نمایه نویسندگان

آ

 • آروین فر، فاطمه برسی رابطه ی متغیر های پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگانه شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]
 • آهنکوب نژاد، محمد رضا مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ی ابتدایی اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 69-89]

ا

 • افسردیر، حمید برسی رابطه ی متغیر های پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگانه شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]
 • الهام پور، حسین ارزشیابی نخستین سیمینار ارائه یافته های پژوهشی در علوم تربیتی و روانشناسی در استان خوزستان [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 107-116]

ب

 • باقری، مسعود رابطه ی شیوه های فرزند پروری با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی اهواز [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 66-80]
 • بساک نژاد، سودابه اختلال هراس از مدرسه [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 46-68]

ح

 • حقیقی، جمال بررسی رابطه سن و جنسیت با مفهوم نگهداری ذهنی در دانش آموزان 6.5 ، 8.5 و 10.5 ساله دبستان های اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 3-22]

خ

 • خجسته مهر، غلامرضا مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان بینا و نابینا [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 90-106]
 • خلیلی، غلام رضا برسی رابطه ی متغیر های پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگانه شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]

د

ر

 • رجبی، غلامرضا بررسی رابطه سن و جنسیت با مفهوم نگهداری ذهنی در دانش آموزان 6.5 ، 8.5 و 10.5 ساله دبستان های اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 3-22]

س

 • سپاسی، حسین مقایسه تاپیر ارزش یابی تکوینی و ارزش یابی پایانی بر پیشرفت تحصیل دانشجو یان دانشگاه شهید چمران [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 39-50]

ش

 • شکر کن، حسین برسی رابطه ی متغیر های پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگانه شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]
 • شکرکن، حسین تاثیر عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 11-27]
 • شکرکن، حسین رابطه ی شیوه های فرزند پروری با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی اهواز [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 66-80]
 • شکرکن، حسین مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ی ابتدایی اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 69-89]
 • شهنی ییلاق، منیجه مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ی ابتدایی اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 69-89]

ف

 • فاضلی نیا، طاهره برسی رابطه ی متغیر های پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگانه شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]
 • فرج پهلو، عبدالحسین کتابشناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 117-122]

ل

م

ن

 • نجاریان، بهمن سندرم نابغه ی کودن [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 51-65]
 • نجاریان، بهمن اختلال هراس از مدرسه [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 46-68]
 • نجاریان، بهمن ارزشیابی نخستین سیمینار ارائه یافته های پژوهشی در علوم تربیتی و روانشناسی در استان خوزستان [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 107-116]
 • نجاریان، بهمن نامه ای به سردبیر [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 123-126]
 • نیسی، عبدالکاظم تاثیر عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 11-27]

ه

 • هادیان، مجید ارزشیابی نخستین سیمینار ارائه یافته های پژوهشی در علوم تربیتی و روانشناسی در استان خوزستان [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 107-116]