دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تأملی بر روابط فرهنگ بازار و دانشگاه

خسرو باقری نوع پرست

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 7-22

چکیده
  درزمان ما دانش و دانشگاه چنان تطوری یافته است که آشکارا مرزبندی سنتی میان عقلنظری، عقل عملی و فن‌ورزی را در هم نوردیده و رابطه‌ای بسیار پیچیده میاناین سهقلمرو فراهم آورده است. آن‌چه از آن به عنوان ویژگی «بازاری شدن دانش» یا «تجاریشدن دانش» یاد می‌شود، می‌رود تا به معیاری برای سنجش همه‌ی قوای آدمی، اعم از عقلنظری، عقل ...  بیشتر

طراحی مدلی برای اندازه‌گیری سازگاری سازمانی دانشگاه با محیط بیرونی (مطالعه‌ی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)

سید محمد میرکمالی؛ حمید فرهادی راد

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 23-44

چکیده
  هدف اصلی این مقاله مطالعه‌ی متغیرها و عوامل مؤثر و مرتبط با سازگاری سازمانی دانشگاه با محیط بیرونی و در نهایت ارائه‌ی مدلی برای اندازه‌گیری میزان سازگاری دانشگاه‌های دولتی شهر تهران می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق بر اساس یک رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) استخراج شده و داده‌های کمی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS, SMART PLS تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

بین‌المللی سازی برنامه‌ی درسی در نظام آموزش عالی ایران: چالش‌ها و راهبردها

کوروش فتحی واجارگاه؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مهران فرج الهی؛ مهرنوش خشنودی فر

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 45-66

چکیده
  مطالعه‌ی حاضر چالش‌ها و راهبردهای بین‌المللی سازی برنامه‌های درسی[1] در نظام آموزش عالی ایران را به‌طور کیفی، از دیدگاه مدیران و استادان آموزش عالی ایرانی و دانشجویان غیر ایرانی، از طریق انجام 12 مصاحبه‌ی انفرادی و تشکیل 2 جلسه گروه‌های کانونی، مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که کسب اقتدار علمی ایران، مستلزم ...  بیشتر

مقایسه‌ی اثر روش‌های تدریس فارسی معلمان بر افزایش میزان سواد خواندن و درک مطالب درسی دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی شهر تهران

محمود قاسمی؛ عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ امیر مثنوی

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 67-86

چکیده
  این پژوهش بر آن است تا ضمن مقایسه‌ی روش‌های تدریس سنتی و فعال، بررسی نماید که کدامیک از الگوهای تدریس کارآیی گروهی، تدریس اعضای گروه، قضاوت عملکرد و الگوی روشن‌سازی طرز تلقی، تأثیر بیش‌تری بر افزایش میزان سواد خواندن و درک مطالب درسی دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی شهر تهران داشته‌اند. جامعه‌ی پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر ...  بیشتر

بررسی تطبیقی عنصر هدف در برنامه‌ی درسی آموزش علوم ایران و چند کشور جهان

رضا جعفری هرندی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمد جواد لیاقتدار

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 87-106

چکیده
  این مقاله بخشی از یک پژوهش کیفی است که با دو روش تطبیقی و توصیفی- تحلیلی به بررسی عنصر هدف در برنامه‌ی درسی آموزش علوم[1] ایران و چند کشور جهان، پرداخته است. بدین منظور اسناد و مدارک مربوط به اهداف آموزش علوم در کشورهای پیشرو در زمینه‌ی علوم و فناوری (کشورهای منتخب) گردآوری و به توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه‌ی آن‌ها پرداخته شده تا ...  بیشتر

بررسی قدرت پیش‌بینی کیفیت تدریس معلم و جو کلاس برای یادگیری ریاضی با واسطه‌گری باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود‌نظم‌دهی در دانش‌آموزان کلاس پنجم ابتدایی

