دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 5-268 
انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه

صفحه 5-28

مرضیه عالی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ طاهره جاویدی کلاته آبادی؛ محمدرضا آهنچیان


فراتحلیل نقش آموزش‌های پیش از دبستان و دوزبانگی در پیشرفت تحصیلی

صفحه 131-154

اصغر شیرعلی پور؛ مسعود اسدی؛ علی محمد نظری؛ زینب شکوری


بررسی رابطه‌ی یادگیری خود راهبر با عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان

صفحه 155-170

ناصر بهروزی؛ معصومه شغابی؛ مهناز مهرلبی زاده هنرمند؛ غلامحسین مکتبی


چهارچوب تکیه‌گاه‌سازی آموزشی در محیط یادگیری حل مشکل مبتنی بر کامپیوتر

صفحه 243-268

غلام حسین رحیمی دوست؛ داریوش نوروزی؛ هاشم فردانش؛ محمد حسن امیر تیموری