دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه

مرضیه عالی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ طاهره جاویدی کلاته آبادی؛ محمدرضا آهنچیان

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 5-28

چکیده
  کودکان در طول تاریخ آموزش و پرورش همواره از طریق روش‌ها، راهبردها و دیدگاه‌های مختلف کنترل شده و به نظم در آمده‌اند. این شیوه‌ها که امروزه به عنوان شیوه‌های نوین انضباطی در مدرسه به کار گرفته می‌شوند، از نظر میشل فوکو و پیروانش؛ یعنی رز، مارشال، رادفورد و میلی[1] به عنوان روش‌های انقیاد کودکان در نظام‌های آموزشی مورد انتقاد قرار ...  بیشتر

فارابى، فیلسوف تربیت

بهروز رفیعی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 29-50

چکیده
  با آن‌که در ذهن و زمان فارابی، فلسفه‌ی تربیت حیات و هویت مستقل و بازشناخته‌ای ندارد، با ریزکاوی در آثار او می‌توان به شماری از مفاهیمی که امروزه در فلسفه‌ی تعلیم و تربیت مطرح است پی برد و دریافت که فارابی پس از جابر بن حیان و کندی، سومین فیلسوف تربیت در جهان اسلام است که پاره‌ای از دیدگاه‌های تربیتی او به یادگار مانده است. در جستار ...  بیشتر

جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف برنامه‌ی درسی نظام آموزشی ایران

سید منصور مرعشی؛ یدالله مهرعلیزاده؛ طلعت طوسی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 51-74

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی مبانی نظری جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف کلی برنامه‌ی درسی نظام آموزش و پرورش ایران می‌باشد. در این رابطه سه نظریه‌ی مهم فلسفی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آثار والراشتاین (نظریه‌ی نظام جهانی)، مایر و بولی (نظریه‌ی سیاست جهانی) و رابرتسون (نظریه‌ی فرهنگ جهانی) بوده، در حوزه‌ی نظام آموزشی و برنامه‌ی درسی بررسی ...  بیشتر

موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران: مورد کاوی مدارس غیر انتفاعی

نعمت الله عزیزی؛ پریوش جعفری؛ ولی الله فرزاد؛ محمد صنوبری

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 75-94

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران (موردکاوی مدارس غیرانتفاعی) از دیدگاه مدیران و صاحب‌نظران حوزه‌ی اقتصاد آموزش انجام گرفت. نمونه‌ی آماری عبارت بود از 284 نفر از مدیران مدارس غیر انتفاعی پسرانه‌ی شهر تهران و 10 نفر از صاحب‌نظران اقتصاد آموزش دانشگاه‌های تهران که به ترتیب با استفاده از روش ...  بیشتر

بررسی اثربخشی دوره‌‌های آموزشی ICDL برتوانمندی‌های دانشی، نگرشی و مهارتی کارکنان سازمان آب و برق استان خوزستان

آزاده کردزنگنه؛ سکینه شاهی؛ یدالله مهرعلیزاده

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 95-116

چکیده
  این پژوهش در سطح سازمان آب و برق استان خوزستان تحت عنوان بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی ICDL برتوانمندی‌های دانشی، نگرشی و مهارتی کارکنان انجام گردید. الگوی نظری تحقیق بر اساس الگوی انتقالی هالتون بود که با بهره‌گیری از تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) بررسی گردید. جامعه‌ی آماری این تحقیق کلیه‌ی کارکنان و مدیران سازمان آب و برق خوزستان را ...  بیشتر

مقایسه‌ی یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از سه روش آموزش متداول دانشگاه، طراحی شده با الگوی مریل، رایگلوث و طراحی شده با الگوی مریل، رایگلوث و کلر

هاشم فردانش؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمدرضا سرمدی؛ ناصر همتی؛ منصور رضایی؛ صغرا عمرانی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 117-136

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی روش آموزش مناسب برای آموزش مداوم جامعه‌ی پزشکی با استفاده از روش آموزش متداول (مبتنی بر سخنرانی) و دو روش آموزش الکترونیکی بود. در یک بررسی نیمه آزمایشی 90 پزشک عمومی و دستیار بر اساس فراخوان درون دانشگاهی، از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و با روش نمونه‌گیری در دسترس در سه گروه 30 نفره شرکت کردند. روش آموزش مداوم ...  بیشتر