مرتضی لطیفیان؛ فریبا خوشبخت

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 107-126

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسیقدرت پیش‌بینی‌کنندگی کیفیت تدریس معلم و عوامل جو کلاسی براییادگیری ریاضی با واسطه‌گری باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودنظم‌دهیدانش‌آموزان می‌باشد. از این‌رو بر اساس مدل کریمرز و ریزایت (1994)، مدلی سلسلهمراتبی ارائه گردید. نمونه‌ی پژوهش شامل 100 دانش‌آموز کلاس پنجم ابتدایی شهر شیراز بود که به شیوه‌ی ...  بیشتر

طراحی و تدوین الگوی برنامه‌ی یادگیری الکترونیکی املای فارسی

فروزان ضرابیان

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 127-144

چکیده
  این تحقیق با هدف طراحی الگوی برنامه‌ی یادگیری الکترونیکی املای فارسی مقطع دبستان و بررسی ویژگی‌های عناصر آن انجام پذیرفته است. جهت طراحی الگوی برنامه‌ی یادگیری الکترونیکی املا، الگوی طراحی آموزشی وستون و همکاران انتخاب شد و بر مبنی آن الگوی راهنمای برنامه‌ی یادگیری الکترونیکی املای فارسی دبستان در سه بخش اصلی عنصر طراحی آموزشی، ...  بیشتر

امکان‌سنجی اجرای پروژه‌ی یادگیری الکترونیکی

غلامحسین رحیمی دوست؛ سید عباس رضوی

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 145-166

چکیده
  یادگیری الکترونیکی به عنوانیک فناوری آموزشی جدید به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. چنین گستردگی دست‌اندرکارانرا ملزم به اعمال روش‌های علمی و منطقی در اجرا، مدیریت و ارزشیابی پروژه‌های یادگیریالکترونیکی کرده ‌است. یکی از روش‌های پیروی از منطق و عقلانیت در یادگیریالکترونیکی امکان‌سنجی پیش از اجرای پروژه‌های یادگیری الکترونیکی ...  بیشتر

ارزیابی پایه‌ی سوم مقطع متوسطه‌ی نظری دخترانه‌ی شهر اهواز بر اساس الگوی نظری سیپ از دیدگاه دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان

طاهره علی محمدی؛ یدالله مهرعلیزاده؛ سکینه شاهی

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 167-188

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارزیابی پایه‌ی سوم مقطع متوسطه‌ی نظری دخترانه‌ی شهر اهواز است. برای انجام این تحقیق از الگوی نظری سیپ CIPP استفاده شده است. جامعه‌ی مورد مطالعه دانش‌آموزان دختر مراکز پیش‌دانشگاهی و پایه‌ی سوم شاخه‌ی نظری رشته‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی شهر اهواز در سال تحصیلی 88-1387 می‌باشد. با استفاده از روش ...  بیشتر

نگرش معلمان ابتدایی شهر سنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی

نعمت الله عزیزی؛ شهریار حیدری

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 189-208

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش معلمان ابتدایی راجع به ارزشیابی توصیفی و ابعاد مختلف آن اجرا گردید. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل دو گروه از معلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی می‌باشد. گروه اول شامل 84 نفر معلم بود که در اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی همکاری داشتند و گروه دوم شامل معلمان خبره و با تجربه‌ی سطح شهر سنندج ...  بیشتر

بررسی عوامل مرتبط با تمایل مربیان پرورشی به انتقال به حوزه‌ی آموزشی در مدارس متوسطه و راهنمایی استان همدان

عباس خاکپور

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 209-230

چکیده
  جابه‌جایی شغلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت منابع انسانی در تمامی سازمان‌ها به‌خصوص نظام‌های آموزشی است. جابه‌جایی یا ترک شغل معلمان و مربیان آموزش و پرورش، هزینه‌های مستقیم (استخدام و آموزش و غیره) و غیر مستقیم زیادی را موجب می‌شود. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی عوامل مرتبط با گرایش مربیان پرورشی به انتقال به حوزه‌ی آموزشی می‌باشد. ...  بیشتر