نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فرهنگیان. تهران ایران

10.22055/edus.2024.45691.3545

چکیده

این مقاله به تبیین سه مفهوم آموزش، شکوفایی، تربیت و نسبت آنها با هم پرداخته است. آموزش مجموعه‌ای از فرایندها که هدفشان تسلط همراه با فهم است. اما حالت انحرافی و ضعیف آن زمانی است که صرفا تسلط بدون فهم مد نظر باشد. حالتی که به آن کارآموزی گفته می‌شود. شکوفایی به فعلیت رساندن ویژگی‌های عمومی (رشد) و ویژگی‌های منحصربه‌فرد (نبوغ) توجه دارد. حالت انحرافی در رابطه با شکوفایی عدم تمایز رشد از تحول، تحول از نبوغ و نبوغ از علاقه است. ارزشمندی ذاتی منجر به آن می شود که نتیجه فرایندهای آموزشی و شکوفا کننده، فردی تربیت یافته یا فرهیخته قلمداد شود. ارزشمندی همچنین حیات بخش و ایجاد کننده روح بر فعالیت های آموزشی و شکوفا کننده مدرسه خواهد بود. از جهت رابطه نتایج نشان دهنده آن است که:آموزش و شکوفایی زیربنای تربیت هستند. یعنی تا آموزش و شکوفایی شکل نگیرد تربیتی نیز صورت نخواهد گرفت.تربیت حکم روبنا را دارد که هدفش جهت‌دهی به دو مولفه دیگر است.در صورت فقدان تربیت، نظام مدرسه ای صرفا ماهیتی ابزار گرایانه داشته و فاقد روح و انسانیت خواهد بود. پیشنهادات ضرورت تمایز موضوعات فاهمه‌ای و بی نیاز از فهم و اصالت بخشیدن به هردو، توجه به اهمیت و جایگاه روش‌های فعال و غیر فعال، تمایز مفاهیم رشد و تحول در شکوفایی، ضرورت نقش هدایت‌گری تربیت در رابطه با آموزش و شکوفایی به منظور دوری از ابزارانگاری، در هم تنیدگی فهم، چیرگی و رغبت در امر آموزش و شکوفایی، تمایز کوشش و رغبت و تلاش برای منطبق نمودن آنها، تمایز یادگیری و کارآموزی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining and explaining the three concepts of education, thriving, instruction, and their relationship in order to inferring how to apply these concepts in educational practice

نویسندگان [English]

  • mojtaba pourkarimi 1
  • Masoumeh Ramezani Fini 2

1 Assistant Professor Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Appropriate application of educational activities requires clarification and awareness of related concepts and their interaction.
Methodology:
This article has explained the three concepts of instruction, thriving, education and their relationship by using the inferential analytical method, and by reviewing classic and new texts in the field of education, we have tried to analyze these concepts and how to apply them in the educational system.
Result:
The results of the research show that the three concepts of instruction, thriving and education as separate fields have specific states and functions. Education is a set of processes whose goal is mastery with understanding. But its deviant is when only mastery is considered without understanding. A state called instruction. Thriving is concerned with the actualization of general characteristics (growth) and unique characteristics (genius). It’s deviant state is not distinguishing growth from development, development from genius, and genius from interest. But education will be formed when instruction and thriving have a necessary condition. This condition is intrinsic worthwhileness. Intrinsic worthwhileness leads to the fact that the result of instructional and thriving processes is considered to be an educated person. worthwhileness is also life-giving and spirit-giving to instructional activities. In terms of relationship, the results show that 1. Instruction and thriving are the foundation of education. It means that education will not take place until Instruction and thriving are achieved. 2.Education is the superstructure whose purpose is to direct the other two components. In the absence of education, the school system will only have an instrumental nature and without spirit and humanity.
Discussion and recommendations:
The recommendations resulting from this research, which will include solutions for teachers, trainers and educational program managers, can be presented as follows: The necessity of distinguishing understandable and non-understandable subjects and authenticating both, Attention to the importance and position of active and passive methods, Distinguishing the concepts of growth and transition in thriving, The necessity of the guiding role of education in relation to instruction and thriving in order to avoid instrumentalism, The entanglement of understanding, mastery and interest in the process of instruction and thriving, Distinguishing effort and interest to establish interaction between them, Distinguish between learning and training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instruction
  • thriving
  • education
  • school
  • schooling system