دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی تحلیلی مبانی معرفت شناختی نهاد امور پرورشی در آموزش و پرورش ایران

حبیب اله تبریزی؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید منصور مرعشی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 7-30

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت نهاد امور پرورشی بر اساس مبانی معرفت شناختی آن است‏ْ‎‏ٌ. پرسش اصلی تحقیق این است که تأسیس این نهاد بر کدامین پیش‌فرض‌ها و مبانی معرفتی استوار بوده است؛ و اینکه این پیش‌ فرض‌ها تا چه میزان قابل دفاع هستند؟ این نوشته بر این است دو پیش‌ فرض اساسی مبنای تأسیس این نهاد بوده است که عبارتند از:1- استقلال ...  بیشتر

بررسی میزان تحقق اهداف اخلاقی و رابطه‌ی آن با قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر بندرعباس

حسین زینعلی پور؛ اقبال زارعی؛ سلطلن حسین مظفری صالح

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 31-50

چکیده
              پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تحقق اهداف اخلاقی و رابطه‌ی آن با رشد قضاوت اخلاقی در بین دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر بندرعباس انجام گرفته است. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- پیمایشی و توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر بندرعباس است، که تعداد ...  بیشتر

موانع اجرای مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش: تأملی بر دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

نعمت الله عزیزی؛ شیرکوه محمدی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 51-74

چکیده
  هدفمقاله حاضر بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان آموزش و پرورش استان کردستاناست. به منظور حصول به چنین هدفی، با انتخاب یک رویکرد کیفی بر مبنای روش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از مصاحبه‌ی نیمه سازمان‌یافته با مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورشاستان کردستان داده‌های پژوهشی، جمع‌آوری و از طریق روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرارگرفت. ...  بیشتر

بررسی ابعاد توانمند سازی نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی (موردکاوی یکی از سازمان‌های مورد مطالعه ایران)

یدالله مهرعلیزاده؛ نقی رعدی افسوران؛ عبدالله پارسا؛ محمدعلی معتمدی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 75-96

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی ابعاد توانمندی نیروی انسانی در یکی از سازمان‌های مورد مطالعه‌ی کشور می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی مدیران و کارکنان مورد مطالعه در سال 89-88 بوده‌اند، که تعداد 220 نفر نمونه از بین کلیه‌ی مدیران و کارکنان، با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. ...  بیشتر

ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزش کارآفرینی (مطالعه موردی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان)

رضا میرانی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 97-114

چکیده
          هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش کارآفرینی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان در سال 1389 می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی افراد متقاضی کار و تسهیلات اشتغال‌زایی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان به تعداد 13567 نفر است، که با بهره‌گیری از جدول تعیین حجم نمونه‌ی مورکان تعداد 370 نفر نمونه انتخاب ...  بیشتر

تأثیر بازآموزی اسنادی بر عملکرد حل مسأله‌ی ریاضی دانش‌آموزان پسر دارای ناتوانی ریاضی

فرشته گل پرور؛ میر محمود میر نسب؛ اسکندر فتحی آذر

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 115-130

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازآموزی اسنادی بر عملکرد حل مسأله‌ی ریاضی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی است. پ‍ژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. آزمودنی‌ها شامل 20 نفر از دانش‌آموزان پسر پایه‌ی چهارم ابتدایی شهر تبریز در سال 88-1387 بودند که به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای ...  بیشتر

نقش متغیرهای نگرش، خودپنداره و فعالیت‌های اولیه‌ی سوادآموزی در پیش‌بینی سواد خواندن دانش‌آموزان ایرانی بر اساس مقیاس پیرلز 2006

مهدی نامداری پژمان؛ علیرضا کیامنش؛ عبدالعظیم کریمی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 131-154

