نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روشها و برنامه های آموزشی و درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه روش‌ها و برنامه‌های درسی و آموزشی

4 دانشیار، گروه توسعۀ کارآفرینی دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

ایده جویی و نوآوری، زمینه‌ای مساعد برای پرورش بذرهای ایده در ذهن کودکان به وجود می آورد و در آنان بینشی‌ جدید برای دگرگونه نگریستن، نوآفرینی و خودکارآمدی ایجاد می‌کند؛ که این امر اهمیت خاصی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدائی دارد. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل بنیادیِ موثر بر شکوفایی ایده جویی و نوآوری دانش آموزان دورۀ ابتدائی انجام شد. مطالعۀ حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و رویکرد پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. حجم نمونه 12 نفر و نمونه گیری به روش هدفمند انجام ‌شد. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش کلایزی انجام پذیرفت. عوامل شناسایی شده در شکوفایی ایده جویی و نوآوری کودکان «جو و محیط کالبدی»، «تکنیک و راهبرد»، «عوامل ذهنی» و «معلمان و اولیاء الهام‌بخش» است. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر زوایا و ابعاد گستردۀ ایده جویی و نوآوری است که فعال سازی این زوایا از طریق عوامل شناسایی شده در این مطالعه، نقش بسزایی در تحقق اهداف دورۀ ابتدایی دارد و زمینه را برای پرورش فراگیرانی صاحب اندیشه ، عامل و آزاد اندیش فراهم می سازد. ایده جویی از یک سو موجب ارتقاء هویت فردی، استقلال و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان دورۀ ابتدائی می گردد و از سوی دیگر از نظر کاربردی، منجر به حضور فعال کودکان در فعالیت های آموزشی وعرصۀ رویدادهای ویژه دورۀ ابتدایی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A phenomenological study of the fundamental factors affecting the flourishing of idea Generation and innovation among elementary school students

نویسندگان [English]

  • marjan sojoodi 1
  • Marzieh Dehghani 2
  • mohamad javadipour 3
  • Reza Zaefarian 4

1 PhD student of Curriculum Planning at University of Tehranو Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Department of Curriculum and Instruction Faculty of Psychology and Education University of Tehran

3 Associate professor and faculty member of University of Tehran, Department of Curriculum and Teaching Methods and Programs

4 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehranو Tehran, Iran.

چکیده [English]

Idea Generation and innovation creates a favorable environment for cultivating the seeds of ideas in children's minds and creates in them a new vision for looking differently, innovation and self-efficacy; This is especially important in the curriculum of the elementary school. Based on this, the present research was conducted in order to identify the fundamental factors affecting the flourishing of ideas and innovation among elementary school students. The present study is practical in terms of purpose and the research approach is qualitative and phenomenological. The sample size was 12 people and sampling was done in a targeted way. The data collection tool was a semi-structured interview. Data analysis was done using Claysey's method. The identified factors in the flourishing of children's ideation and innovation included four main factors. The first factor, "idea search tools", includes the application of idea search techniques and creative strategies, games and gamification, and innovative activities and assignments. The second factor, "mental factors" includes; Students' questioning and the power of imagination and mental imagery, the third factor "inspiring teachers and parents" includes the guiding role of the teacher, encouraging and knowledgeable parents and proactive and active teachers and the fourth factor "atmosphere and physical space" which includes the atmosphere and physical space and The governance was an atmosphere of trust and acceptance. The results of the current research show the broad angles and dimensions of ideation and innovation, and the activation of these angles through the factors identified in this study plays a significant role in realizing the goals of the elementary school and provides the ground for cultivating thinkers, active and free-thinking learners. Makes. On the one hand, searching for ideas promotes individual and social identity and independence and increases the self-confidence of elementary school students, and on the other hand, from a practical point of view, it leads to the active participation of children in educational activities and special events of the elementary school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Idea Generation
  • innovative ideas
  • flourishing
  • creativity
  • innovation