نمایه نویسندگان

آ

 • آرمن، سید عزیز رتبه‌بندی دانشکده‌های دانشگاه شهید چمران با استفاده از تکنیک TOPSIS [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 151-176]

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی مطالعه‌ی ارتباط سبک‌های یادگیری (دیداری، شفاهی، خواندنی- نوشتنی، حرکتی، چند حسّی) با پیشرفت تحصیلی [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 53-74]
 • الانصاری، عیدان Globalization and dilemma of management of quality in higher education [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 131-158]

پ

ح

 • حیدری نژاد، صدیقه ارزیابی کارآیی دانشکده‌های علوم‌انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 133-150]

ر

 • ربانی، رسول تحلیلی بر پیامدهای افزایش میزان قبولی زنان در دانشگاه‌ها [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 75-98]
 • رضایت، غلامحسین تحلیلی بر پیامدهای افزایش میزان قبولی زنان در دانشگاه‌ها [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 75-98]

ز

 • زرانژاد، منصور رتبه‌بندی دانشکده‌های دانشگاه شهید چمران با استفاده از تکنیک TOPSIS [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 151-176]
 • زینعلی پور، حسین طراحی و اعتباریابی مدل مناسب مدیریت تغییر سازمانی مبتنی بر عوامل درون سازمانی برای دانشگاه‌های جامع دولتی [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 31-52]

س

 • سپهری نژاد، محمدحسن ارزیابی کارآیی دانشکده‌های علوم‌انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 133-150]
 • سرمدی، محمدرضا مطالعه‌ی ارتباط سبک‌های یادگیری (دیداری، شفاهی، خواندنی- نوشتنی، حرکتی، چند حسّی) با پیشرفت تحصیلی [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 53-74]
 • سلیمی، قربانعلی تحلیلی بر پیامدهای افزایش میزان قبولی زنان در دانشگاه‌ها [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 75-98]

ص

 • صالحی عمران، ابراهیم بررسی حیطه‌های شهروندی در نظام آموزش عالی از دیدگاه استادان و دانشجویان (مطالعه‌ی موردی دانشگاه مازندران) [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 99-132]
 • صفایی مقدم، مسعود بررسی اصول اساسی تربیت مدنی (با رویکرد اسلامی) [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 3-30]
 • صفایی مقدم، مسعود A Shiite innatist conception of reason, and what it can do for religious education (RE) [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 1-22]

ع

 • عباسیان، غلامرضا ELT educational context, teacher intuition and learner hidden agenda (a study of conflicting maxims) [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 89-114]
 • عزیزی، نعمت اله Educational policy makers’ views on secondary education relevance to the world of work in Iran: a critical reflection on 1990s educational reform [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 23-50]
 • عطایی، محمدرضا Iranian EFL teachers’ attitudes towards teaching methods and materials of high school english textbooks [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 115-130]

ف

 • فاخر، اسلام رتبه‌بندی دانشکده‌های دانشگاه شهید چمران با استفاده از تکنیک TOPSIS [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 151-176]

ق

 • قیطانچیان، محمد Iranian EFL teachers’ attitudes towards teaching methods and materials of high school english textbooks [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 115-130]

ک

 • کاظمی، محمود بررسی اصول اساسی تربیت مدنی (با رویکرد اسلامی) [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 3-30]

م

 • مرعشی، سید منصور بررسی اصول اساسی تربیت مدنی (با رویکرد اسلامی) [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 3-30]
 • مرعشی، سید منصور Globalization and dilemma of management of quality in higher education [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 131-158]
 • معصومی فرد، مرجان مطالعه‌ی ارتباط سبک‌های یادگیری (دیداری، شفاهی، خواندنی- نوشتنی، حرکتی، چند حسّی) با پیشرفت تحصیلی [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 53-74]
 • مهرعلیزاده، یداله Globalization and dilemma of management of quality in higher education [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 131-158]
 • میر کمالی، سید محمد طراحی و اعتباریابی مدل مناسب مدیریت تغییر سازمانی مبتنی بر عوامل درون سازمانی برای دانشگاه‌های جامع دولتی [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 31-52]

و

 • وحدت، رویا Computer assisted reading (CAR) versus traditional print format in EFL academic reading comprehension [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 71-88]
 • ولی پور خواجه غیاثی، رقیه بررسی حیطه‌های شهروندی در نظام آموزش عالی از دیدگاه استادان و دانشجویان (مطالعه‌ی موردی دانشگاه مازندران) [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 99-132]

ه

 • هاشمی، سهیلا بررسی حیطه‌های شهروندی در نظام آموزش عالی از دیدگاه استادان و دانشجویان (مطالعه‌ی موردی دانشگاه مازندران) [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 99-132]