نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه فرهنگیان، اهواز، ایران

2 گروه علوم تربیتی, رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت، اهواز، ایران

10.22055/edus.2024.46127.3565

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی بر انگیزش پیشرفت، پیشرفت تحصیلی و عملکرد خواندن دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اهواز بود. طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون-پیگیری با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی 1403-1402 می‌باشد که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای دو کلاس (هر کلاس 25 نفر) انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (1970)، پرسشنامه پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (1999) وآزمون استاندارد عملکرد خواندن و نارساخوانی کرمی نوری و مرادی (2007) بود، تعداد جلسات و موضوعات تدریس در هر دو کلاس یکسان بوده و تنها در نوع روش تدریسی که اعمال شده است، تفاوت داشته‌اند. در گروه اول روش تدریس مبتنی بر سازنده‌گرایی و در گروه دوم روش سخنرانی اجرا گردید. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه‌ها از تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری استفاده شده است. نتایج نشان داد که روش تدریس سازنده‌گرایی بر بهبود انگیزش پیشرفت، پیشرفت تحصیلی و عملکرد خواندن دانش‌آموزان مؤثر می‌باشد. روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی روشی کارا در ایجاد انگیزش پیشرفت، پیشرفت تحصیلی و عملکرد خواندن دانش‌آموزان است. پیشنهاد می‌شود دوره‌های آموزشی روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی را برای معلمان در نظر گرفته شود. اینکه برخی از معلمان به علت عادت کردن به روش‌های سنتی نسبت به شیوه‌های نوین تدریس کمی مقاومت نشان دادند از جمله محدودیت های این پژوهش بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of the teaching method based on the constructivist approach on motivation to progress, academic progress and reading performance of fifth grade students in Ahvaz city

نویسندگان [English]

  • Hassan Jorfi 1
  • gholamhossien ebadi 2

1 Assistant professor at Farhangian University of Khuzestan

2 Head of the Institute of Education in Khuzestan province.

چکیده [English]

Introduction
Learning is a fundamental and adaptive function for humans. Compared to other creatures, humans are more flexible learners who actively acquire knowledge and skills. Currently, science refers to new concepts in the learning process that require the development of cognitive capabilities and abilities, problem solving and reasoning power. When it comes to education, concepts such as teacher and especially teaching appear far more than other related topics. Based on this, one of the biggest goals of today's education systems is to develop and change teachers' teaching methods in order to provide conditions for learners to acquire knowledge and information through research methods instead of direct information transfer. The aim of the current research was to investigate the effectiveness of the teaching method based on the constructivist approach on motivation to progress, academic progress and reading performance of fifth grade students in Ahvaz city.

Method
The current research design is a semi-experimental type of pre-test-post-test-follow-up with experimental and control groups. The statistical population of the research includes all fifth grade male students of Ahvaz city in the academic year of 1402-1403, who were selected through the multi-stage cluster sampling method of two classes (25 people in each class) and were randomly assigned to two experimental and control groups. The research tools included Hermans (1970) achievement motivation questionnaire, Pham and Taylor (1999) academic achievement questionnaire and Karami Nouri and Moradi (2007) standard test of reading performance and dyslexia, the number of sessions and teaching topics were the same in both classes and only in The teaching method that has been applied has been different. In the first group, the teaching method was based on constructivism and in the second group, the lecture method was implemented. In this research, in order to test the hypotheses, repeated measures variance analysis has been used.

Results
The results showed that the constructivist teaching method is effective in improving students' progress motivation, academic progress and reading performance.
Discussion
The teaching method based on the constructivist approach is an effective method in motivating progress, academic progress and reading performance of students. It is suggested to consider teaching courses based on constructivism approach for teachers. One of the limitations of this research was that some teachers showed a little resistance to new teaching methods due to getting used to traditional methods.
Keywords: The Teaching Method based on the Constructivist Approach, Motivation to Progress, Academic Progress, Reading Performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Teaching Method based on the Constructivist Approach
  • Motivation to Progress
  • Academic Progress
  • Reading Performance