دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تحلیل تطبیقی کتاب‌های درسی و راهنمای معلّم علوم دوره‌ی ابتدایی ایران و کتاب‌های درسی "علم در هر زمان"

مصطفی قادری

دوره 16، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 3-22

https://doi.org/10.22055/edu.2010.14160

چکیده
  پژوهش حاضر مطالعه‌ی تطبیقی است و به منظور مقایسه‌ی اهداف درسی، پرسش‌ها و تکالیف درسی و محتوای توصیفی برنامه‌های درسی علوم دوره‌ی ابتدایی ایران با کتاب‌های درسی «علم در هر زمان»، صورت گرفته است. برای مقایسه‌ی میزان عمق اهداف درسی، از طبقه‌بندی حیطه‌شناختی بلوم؛ برای مقایسه‌ی پرسش‌ها و تکالیف درسی، از بعد اعمال فکری در ...  بیشتر

تأثیر شبیه‌سازی‌های ذهنی ساده و توأم فرآیندی و فرآورده‌ای بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی

فاطمه خلیلی شرفه؛ شهلا پاکدامن؛ بهرام صالح صدق پور

دوره 16، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/edu.2010.14161

چکیده
  شبیه‌سازی یکی از ابزارها و روش‌های آموزشی است. پژوهش حاضر، با هدف به کارگیری چنین راهبردی در برنامه‌های آموزشی و ارزیابی تأثیر شبیه‌سازی‌های ذهنی ساده و توأم فرآیندی و فرآورده‌ای بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی انجام شده است. شیوه‌ی اجرای پژوهش، آزمایشی بوده است. 104 دانش‌آموز تیزهوش و 104 دانش‌آموز عادّی پایه‌ی اوّل ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی بین ابعاد جوّ سازمانی و خلّاقیّت در معلّمان مدارس ابتدایی شهر سمنان

علی اکبر امینبی دختی؛ عظیم حمزیان؛ زهرا صباغیان

دوره 16، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 43-68

https://doi.org/10.22055/edu.2010.14165

چکیده
  هدف از پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، بررسی رابطه‌ی بین ابعاد جوّ سازمانی و خلّاقیّت در معلّمان مدارس ابتدایی شهر سمنان بوده است. 32 مدرسه‌ی ابتدایی و 210 معلّم، نمونه‌ی آماری این پژوهش بود و در آن دو پرسش‌نامه‌ی جوّ سازمانی هوی و همکاران و پرسش‌نامه خلّاقیّت رند سیپ برای سنجش متغیّرها استفاده شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، میانگین ...  بیشتر

شناسایی عوامل عمده‏ی عدم گرایش دبیران به تهیّه و استفاده از طرح درس در دبیرستان‏های استان خوزستان

محمد سالمی؛ حسین الهام پور

دوره 16، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 86-69

https://doi.org/10.22055/edu.2009.14166

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور شناسایی علل عمده‌ی عدم گرایش دبیران آموزش و پرورش متوسطه در استان خوزستان به تهیّه‌ی طرح درس است. پرسشنامه‌ی محقّق ساخته 66 ماده‌ای بر اساس مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت، دربردارنده‏ی بیش‏ترین عوامل گرایش نداشتن به تهیّه‏ی طرح درس با ضریب اعتبار آلفای کرونباخ (97/0a =) بین 500 نفر از دبیران دوره‏‏ی متوسطه استان توزیع ...  بیشتر

بررسی میزان سودمندی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت و رابطه‌ی آن با رشد دانش و مهارت‌های شغلی در دانشگاه شهید چمران اهواز

عبداله پارسا؛ امیر قنبری همایکوه

دوره 16، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 87-112

https://doi.org/10.22055/edu.2009.14170

چکیده
      هدف این پژوهش، ارزیابی میزان سودمندی و اثربخشی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت و رابطه‌ی آن با رشد دانش و مهارت‌های شغلی در دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه کارکنان آن دانشگاه است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل همه‌ی کارکنان دانشگاه است. 256 نفر از کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزش ضمن خدمت با روش نمونه‌گیری تصادفی، متناسب ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی بین کیفیّت زندگی کاری و تعهّد سازمانی:" مطالعه‌ی موردی: کارکنان آموزش و پرورش یزد"

حسین صیادی تودانلو؛ رضا جمالی؛ حسین منصودی

دوره 16، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 113-136

https://doi.org/10.22055/edu.2009.14171

چکیده
    کیفیّت زندگی کاری یکی از مهمّ‌ترین موضوعات مدیریّت منابع انسانی سازمان‌هاست پژوهشگران در تحقیق حاضر رابطه‌ی بین کیفیّت زندگی کاری و تعهّد سازمانی را در میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان یزد بررسی کرده‌اند. جامعه‌ی آماری این تحقیق را تمامی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان یزد تشکیل می‌دهد. برای تعیین تعداد نمونه‌ی آماری، ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی بین رهبری مشترک و کار گروهی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان

رضا هویدا؛ اعظم مقدم؛ اکرم نیک بخت

دوره 16، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 137-152

https://doi.org/10.22055/edu.2009.14172

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین رهبری مشترک و کار گروهی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان انجام شده است. روش انجام پژوهش از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 87- 1386 بود. پس از برآورد آماری و مشخّص‌شدن حجم نمونه‌ی‌ 80 نفر از اعضای هیأت علمی با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر