دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، آذر 1392 
واکاوی جایگاه رویکرد موجود در برنامه درسی هنر دوره راهنمایی

صفحه 131-150

رضا صابری؛ محمد اکبری بورنگ؛ حسین شکوهی فرد؛ علی اکبر عجم