دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی و نقد نگاشت سوّم سند برنامه‌ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایده‌ی جهان- محلی شدن رابرتسون

محمود مهرمحمدی؛ ادریس اسلامی

دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 5-22

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی و نقد نگاشت سوّم سند برنامه‌ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایده‌ی جهان- محلی شدن رابرتسون است. با استفاده از روش‌های تحلیل مفهومی، استنتاج و توصیفی- انتقادی، مباحث در 3 بخش ارائه شده است. ابتدا، نظریه‌ی جهانی شدن رابرتسون ارائه شده، سپس با بیان ضعف و کاستی‌های موجود در نظریه‌ی جهانی شدن، به معرفی ...  بیشتر

شناسایی و مقایسه‌ی نظام ارزشی دانش‌آموزان و دبیران مدارس متوسطه‌ی شهر همدان

فرهاد سراجی؛ مسیب یار‌ محمدی واصل؛ رضوان مسعود میدانچی

دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 23-46

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و مقایسه‌ی نظام ارزشی دانش‌آموزان و دبیران دوره‌ی متوسطه‌ی شهر همدان است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه‌ی دانش‌آموزان (23080 نفر) و دبیران (1408نفر) دوره‌ی متوسطه (ناحیه‌ی 1 و 2) در سال تحصیلی 1388- 1389 تشکیل می‌دهند. نمونه‌ی آماری با استفاده از شیوه‌ی نمونه‌گیری طبقه‌ای و بر ...  بیشتر

تأثیر آموزش مؤثر هنر در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان
دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 47-66

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی آموزش مؤثر هنر در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان بود. جامعه‌ی این پژوهش دانش‌آموزان پسر سال سوم راهنمایی ناحیه‌ی یک همدان بودند که از بین این جمعیت 1760 نفری، پنج گروه (سه گروه آزمایش و دو گروه کنترل) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. گروه اول دارای سه عامل مهم بود (افزایش زمان آموزش، محتوای کارآمد و معلم ...  بیشتر

تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد درس علوم تجربی در دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی اهواز
دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 67-82

چکیده
  این پژوهش آزمایشی میدانی به منظور بررسی تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد درس علوم تجربی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی راهنمایی، در اهواز‏، انجام شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی اهواز بودند که تعداد 84 نفر به طور تصادفی از یک مدرسه واقع در ناحیه‌ی 3 اهواز ...  بیشتر

بررسی و آسیب شناسی نظام آموزشی سازمان‌ها و تعامل آن با استعداد کارآفرینی شاغلین
دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 83-106

چکیده
  دراین مقاله به بررسی آسیب‌شناسی نظام آموزشی سازمان‌ها و رابطه و تعامل آن با استعدادهای کارآفرینی شاغلین بخش آموزش در سازمان‌های خدماتی شهر اهواز پرداخته شد. در این رابطه عوامل مختلفی در خصوص آسیب‌های مربوط به نظام آموزشی؛ یعنی ساخت و بستر نظام توسعه‌ی منابع انسانی و آموزشی، قوانین و مقررات، فرایند منابع انسانی و اثربخشی نظام ...  بیشتر

طراحی مدلی جهت ارزیابی معنویت محیط کار و شناسایی عوامل اثرگذار برآن در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (مورد کاوی منطقه‌ی 6 )
دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 107-130

چکیده
  این تحقیق به منظور طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی معنویت محیط کار و شناسایی عوامل اثر گذار بر آن در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد انجام پذیرفت. بر اساس ادبیات تحقیق و نظرات متخصصان پرسشنامه‌ی سنجش شاخص‌ها تنظیم شد. جامعه‌ی آماری این تحقیق کلیه‌ی اعضای هیأت علمی منطقه‌ی 6 دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشند. از بین جامعه‌ی آماری با ...  بیشتر

تخصیص بهینه‌ی بودجه‌ی آموزشی به دانشکده‌ها در راستای بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی ایران: رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی
دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 131-150

چکیده
  هدف از این تحقیق، این است که نشان دهد چگونه مدل برنامه‌ریزی آرمانی می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری در نظام دانشگاهی، به خصوص زمانی که با مسئله‌ی تخصیص بهینه‌ی منابع مالی بین دانشکده‌ها در راستای ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها مواجه هستیم، مفید بوده و کاربردی عملی خواهد داشت. مدل طراحی شده، روش تخصیص معتبری برای هیأت رئیسه دانشگاه‌های ...  بیشتر

مقایسه‌ی احساس تعلق به مدرسه، انگیزه‌ی پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مدارس هوشمند (مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات) و مدارس عادی سال سوم دبیرستان شهر اصفهان
دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 151-170

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه‌ی مدارس هوشمند با مدارس عادی شهر اصفهان بر اساس متغیرهای احساس تعلق به مدرسه، انگیزه‌ی پیشرفت و پیشرفت تحصیلی می‌باشد. جامعه‌ی تحقیق حاضر در مدارس هوشمند شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان مدارش هوشمند شهر اصفهان و روش نمونه‌گیری در این مدارس به روش سرشماری می‌باشد. جامعه‌ی تحقیق در مدارس عادی شامل کلیه‌ی ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین خلاقیت و عملکرد تحصیلی با بازی‌های رایانه‌ای در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه‌ی شهر اهواز
دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 171-192

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعه‌ی خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه با توجه به میزان وابستگی آنان به بازی‌های رایانه‌ای انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه‌ی شهر اهواز بودند که در سال تحصیلی 90 ـ1389 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه 233 دانش‌آموز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر