نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

10.22055/edus.2024.45815.3552

چکیده

پپژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ارتقاء مهارت های زندگی دانشجویان و طراحی مدل جامع انجام شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی صورت گرفت. در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شیوه نمونه گیری هدفمند تا مرزاشباع نظری مطالعه به عمل آمد. ابزار بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته براساس یافته های بخش کیفی بود. تایید روایی محتوای پرسشنامه از دیدگاه اساتید، روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی ابزار به شیوه پایایی ترکیبی انجام شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی و کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی انجام شد. در بخش کمّی، جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 1401 به تعداد 139701 نفر بودند که تعداد 424 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل داده های بخش کمّی به روش تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. براساس یافته های تحقیق؛ چهار بعد محیط آموزشی، ویژگیهای استادان، آموزش و یادگیری مهارت ها و توسعه مهارت های فردی با چهارده مولفه در طراحی مدل منظور گردیدند. نتیجه شاخص نیکویی برازش نیز نشان داد عملکرد کلی الگوی ارائه شده از کیفیت مناسبی برخوردار است. این مدل می ‏تواند در برنامه ریزی های آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مفید باشد و به ارتقاء مهارت های زندگی دانشجویان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model to Improve Students' Life Skills, a Model Based on Mixed Method Research

نویسندگان [English]

  • Narges Hassan Moradi 1
  • Samane Bahri Shabanipur 2
  • Rashid Zolfaghari Zafrani 3

1 Associate Professor of Educational Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch

2 PhD student in higher education management, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch

3 Faculty member of Islamic Azad University, Roodehen Branch

چکیده [English]

Life skills are considered in most educational systems.These skills are important for facing the issues and problems of daily life and its effect on improving personal and social life and increasing people's capabilities. The current research was done with the aim of providing a suitable model for improving students' life skills.The exploratory mixed research method was carried out in two parts, qualitative and quantitative. In the qualitative part, a study was conducted through semi-structured interviews with 16 researchers and experts in a purposeful sampling method and using the snowball method until the limit of theoretical saturation. In the quantitative part, the statistical population of the students of Islamic Azad University of Tehran in the academic year of 1401 was 139,701 people, of which 424 people were selected as a sample based on Cochran's formula and simple random sampling method. The research tool in the qualitative part was carried out using inductive content analysis and coding in three open, central and selective levels. The quantitative tool was a researcher-made questionnaire based on the findings of the qualitative part. To confirm the validity of the content from the point of view of the professors, and to check the validity of the construct, confirmatory factor analysis was used. The reliability of the tool was also calculated using the composite reliability method. Quantitative data analysis was done by factor analysis and structural equations with the help of Smart PLS software. The findings of the qualitative section showed that 4 main criteria with 14 indicators were used to determine the pattern of improving students' life skills. Based on research findings; The four dimensions of the educational environment, teachers' characteristics, teaching and learning skills, and the development of individual skills with fourteen components were considered in the design of the model. Based on the obtained results, the presented life skills improvement model is of good quality. This model can be used in university educational planning and help improve students' life skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student Life skill
  • Model
  • Education
  • Higher Education
  • Students