دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی با استفاده از نظریه‌‌ ‌‌داده‌ بنیاد

یدالله مهرعلی زاده؛ امید مهنی؛ حسین الهام پور

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 5-20

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی انجام شده است. به جهت ویژگی‌ها و شرایط مسلط بر این مدارس برای دست‌یابی به هدف پژوهش از نظریه‌‌ی داده بنیاد استفاده شد. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی 15 نفر از گروه‌های ذی‌نفع این مدارس انتخاب و با این افراد مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. ...  بیشتر

بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در موضوع ارزشیابی کیفی توصیفی

محمد حسنی؛ حسین پوزش شیرازی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 21-50

چکیده
  ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به عنوان یکی از ارکان نظام تربیت رسمی و عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از اوایل دهه‌ی هشتاد بحث تغییر شیوه‌ی ارزشیابی از کمی به کیفی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. و با مصوبه‌ی 30/8/81 شورای عالی آموزش و پرورش، امکان تحقق آن به وجود آمد. الگوی جدید ابتدا به طور آزمایشی اجرا و سپس به شیوه‌ای ...  بیشتر

مقایسه و روند جوّ مدرسه در مدارس ابتدایی ایران و کشورهای منطقه (داده‌های تیمز 2003 و 2007 در پایه چهارم)

علیرضا کیامنش؛ سمانه اقدسی؛ منصوره مهدوی هزاوه

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 51-72

چکیده
  این مقاله با هدف مقایسه و بررسی روند تغییرات جوّ مدرسه در مدارس ابتدایی ایران و کشورهای منطقه بر اساس داده‌های تیمز 2003 و 2007 در پایه چهارم انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه، ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد بررسی همان هستند که در دو مطالعه تیمز استفاده شده است. با بهره‌گیری از راهبرد روند پژوهی، داده‌های دانش‌آموزان پایه ...  بیشتر

آموزش چندفرهنگی در کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی

گلاله مکرونی؛ کیوان بلندهمتان

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 73-92

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر آن است تا ضمن بیان مفهوم آموزش چندفرهنگی، وضعیت آموزش چند فرهنگی در کتب درسی دوره ابتدایی مدارس شهر سنندج بررسی گردد که در این راستا میزان توجه محتوای کتاب‌های آموزشی مدارس ابتدایی به مفاهیم آموزش چند فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. برای دست­یابی به این ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی بین حمایت مدیریت با رشد حرفه‌ای خودراهبری دبیران

داریوش مهری؛ محمدحسن پرداختچی؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ حسن محجوب عشرت آبادی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 93-114

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین حمایت مدیران مدارس متوسطه با رشد حرفه‌ای خود راهبری معلمان دبیرستان انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، ۱۱۸معلم از منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران با شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها بوسیله‌ی دو پرسشنامه‌ی، ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی مدیران مدارس ابتدایی استان همدان

سیروس قنبری؛ علی اکبر عسگری؛ حسن سرمدی انصار

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 115-134

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی مدیران مدارس ابتدایی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی صورت گرفته است. این مطالعه با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی در جامعه آماری 1250 نفری کارشناسان اداری سازمان آموزش و پرورش استان همدان انجام شد، که از میان آن‌ها 297 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی ...  بیشتر

روند تحول باورهای معرفت شناختی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان و رابطه‌ی آن با عملکرد تحصیلی

کاظم برزگر بفرویی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 135-150

چکیده
  هدف این پژوهش، مقایسه‌ی باورهای معرفت شناختی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی و همچنین، تعیین رابطه‌ی این باورها با عملکرد تحصیلی آنان می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌ها درباره‌ی چهار باور کلی دانش‌آموزان در زمینه‌ی ماهیت دانش و یادگیری در یک مقطع از زمان از روش پیمایشی به شیوه‌ی مقطعی استفاده شد. کلیه‌ی دانش‌آموزان ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی احساس تعلق به مدرسه با انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه نظری شهر اصفهان

رضوان حکیم زاده؛ کمال درانی؛ مهدی ابوالقاسمی؛ فرهاد نجاتی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 151-166

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین احساس تعلق به مدرسه با انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس متوسطه شهر اصفهان می‌باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 423 دانش‌آموز در مقطع متوسطه شهر اصفهان می‌باشد که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد‌اند. برای اندازه‌گیری احساس تعلق به مدرسه از پرسشنامه‌ی احساس تعلق ...  بیشتر

بررسی تأثیر روش تدریس متقابل بر مهارت‌های درک مطلب ریاضی با گروههای دو نفره

معصومه دهباشی؛ منصور حکیم جوادی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 167-188

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر اثربخشی تدریس متقابل در پیشرفت مهارت‌های درک مطلب ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی اول راهنمایی می‌باشد. درک مطلب مرحله‌ی مهمی در حل مسائل ریاضی است و دانش‌آموزانی که مسائل ریاضی را درک کنند در حل آن موفق‌تر هستند. روش تدریس متقابل تدبیری برای کسب مهارت‌های شناختی و فراشناختی است. پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی ...  بیشتر

موانع تحقق اهداف برنامه درسی فرآیند محور علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی از دیدگاه معلمان مدارس دخترانه شهرستان تبریز در سال تحصیلی 90-89

یوسف ادیب

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 189-210

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی موانع تحقق اهداف برنامه درسی فرآیند محور علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی از دیدگاه معلمان انجام پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی، جامعه آماری معلمان درس علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی شهرستان تبریز، و نمونه آماری با محاسبه فرمول کوکران به تعداد 140 نفر بوده است؛ و برای نمونه‌گیری از روش تصادفی ...  بیشتر

بررسی و ارائه یک الگوی تضمین کیفیت در مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی

روح الله مهدیون؛ محمد قهرمانی؛ مقصود فراستخواه؛ محمود ابوالقاسمی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 211-230

چکیده
  هدف پژوهشحاضر ارائه‌ی الگوی تضمینکیفیت یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزش‌ عالی ایران است. در این راستا از روش تحقیق کیفی نظریه برخاسته از داده‌ها سود جسته شده است. جامعه‌ی‌آماری پژوهشحاضر مدیران مراکز یادگیری الکترونیکی، اعضاء هیأت علمی، خبرگان موضوع یادگیریالکترونیکی، خبرگان کیفیت در آموزش‌ عالی و سیاستگذاران، بودند که تعداد ...  بیشتر