دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
فلسفه‌ی تربیتی اخوان الصفا

عباسعلی رستمی نسب

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 7-22

چکیده
  در نیمه‌ی دوم قرن چهارم هـ.ق/ دهم، م، گروهی فیلسوف مسلمان که اکثر آنان ایرانی بودند، انجمنی به نام «اخوان الصفا» در بصره به صورت محرمانه تشکیل دادند. هدف آنها این بود که به کمک فلسفه، شریعت حقه را از آلایش اوهام و خرافات شستشو دهند، و به اهدافی چون: شناخت خدای متعال، وحدت هستی و کشف اسرار کائنات دست یابند. در تحقق هدف خود تعلیم و ...  بیشتر

«عقلانیت انتقادی» از منظر کارل پوپر و دلالت‌های آن برای تربیت اخلاقی

محمد حسین حیدری؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ حمید رضا بهروان

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 23-42

چکیده
  نگاهی به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر نشان می‌دهد که انسان در هیچ دوره‌ای از تاریخ، بی‌نیاز از اخلاق و تربیت اخلاقی نبوده است. یکی از فیلسوفانی که با در نظر گرفتن مقتضیات جهان معاصر، موضوع اخلاق را اندیشمندانه مورد مداقه قرار داده، کارل پوپر است. در این مقاله که با روش تحلیلی به رشته تحریر درآمده، ضمن رجوع به معرفت شناسی پوپر به ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی نظریه تعلیم و تربیت امیل دورکهایم

محمد رضا نواح

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 43-60

چکیده
  این مقاله در پی آن است تا به تحلیل و بررسی فعالیت‌های علمی دورکهایم در خصوص اهمیت دخالت دولت در حوزه‌ی برنامه‌ریزی‌های اخلاقی، دانش اجتماعی و جامعه شناسی برای ایجاد انسجام و توازن اجتماعی بپردازد. دورکهایم در فعالیت‌های علمی‌اش‌ بیش از پیش در پی آن بود که دولت با دخالت اجتماعی در حوزه‌ی برنامه‌ریزی‌های اخلاقی، دانش اجتماعی ...  بیشتر

جایگاه ابعاد هنری و ساختار محتوایی در کتاب‌های درسی آموزش هنر دوره راهنمایی: گامی در شناخت برنامه درسی مغفول

رضا صابری؛ بهروز مهرام

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 61-82

چکیده
  یکی از رسالت‌های آموزش و پرورش همگانی، شکوفا سازی ظرفیت‌های هنری در مخاطبان یادگیری است. تولید هنری، نقد هنری، زیباشناسی و تاریخ هنر جهان و ایران به عنوان مؤلفه‌های پرورش هنری و موسیقی، نمایش و هنرهای تجسمی به عنوان ساختار محتوایی در کتاب‌های درسی آموزش هنر، از جمله‌ی موضوعاتی هستند که می‌توانند در پرورش توانمندی‌های بالقوه‌ی ...  بیشتر

بررسی اثر رویکرد‌های نوین آموزش هندسه بر مبنای نظریه‌ی ون هیلی بر انگیزش دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های دخترانه شهرستان تیران و کرون

محمد جواد لیاقتدار؛ حمیدرضا عریضی؛ سعیده صدر ارحامی؛ نرجس امینی

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 83-104

چکیده
  نظریه ون هیلی یک مدل یادگیری است که برای شکل‌گیری و توسعه‌ی درک و فهم هندسه ایجاد شده است و با در نظر گرفتن گام‌‌هایی در زمینه‌ی رشد مفاهیم هندسه در فراگیران امکان یادگیری را افزایش می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر روش‌‌های نوین آموزش هندسه بر مبنای نظریه‌ی ون هیلی بر انگیزش دانش‌آموزان دبیرستانی بود. بدین منظور یک کلاس ...  بیشتر

مقایسه‌ی تأثیر روش تدریس مبتنی بر ساخت و سازگرایی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات (1) در دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطه شهرستان باغملک

مرتضی مرتضوی؛ سلطانعلی بشکار؛ حمید مسگرانی؛ غلامعلی احمدی؛ شهرناز بخشعلی زاده

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 105-124

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه‌ی تأثیر روش‌های تدریس مبتنی بر ساخت و سازگرایی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضیات (1) دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطه می‌باشد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطه شهرستان باغملک در ...  بیشتر

بررسی مدل روابط بین عوامل اجتماعی کلاس و پیامدهای عاطفی، انگیزشی و تحصیلی خودکارآمدی ادراک ‌شده‌ی ریاضی روی نمونه‌یی از دانش‌آموزان دوره راهنمایی

محمود بحرانی؛ محمد خیر؛ مسعود حسین چاری

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 125-150

چکیده
  مطالعه‌ی تعامل‌های اجتماعی در مجموعه‌های آموزشی و تأثیرهای شناختی، انگیزشی و عاطفی آن در امور درسی هدف این تحقیق بوده است. در راستای این هدف الگوی روابط علّی بین پیامدهای عاطفی، انگیزشی و تحصیلی خودکارآمدی ادراک‌شده ریاضی و عوامل اجتماعی کلاس (ارزیابی معلم و همکلاسان از دانش‌آموز)، با توجه به اثر میانجی باورهای خودکارآمدی، در ...  بیشتر

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار مدنی سازمانی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان دزفول

عبدالزهرا نعامی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ فاطمه گل پیچی

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 151-166

چکیده
  این مطالعه رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی را مورد بررسی قرار داده است. نمونه تحقیق شامل 160 نفر از مدیران مدارس شهرستان دزفول بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ضریب همبستگی ساده و چندگانه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دادند که روابط مثبت و معنی‌داری بین تعهد عاطفی و هنجاری ...  بیشتر

ارزیابی مقایسه‌یی کیفیت چرخه‌ی آموزش کارکنان در دانشگاه‌‌های شیراز و علوم پزشکی شیراز

پرویز ساکتی؛ لیلا دهقانی

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 167-186

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه کیفیت چرخه آموزش کارکنان در چهار فرایند سیاستگذاری آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت اجرایی و ارزشیابی آموزشی دو دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز، از دیدگاه مدیران و کارکنان می‌باشد.حجم نمونه در گروه مدیران 140 نفر و در گروه کارکنان 200 نفر می‌باشد که اعضای نمونه در گروه کارکنان با روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

بررسی وضعیت اعتماد دبیران و ارتباط آن با بوروکراسی توانمند در مدارس مقطع متوسطه شهر سنندج

محمدامجد زبردست؛ ناصر شیربگی؛ زهره قلاوند

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 187-206

چکیده
  پژوهش حاضر رابطه‌ی بین اعتماد و بوروکراسی توانمند در مدارس را مورد بررسی قرار داده است. روش انجام پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه‌ی آماری، شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه‌ی شهر سنندج می‌شدند. نمونه مورد مطالعه شامل 260 دبیر که به صورت تصادفی طبقه‌ای از جامعه یاد شده، انتخاب گردیدند. ابزار اندازه‌گیری شامل دو پرسشنامه اقتباس شده از ...  بیشتر

بررسی زمینه‌های ایجاد سازمان ‌یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر سمنان

علی اکبر امین بیدختی؛ ثریا میثمی

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 207-226

چکیده
  پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی پیمایشی است که هدف آن بررسی زمینه‌های ایجاد سازمان‌ یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر سمنان بوده است. جامعه آماری شامل کلیه‌ی کارکنان آموزش و پرورش شهر سمنان به تعداد 1715 نفر بوده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 313 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یک پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 89/0 و دو چک‌ لیست ...  بیشتر