نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 قزوین ملاصدرای شمالی بلوار پیروزی شرقی خیابان اسلم کوچه اسلم 4 پلاک 7

2 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22055/edus.2024.45832.3550

چکیده

پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی آموزش باکیفیت در کلاس‌های متراکم دانش‌آموزان ابتدایی شهر قزوین انجام شد. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش نظریه مبنایی از نوع سیستماتیک استفاده‌شده است. جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد و برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند آمیخته (ترکیبی از نمونه‌گیری نظری، گلوله برفی و ملاک مدار) بهره گرفته شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش، اساتید صاحب‌نظر این حوزه، مدیران و معلمان دوره اول و دوم ابتدایی، مدیران و کارشناسان مسئول دوره اول و دوم ابتدایی اداره کل آموزش‌وپرورش استان قزوین و نواحی یک و دو، سرگروه‌ها و راهبران آموزشی بودند. نمونه‌گیری و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته تا زمانی ادامه یافت که تجزیه‌وتحلیل و اکتشاف داده‌ها پس از 19 مصاحبه به اشباع نظری رسید. جهت اطمینان‌پذیری پژوهش از استراتژی‌های بررسی توسط اساتید متخصص و بررسی توسط مشارکت‌کنندگان استفاده‌شده است. درنهایت 23 مقوله اصلی شناسایی شدند. تبدیل کلاس درس به اجتماع یادگیری اخلاقی به‌عنوان پدیده محوری شناخته شد. سایر مقوله‌ها در 5 مقوله اصلی (شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها) دسته‌بندی شدند و روابط بین آن‌ها در قالب مدل پارادایمی ترسیم و ارائه شد. با توجه به یافته‌ها، مفهوم محوری اجتماع یادگیری اخلاقی و پتانسیل آموزش اجتماعی از طریق ارتباطات متقابل کنشگران اصلی مطرح شد که در رابطه‌ای پویا با یکدیگر می‌باشند و آموزش باکیفیت مستلزم درک تأثیرات توأمان و مجزای آن‌ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

High Quality Model of Education in Dense Student Classrooms: a grounded theory approach

نویسندگان [English]

  • nahid ajourlo 1
  • behboud yarigholi 2
  • Gholamreza Golmohammad Nazhad Bahrami 3

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، علوم تربیتی، روانشناسی و علوم تربیتی، شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 Azarbaijan Shahid Madani University

3 Department of educational sciences, faculty of educational sciences and psychology, Azarbaijan shahid madani university

چکیده [English]

Introduction
The current research was conducted with the aim of presenting a high-quality education model in dense classes of elementary school students in Qazvin city.

Method
To achieve the research goal, a systematic qualitative approach and grounded theory method have been used. In order to collect data, semi-structured interviews and document review were used, and for sampling, a mixed purposeful sampling method (combination of theoretical sampling, snowball, and criterion sampling) was used. The participants of the research were expert professors of this field, managers and teachers of the first and second elementary years, managers and experts responsible for the first and second elementary years of the General Department of Education of Qazvin province and districts one and two, heads of educational groups and leaders. Sampling and semi-structured interviews continued until data analysis and exploration reached theoretical saturation after 19 interviews. In order to ensure the reliability of the research, strategies of review by expert professors and review by participants have been used.

Results
Finally, based on the research results, 23 main categories were identified. The transformation of the classroom into a moral learning community was recognized as a central phenomenon. Other categories were grouped into 5 main categories (causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences) and the relationships between them were drawn and presented in the form of a paradigm model.

Discussion
According to the findings, the central concept of the moral learning community and the potential of social education was raised through the mutual communication of the main actors, who are in a dynamic relationship with each other, and high-quality education requires understanding their combined and separate effects. According to the findings, the central concept of the moral learning community and the potential of social education was raised through the mutual communication of the main actors, who are in a dynamic relationship with each other, and high-quality education requires understanding their combined and separate effects.

Keywords: High quality of education, Student density, Class size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High quality of education
  • Student density
  • Class size