فراتحلیل نقش آموزش‌های پیش از دبستان و دوزبانگی در پیشرفت تحصیلی

اصغر شیرعلی پور؛ مسعود اسدی؛ علی محمد نظری؛ زینب شکوری

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 131-154

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بهره‌گیری از یکی از شیوه‌های نوین ِپژوهش، تحت عنوان «فراتحلیل»، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش‌های انجام شده در کشور ایران، در زمینه‌ی مطالعات دوزبانه و آموزش‌های پیش از دبستان در پیشرفت تحصیلی پرداخته است. بدین منظور، تعداد 28 پژوهش انجام یافته در زمینه‌ی مطالعات دوزبانگی و آموزش پیش دبستانی از مراکز پژوهشی ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی یادگیری خود راهبر با عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان

ناصر بهروزی؛ معصومه شغابی؛ مهناز مهرلبی زاده هنرمند؛ غلامحسین مکتبی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 155-170

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی یادگیری خود راهبر و مؤلفه‌های آن با رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر سال سوم دبیرستان‌های دولتی شهر بوشهر بود. بدین منظور 246 دانش‌آموز به شیوه‌ی تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت نمودند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر مقیاس خود راهبری در یادگیری (فیشر و همکاران)، ...  بیشتر

مقایسه‌ی یادگیری اجتماعی- هیجانی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی بدون‌کیف و مدارس دولتی شهر اصفهان

مریم سبزواری؛ احمد عابدی؛ محمد جواد لیاقتدار

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 171-188

چکیده
  پژوهش حاضر به «مقایسه‌ی یادگیری اجتماعی- هیجانی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی بدون‌کیف و دولتی شهر اصفهان» پرداخته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی چهارم و پنجم مقطع ابتدایی مدارس بدون‌کیف و دولتی شهر اصفهان در سال ...  بیشتر

بررسی ادراک تهدید، اضطراب شناختی امتحان، بزرگ‌نمایی تهدید، اسناد به عملکرد و ترس از ارزیابی منفی به عنوان پیش‌بین‌های اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستان

سودابه  بساک نژاد؛ راضیه سعیدی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 189-202

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای ادراک تهدید، اضطراب شناختی امتحان، سبک بزرگ‌نمایی تهدید، اسناد به عملکرد و ترس از ارزیابی منفی به عنوان متغیرهای پیش‌بین اضطراب امتحان در دختران دبیرستانی بود. 874 نفر از دانش‌آموزان پایه‌ی سوم دبیرستان‌های شهر اهواز، به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ی اضطراب ...  بیشتر

بررسی مدل رابطه‌ی ساختارهای هدف کلاسی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان، با میانجی‌گری متغیرهای خودکارآمدی و نیازهای روان‌شناختی

محمود بحرانی؛ غلامرضا رجبی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 203-220

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعه‌ی تأثیر ساختارهای هدف کلاسی بر بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی و نیازهای روان‌شناختی به اجرا در آمده است. در این مطالعه برای آزمایش مدل فرضی از روش همبستگی به شیوه‌ی تحلیل مسیر استفاده شد. 160 دانش‌آموز دوم متوسطه (77 دختر و 83 پسر) در سال تحصیلی 90-1389 به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

اعتباریابی آزمون رویکردهای مطالعه (روایی و پایایی فرم کوتاه و تجدید نظر شده)

علی بنی اسدی؛ هادی پورشافعی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 221-242

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اعتبار و پایایی فرم کوتاه و تجدید نظر شده‌ی رویکردهای مطالعه برای سنجش رویکردهای مطالعه، دانش‌آموزان مقطع متوسطه بود. به این منظور نمونه‌ای 310 نفری (155 پسر و 155 دختر) که 144 نفر از آن‌ها در رشته‌ی ریاضی و 166 نفر در رشته‌ی تجربی تحصیل می‌کردند به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و مقیاس مذکور را تکمیل کردند. ...  بیشتر

چهارچوب تکیه‌گاه‌سازی آموزشی در محیط یادگیری حل مشکل مبتنی بر کامپیوتر

غلام حسین رحیمی دوست؛ داریوش نوروزی؛ هاشم فردانش؛ محمد حسن امیر تیموری

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 243-268

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های الگوی طراحی محیط‌های یادگیری حل مشکل تکیه‌گاه‌سازی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی ابعاد تکیه‌گاه‌سازی آموزشی و تدوین الگوی مطلوب برای محیط یادگیری سازنده گرای مشکل گشایی مبتنی بر کامپیوتر بود. روش تحقیق مورد استفاده روش آمیخته و شامل تحلیل محتوای کیفی و پیمایش بود. روش تحلیل محتوای کیفی مورد استفاده ...  بیشتر