه شهر سنندج بود که 377 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه ...  بیشتر

بررسی رابطه عوامل درونی (توجه ، معناداری و خودکارآمدی تحصیلی) با انگیزش تحصیلی دانشجویان به منظور ارائه یک مدل پیش بین

الهام امیری؛ مصطفی اجتهادی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 117-140

https://doi.org/10.22055/edu.2015.13832

چکیده
  در ادبیات آموزش، انگیزه پیش شرط یادگیری محسوب می شود. افزایش کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مستلزم ارتقاء انگیزه تحصیلی آنهاست. عوامل درونی و بیرونی متعددی بر انگیزه تحصیلی دانشجویان تأثیر می گذارند. شناخت این عوامل به ما کمک می کند تا بتوانیم انگیزه تحصیلی دانشجویان را در دانشگاه ها ارتقاء بخشیم. این مقاله به بررسی رابطه عوامل ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
رابطه خوش بینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس متوسطه دولتی شهر تهران

کیوان مرادی؛ مظفرالدین واعظی؛ محمد فرزانه؛ محمد میرزایی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 141-164

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12091.1268

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه خوش بینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس متوسطه دولتی شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه دولتی شهر تهران می باشد، که تعداد آنها برابر با 2795 معلم است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 142 معلم به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

تکنولوژی آموزشی
تأثیر محیط‌های چندگانه بازی بر پودمان ترکیبی یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی

زهره گونی‌بند شوشتری؛ سعید خزایی؛ امیر مشهدی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 165-192

https://doi.org/10.22055/edu.2015.13831

چکیده
  با پیشرفت در حوزه فناوری‌های نوین ارتباطی دست‌اندرکاران آموزش و پرورش به‌منظور جذب فراگیران و تقویت مهارت‌های اصلی یادگیری، بر ایجاد زمینه‌ای نوین در یاددهی و یادگیری با استفاده از رسانه نوین ارتباطات سیّار از بدو دوران کودکی تأکید دارند. پژوهش حاضر به منظور سنجش اثر تلفیق دو رسانه‌ی غیررسمی بازی و ارتباطات سیّار با آموزش چهره ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
تأثیر آموزش مبتنی بر هوش جنبشی- حرکتی گاردنر بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی

مرجان کیان؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ صدیقه پوریحیی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 193-214

https://doi.org/10.22055/edu.2015.13830

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از آموزش مبتنی بر بکارگیری هوش جنبشی- حرکتی گاردنر میزان تأثیر این شیوه را بر یادگیری دانش آموزان در درس علوم پایه اول ابتدایی بررسی کند. هوش جنبشی- حرکتی توانایی استفاده ماهرانه از حرکات بدنی و کار کردن با اشیاء و به کار گیری حرکات ظریف انگشتان یا دست ها و استفاده از کل بدن است. روش پژوهش نیمه آزمایشی ...  بیشتر

طراحی الگوی مفهومی تجاری سازی دانش در نظام آموزش عالی از دور: مورد مطالعه دانشگاه پیام نور

حسین حافظی؛ محمود اکرامی؛ نادرقلی قورچیان؛ محمدرضا سرمدی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 215-240

https://doi.org/10.22055/edu.2017.13752.1428

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مفهومی تجاری سازی دانش در نظام آموزش عالی از دور با مورد مطالعه قرار دادن دانشگاه پیام نور انجام شد. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند نظری استفاده ...  بیشتر