چکیده
                    این مقاله نقش متغیرهای خودپنداره‌ی خواندن دانش‌آموز، فعالیت‌های اولیه‌ی سواد آموزی و نگرش دانش‌آموزان و والدین به خواندن، در عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی بر اساس داده‌های مطالعه‌ی پیرلز 2006 را مورد بررسی قرار داده است. نمونه‌ی آماری استفاده شده پس از پالایش، 5179 دانش‌آموز ...  بیشتر

جهت‌گیری هدف پیشرفت و رفتارهای مقابله‌ای تحصیلی دانش‌آموزان: نقش تأکیدهای والدین و معلمان بر نوع جهت‌گیری هدف پیشرفت

رحیم بدری گرگری؛ ریحانه احمدیان

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 155-176

چکیده
      اهداف پیشرفت به عنوان بازنمایی شناختی دلایلی که افراد برای درگیر شدن در تکالیف تحصیلی دارند و استانداردهایی که افراد برای قضاوت یا ارزیابی عملکردشان استفاده می‌کنند، اشاره دارد. پژوهش‌های اخیر روی هدف پیشرفت بر اثرات عوامل محیطی تأکید نموده‌اند که بر باور‌ها و گرایش‌های هدف دانش‌آموزان اثرگذارند. این پژوهش، ادراک دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقایسه‌ی عملکرد شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی با توجه به ارزشیابی کمی و توصیفی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی شهر دزفول

آزاده فرزان پور؛ مسعود برومند نسب؛ محمد صنوبری؛ عبدالامیر طیب طاهر

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 177-200

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی عملکرد شناختی، عاطفی و روانی– حرکتی با توجه به ارزشیابی کمی و توصیفی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم مدارس ابتدایی شهر دزفول است. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی شهرستان دزفول بود. حجم نمونه شامل 50 کلاس مشمول طرح ارزشیابی توصیفی و 50 کلاس مشمول ارزشیابی کمی است که به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب ...  بیشتر

رفتارهای زیست محیطی، دانش زیست محیطی و تحصیلات

صادق صالحی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 201-226

چکیده
  صاحب‌نظران مطالعات زیست محیطی معتقدند که بین رفتارهای زیست محیطی، دانش زیست محیطی و تحصیلات رابطه وجود دارد. لذا مقاله‌ی حاضر به بررسی رابطه‌ی میان رفتار زیست محیطی و دانش زیست محیطی از یک طرف و نیز رابطه میان رفتار زیست محیطی و تحصیلات در بین دانش‌آموزان دبیرستان مناطق شمالی ایران از طرف دیگر می‌پردازد. بر این اساس، رابطه‌ی مثبت ...  بیشتر

مقیاس علاقه به رشته‌ی تحصیلی دانشجویان: ساخت و ویژگی‌های روانسنجی

یدالله زرگر؛ نجمه طهماسبی؛ ایران داوودی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 221-238

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس علاقه به رشته‌ی تحصیلی در دانشجویان انجام شده است. بدین منظور بر اساس متون مربوطه و طرح سؤال باز به تعدادی از دانشجویان و اساتید، یک پرسشنامه‌ی مقدماتی با هدف سنجش میزان علاقه به رشته‌ی تحصیلی در دانشجویان تهیه شد. پس از آن تعداد 280 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های شهید چمران و جندی ...  بیشتر

تعیین رابطه بین سبک تصمیم‌گیری، سبک رهبری و اعتماد سازمانی با عدالت سازمانی به منظور ارایه‌ی یک مدل مناسب برای آموزش و پرورش شهر اصفهان

فرهاد شفیع پور مطلق؛ پریوش جعفری؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ علی دلاور

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 239-254

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سبک‌های رهبری، سبک‌های تصمیم‌گیری و اعتماد سازمانی با عدالت سازمانی ادراک شده‌ی دبیران آموزش و پرورش است. روش پژوهش همبستگی از نوع علّی و شیوه‌ی نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده است که نهایتاً تعداد 363 نفر بطور تصادفی برای پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش چهار پرسشنامه‌ی عدالت سازمانی، سبک ...  بیشتر