نمایه نویسندگان

ا

 • الهام پور، حسین گزارش دومین سمینار ارائه یافته های پژوهشی در علوم تربیتی و روانشناسی در استان خوزستان [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 163-171]

ب

 • برومند نسب، مسعود بررسی رابطه جایگاه مهار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 93-113]

پ

 • پیرنیا، محمد علی تاثیر انتظار معلمان بر ارزشیابی انان از عملکرد درس علوم و پیش بینی انان از موفقیت اینده دانش اموزان پایه دوم راهنمایی اهواز [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 3-23]

د

 • دباغ، بهرام اخت و اعتبار یابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتی A [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 24-50]
 • دیانی، محمد حسین استانداردهای کمی برای کتابخانه های عمومی با نگاهی به کتابخانه های عمومی استان [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 51-77]

س

 • سپاسی، حسین نظریه کلاسیک آزمون و محدودیت های آن [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 132-146]
 • سقاء پیرمرد، کبری استانداردهای کمی برای کتابخانه های عمومی با نگاهی به کتابخانه های عمومی استان [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 51-77]

ش

 • شکرکن، حسین تاثیر انتظار معلمان بر ارزشیابی انان از عملکرد درس علوم و پیش بینی انان از موفقیت اینده دانش اموزان پایه دوم راهنمایی اهواز [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 3-23]
 • شکرکن، حسین بررسی رابطه جایگاه مهار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 93-113]
 • شهنی ییلاق، منیجه میزان مقیاس رفتار سازشی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 114-131]

ع

 • عطاری، یوسفعلی بحثی پیرامون گذشته و آینده برنامه های راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش ایران [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 78-92]

گ

م

 • مکوندی، بهنام اخت و اعتبار یابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتی A [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 24-50]

ن

 • نجاریان، بهمن اخت و اعتبار یابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتی A [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 24-50]
 • نجاریان، بهمن بررسی رابطه جایگاه مهار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 93-113]
 • نجاریان، بهمن گزارش دومین سمینار ارائه یافته های پژوهشی در علوم تربیتی و روانشناسی در استان خوزستان [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 163-171]
 • نشان، خسرو حدود دانش بشری [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 147-162]
 • نیکفر، سارا اخت و اعتبار یابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتی A [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 24-50]