دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تبیین چیستی و چگونگی تربیت هنری از منظر رویکرد تلفیقی رئالیسم انتقادی روی باسکار

مجتبی پورکریمی هاوشکی؛ حجت حسنی؛ مراد یاری دهنوی

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 5-22

چکیده
  هدف این پژوهش چیستی و چگونگی تربیت هنری از منظر رویکرد تلفیقی رئالیسم انتقادی روی باسکار می‌باشد. در این زمینه دو سؤال مورد بررسی قرار گرفته است: 1- رویکرد تلفیقی به هنر چیست؟ 2- تربیت هنری از منظر تلفیقی چگونه قابل تحقق می‌باشد؟ پاسخگویی به سؤالات فوق با به‌ کارگیری روش تحلیلی- استنتاجی بوده است. بر اساس پژوهش انجام گرفته نتایج به ...  بیشتر

ارتقاء یادگیری دانش‌آموزان در معادله ‌درجه ‌اول

الهه امینی فر؛ خدیجه کریمی کیا

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 23-38

چکیده
  این پژوهش به منظور ارتقاء یادگیری دانش‌آموزان در مبحث معادله درجه اول با توجه به اشتباهات مفهومی آن‌ها در این موضوع انجام گرفته است.در مطالعه مقدماتی آزمونی شامل45 سؤال مطابق با جدول هدف-محتوایی که بر اساس طبقه‌بندی بلوم بود، طرح شد. این آزمون بر روی 30 نفر از دانش‌آموزان پایه اول متوسطه شهرستان پاکدشت اجرا شد. با استفاده از ضریب دشواری، ...  بیشتر

بررسی کارایی درونی مدارس مقطع راهنمایی شهرستان اهواز طی برنامه توسعه چهارم کشور به تفکیک پایه، موقعیت جغرافیایی و ناحیه

یونس رومیانی؛ یداله مهرعلی‌زاده؛ عبداله پارسا

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 39-58

چکیده
  ارزیابی عمکلرد سازمان‌های مختلف و در نتیجه پی بردن به میزان برآورده شدن شاخص‌های موردنظر، همواره راه گشای برنامه‌ریزان برای آینده بوده است؛ بنابراین در این مقاله عملکرد سازمان آموزش و پروش شهرستان اهواز از منظر شاخص‌های کارایی درونی در طول برنامه چهارم توسعه کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت به مقایسه عملکرد‌های این شهرستان ...  بیشتر

جایگاه مغفول آموزش محیط زیست در کتب درسی (مطالعه موردی؛ کتب علوم و تعلیمات اجتماعی مقطع راهنمایی)

محمد امینی؛ زهرا ماشاالهی

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 59-82

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی میزان توجه به آموزش محیط زیست در کتب درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع راهنمایی تحصیلی در دو بخش متن و تصویر می‌باشد. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر، در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. شاخص‌ها و استانداردهای آموزش محیط زیست در قالب مهارت‌های پرسش و تحلیل، دانش فرآیندها و ...  بیشتر

برنامه ریزی آموزشی
عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران

حمیدرضا آراسته؛ لاله جمشیدی

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 83-112

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران انجام شد. به منظور تحقق هدف این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 24 گویه استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با67/0 محاسبه شد. 103 نفر از متخصصان آموزش عالی و دست‌اندرکاران مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به پرسشنامه ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها

ملیحه رجائی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بهروز مهرام

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 113-138

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناختن ترجیح سبک تدریس معلمان از طریق متغیر پیش‌بین سعه صدر انجام شده است. بدین منظور 110 معلم طبق فرمول حجم نمونه کوکران و به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه سبک تدریس و پرسشنامه سعه صدر مورد ارزیابی قرار گرفته و داده‌های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t همبسته، تحلیل ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
شناسایی نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی

کریم سواری؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 139-156

https://doi.org/10.22055/edu.2017.11207.1163

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی از دید معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان اهواز می باشد. جامعه پژوهش در این مطالعه کلیه معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان اهواز را تشکیل داده اند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. به این صورت که از چهار ناحیه، دو ناحیه بصورت تصادفی انتخاب و ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
تأمل بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در مطالعات برنامه درسی

زهره عباباف؛ مقصود فراستخواه؛ یداله مهرعلی زاده؛ کورش فتحی واجارگاه

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 157-182

چکیده
  هدف از این مقاله، تأمل بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در مطالعات برنامه درسی متناسب با برخی تحولات اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان است. اگر نهاد آموزش و پرورش به دنبال کاهش فاصله بین برنامه‌های درسی قصد شده، تدریس شده و تجربه شده است، لازم است به برنامه‌های درسی پنهان و مغفول نظام آموزشی خود توجه نماید. واقعیت‌های ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
تجارب معلمان پایه ششم ازاجرای برنامه ی درسی کار و فناوری

یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ محمدرضا عزتی

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 183-206

https://doi.org/10.22055/edu.2017.10474.1081

چکیده
  این پژوهش به مطالعه ی اجرای برنامه درسی کار و فناوری بر اساس تجارب معلمان در پایه ششم ابتدایی در اولین سال اجراختصاص یافته است. .مطالعه از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه هایی نیمه سازمان یافته و تعداد شرکت کنندگان در مصاحبه 10 معلم پایه ی ششم ابتدایی در استان کرمانشاه از منطقه ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
روابط ساده و ترکیبی مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در مدارس هیأت امنایی و عادی

سیروس قنبری؛ اصغر اسکندری

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 207-230

https://doi.org/10.22055/edu.2017.10680.1099

چکیده
  چکیده: این پژوهش با هدف بررسی و مقایسۀ رابطۀ بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در مدارس ابتدایی هیأت امنایی و عادی استان همدان انجام شد. روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوۀ جمع آوری داده ها توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی استان همدان بود. نمونه آماری پژوهش بر اساس فرمول کوکران 528 نفر ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
مفاهیم آستانه: افقی نوین برای پژوهش در برنامه درسی

محمدرضا یوسف زاده؛ زهره کرمی

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 231-252

https://doi.org/10.22055/edu.2017.10195.1020

چکیده
  هدف از مقاله، معرفی مفاهیم آستانه و جایگاه آنها در دیسیپلین ها و معرفی این مفاهیم به عنوان افقی نوین برای پژوهش در برنامه درسی است. تئوری مفاهیم آستانه، اولین بار در سال 2003 توسط مایر و لند معرفی شد. این تئوری به وسیله تئوری دانش مشکل، تئوری تنوع و تئوری بازسازی گرا حمایت می‏ شود. مفاهیم آستانه پیش بایسته‏ های لازم برای فهم عمیق دانش ...  بیشتر

فلسفه تعلیم و تربیت
مروری بر علل تأسیس، چگونگی شکل‌گیری و تأثیرات مدرسه دارالفنون در جامعه ‌ایران عهد قاجار

محمدرضا علم؛ بهاره بی‌صدا

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 253-274

چکیده
  با وقوع جنگ میان ایران و روس در دوره‌ی ‌فتحعلی‌شاه و شکست‌‌های متعدد دربار قاجار، سؤالاتی در ذهن سیاستگران، دولتمردان و نخبگان عرصه‌ی فرهنگ به وجود آمد که به دنبال یافتن پاسخ برای علت شکست‌ها برآمدند. عباس‌میرزا و قائم مقام وزیر با تدبیر او پیش و بیش از دیگران به این امر اهتمام ورزیدند. تلاش‌های آنها منجر به فرآیند اعزام محصل ...  بیشتر