نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار مطالعات برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

بسیاری از فعالیتهای تحصیلی در مدارس به منظور آماده سازی دانش آموزان برای زندگی آینده و توانایی ایفای نقش های مختلف طرح ریزی می‌شود.در این میان توجه به چشم‌انداز آینده فراگیران و تاثیرات آن مورد غفلت قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی تاثیرات چشم-انداز آینده دانش‌آموزان می‌باشد. رویکرد پژوهش، کیفی و روش آن سنتز پژوهی است. جامعه پژوهش، متشکل از 293 مقاله درباره چشم انداز آینده فراگیران، می باشد که بین سال های 1999 تا 2019 در مجلات علمی معتبر ارائه شده اند. نمونه پژوهش شامل 43 مقاله می باشد که به صورت هدفمند جمع آوری شده اند و بر اساس پایش موضوعی داده‌ها انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده‌اند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها، تاثیرات چشم-انداز آینده برای فراگیران در 5 بُعد،17 عامل و 47 مقوله طبقه بندی شدند که شامل بُعد رفتاری(کاهش رفتار تنش‌زا، تقویت رفتار سالم و رفتار عاطفی)؛ بُعد روان‌شناختی(انگیزه، خودشناسی و اثرات روان‌شناسی)؛ بُعد زمینه‌ای(اقتصادی و اجتماعی)، بُعد آموزشی(پیشرفت تحصیلی، انگیزش، استقلال یادگیری، ارزیابی فعال، رضایت تحصیلی و تعمیق یادگیری) و بُعد برنامه‌ریزی (برنامه‌ریزی، مدیریت زمان و هدف گزینی)، طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد ایجاد نگرش چشم‌انداز آینده در فراگیران خود می‌تواند زمینه‌ساز تاثیرات زیادی برای فراگیران در زمان‌های حال و آینده باشد لذا باید زمینه را برای بهبود و تقویت این نگرش در فراگیران با توجه به برنامه‌های درسی فراهم آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of the future perspective on learners: a synthesis based on Roberts' model

نویسندگان [English]

  • Akram Dehbashei 1
  • Hadi Pourshafei 2
  • Mohsen Ayati 3

1 Doctoral student of Curriculum Studies, Birjand University, Birjand, Iran

2 Associate Professor of Educational Management, Department of Educational Sciences, Birjand University, Birjand, Iran (corresponding author)

3 Associate Professor of Curriculum Studies, Department of Educational Sciences, Birjand University, Birjand, Iran

چکیده [English]

Many educational activities in schools are planned in order to prepare students for the future life and the ability to play different roles. The aim of the current research is to investigate and identify the effects of students' future prospects.
Method
The research approach is qualitative and its method is research synthesis. The research area consists of 293 articles about the future prospects of learners, which were presented in reputable scientific journals between 1999 and 2023. The research sample includes 43 articles that were collected purposefully and were selected based on thematic data monitoring. The research data were collected from the qualitative analysis of the studied documents. Content analysis was used for the synthesis of scientific documents and documents in the field of research. The data obtained from this research were analyzed based on coding in three open, central and selected levels.
Results
Based on the data analysis, the effects of the future perspective for learners were classified into 5 dimensions, 17 factors and 47 categories, which include the behavioral dimension (reducing stressful behavior, strengthening healthy behavior and emotional behavior); psychological dimension (motivation, self-knowledge and psychological effects); The contextual dimension (economic and social), the educational dimension (academic progress, motivation, learning independence, active evaluation, academic satisfaction and deepening of learning) and the planning dimension (planning, time management and goal setting) were classified.
Discussion
The results showed that creating an attitude of the future perspective in the learners can be the basis for many effects for the learners in the present and future times, therefore, the ground should be provided to improve and strengthen this attitude in the learners according to the curricula. come Paying attention to the perspective of the future in the three areas of the curriculum, including the intended, implemented and acquired programs, provides the background for the dynamics of educational systems in relation to the changes in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future perspective
  • learners
  • education
  • synthesis research