دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، اسفند 1391 (پاییز و زمستان 91) 
بین‌المللی سازی برنامه‌ی درسی در نظام آموزش عالی ایران: چالش‌ها و راهبردها

صفحه 45-66

کوروش فتحی واجارگاه؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مهران فرج الهی؛ مهرنوش خشنودی فر


بررسی تطبیقی عنصر هدف در برنامه‌ی درسی آموزش علوم ایران و چند کشور جهان

صفحه 87-106

رضا جعفری هرندی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمد جواد لیاقتدار