نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

10.22055/edus.2023.44332.3481

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های تربیت فرهنگی و رابطه آن با رسانه‌های ارتباط جمعی با تاکید بر فضای مجازی است. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی (کیفی – کمی) می‌باشد. روش پژوهش در بخش کیفی روش مطالعه موردی و جامعه آماری در این بخش شامل کارشناسان آموزشی، فرهنگی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در سال تحصیلی 1401-1400 است. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به‌صورت هدفمند از نوع گلوله برفی بوده است که بر مبنای اشباع نظری تعداد نمونه در این بخش به ۱۰ نفر رسید. همچنین ابزار گرداوری داده‌ها در بخش کمی پرسش‌نامه محقق ساخته است و تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کمی با استفاده از نرم‌افزار SPSS و AMOS انجام شد. یافته‌ها در بخش کیفی حاکی از آن است که در بخش کدگذاری باز ۳۵ مقوله فرعی و بخش کدگذاری محوری ۱۲ مقوله فرعی و در بخش کدگذاری انتخابی پنج مقوله اصلی با عنوان علم طلبی، تفکر مستقل، تفکر انتقادی، هویت ایرانی – اسلامی و رسانه جمعی به حول پدیده اصلی که تربیت فرهنگی است، استخراج گردید. در بخش کمی یافته‌ها نشان داد که مؤلفه‌های تربیت فرهنگی که عبارت‌اند از چهار عامل اصلی علم جویی، تفکر مستقل، تفکر انتقادی و هویت ایرانی-اسلامی با رسانه‌های ارتباط جمعی دارای برازش معنادار بوده و می‌توان گفت بین این مؤلفه‌ها با دلالت‌های تربیتی آن نسبت به رسانه‌های ارتباط جمعی ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify Components of cultural education and its relationship with collective communication Media(With an emphasis on virtual space(

نویسندگان [English]

  • hakimehalsadat sharifzadeh
  • mehran karimi firoozjaei
  • zeynab karamkhani

university of mazandaran

چکیده [English]

Introduction
Cultural education is influential in preparing and empowering people to achieve cultural, professional, and personal objectives and acquire social norms and moral values and citizenship life standards. The present study aimed to identify the cultural education components and its relationship with mass communication media with an emphasis on virtual space.
Method
The mixed research method was exploratory (qualitative-quantitative) and the case study was used as the qualitative method. The statistical population included Instructional,cultural, and educational experts of the General Department of Education of Mazandaran province during 2020-2021. In this qualitative research, 10 people were selected based on the theoretical saturation of the sample using the purposeful snowball sampling. In the qualitative research, 10 people were selected based on the theoretical saturation of the sample using the snowball sampling. In the quantitative research, the population consisted of all the teachers of Babolsar city (n= 430). The sample size was calculated to be 200 people using Karjesi and Morgan Table, and the random sampling method was applied. The semi-structured interview was used to collect the data in the qualitative method, which were analyzed based on the open, central, and selective coding. Further, the researcher-made questionnaire was used in the quantitative method and the data were analyzed using SPSS and AMOS software.
Results
The qualitative findings indicated that 35 sub-categories in the open coding section, 12 sub-categories in the central coding section, and five main categories in the selective coding section were extracted under the title of knowledge seeking, independent thinking, critical thinking, Iranian-Islamic identity, and mass media regarding cultural education. The quantitative results revealed a significant fit between the components of cultural education, including knowledge seeking, independent thinking, critical thinking, and Iranian-Islamic identity, and the mass communication media.
Discussion
Therefore, complex cultural factors play a role in using mass media, which need to be identified. Cultural education provides unique opportunities to obtain desirable results in achieving the educational objectives, i.e. quality of life, humanity, cultural pluralism, citizenship, general education, and personal satisfaction (self-fulfillment). Expanding the curriculum model application based on the cultural education components in educational, cultural, and social institutions, especially the Ministry of Education, contains an crucial and special application in improving the cultural spirit of education staff and teachers, and consequently, leads to the development and students' progress and the scientific development of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • cultural education
  • Collective communication media