دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
6. بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها

صفحه 113-138

ملیحه رجائی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بهروز مهرام


8. تأمل بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در مطالعات برنامه درسی

صفحه 157-182

زهره عباباف؛ مقصود فراستخواه؛ یداله مهرعلی زاده؛ کورش فتحی واجارگاه