نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران.

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به واکاوی الگوی مطلوب آموزش‌های سازمانی مهندسان صنعت آب و برق بر اساس آموزه های رویکرد حرفه گرایی پرداخته است. هدف پژوهش، شناسایی عناصر مهم و ویژگی های هر یک از آن‌ها می باشد. این پژوهش کاربردی و از جهت گردآوری داده‌ها به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی است. داده‌های تحقیق با رعایت اصل اشباع‌نظری، از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 20 مدرس و کارفرمای صنعت، به روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله‌برفی و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش کدگذاری سه‌مرحله‌ای استفاده‌شده است.
یافته ها بیانگر آن است، الگوی مطلوب آموزش‌های مهندسان در چهارعنصر اساسی تعیین هدف (واضح و مبتنی بر ابعاد شایستگی؛ قابل‌دستیابی؛ مبتنی بر علاقه و نیاز شغلی و مدیریتی و نگاه آینده نگرانه به تکنولوژی های روز)، طراحی و تدوین محتوا (جامعیت محتوا؛ مبتنی بر نیاز و مهارت های شغلی؛ جذابیت و سازماندهی مناسب و مبتنی بر اصل سودمندی)، راهبردهای تدریس و یادگیری (روش تدریس فعال؛ استفاده از بسترهای فناورانه؛ مشارکت در یادگیری و تناسب با شرایط یادگیرندگان) و ارزشیابی و بازنگری برنامه (استاندارد بودن ابزار ارزشیابی، تأکید بر انواع هدف و تنوع ارزیابان و بازخورد اصلاحی و طراحی برنامه ترمیمی) قابل انتزاع است؛ بنابراین می توان گفت عناصر الگوی آموزش های سازمانی همان عناصر شناخته شده برنامه های درسی دانشگاهی می باشند ولی ویژگی های احصاء شده برای این عناصر تا حدی متفاوت است و لازم است این عناصر در راستای رفع نیازهای کاربردی مهندسان صنعت و مسائل جاری و پیش روی آنها طراحی گردد و به همه ابعاد شایستگی حرفه ای توجه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the desirable elements of organizational training for water and power industry engineers based on the professionalism approach

نویسندگان [English]

  • zeinab sharaf 1
  • M.reza nili ahmadabadi 2
  • mohamadjavad liaghatdar 3

1 PhD Student, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, University of Isfahan, Isfahan, Iran. Corresponding Author:

3 Professor, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The present research has analyzed the ideal pattern of organizational training for water and electricity engineers based on the teachings of the professionalism approach. The main purpose of the research is to identify the important elements of the ideal model of organizational training and the characteristics of each of them.
Method: According to the purpose, this research is of an applied type and in terms of data collection, it is a qualitative method of phenomenological type. Research data has been collected by following the principle of theoretical saturation, through semi-structured interviews with 20 lecturers and industry employers, using purposeful sampling and snowball technique. A three-step coding method was used to analyze the data.
Results: The findings show that, the desirable process of training engineers in the four basic elements of goal setting (clear and based on competence dimensions; attainable; based on interest and job and managerial needs and a forward-looking view of today's technologies), content design and compilation (comprehensiveness of content; based on job needs and skills; attractiveness and appropriate organization and based on the principle of usefulness), teaching and learning strategies (active teaching method; use of technological platforms; participation in learning and suitability to learners' conditions) and Evaluation and revision of the program (standardization of the evaluation tool, emphasis on the types of goals and variety of evaluators and corrective feedback and design of the rehabilitation program) can be abstracted.
Discussion: It can be said that the elements of the organizational training model are the same as the well-known elements of university curricula, but the features calculated for these elements are somewhat different, and it is necessary to design these elements in line with the practical needs of industrial engineers and the current issues facing them, and to pay attention to all dimensions of professional competence of engineers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational training
  • water and power industry
  • curriculum
  • training process
  • professionalism