نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذریجان شرقی، ایران

2 استاد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

4 استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

10.22055/edus.2023.43488.3448

چکیده

پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل تأثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی انجام شده است. روش پژوهش، فراتحلیل می‌باشد. جامعه آماری شامل مطالعات در دسترس مرتبط در داخل کشور بود که در بین سال‌های 1376 تا 1401 منتشر شده بود. کلیدواژه‌های جست‌وجوی پژوهش‌های اولیه شامل: روش‌های تدریس، یادگیری مشارکتی، عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی بود و برای جمع‌آوری اطلاعات از چک‌لیست مشخصات طرح‌های پژوهشی Mesrabadi استفاده شد. پس از بررسی ملاک‌های ورود و خروج، 258 اندازه اثر از 200 مطالعه به دست آمد. مطالعاتی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند از مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، پایگاه جهاد دانشگاهی کشور، سایت خصوصی بانک مجلات ایران و پایگاه مجلات تخصصی نور جمع‌آوری شدند و بعد از بررسی ملاک‌های ورود و خروج، یافته‌های کمی پژوهش‌های منتخب با نرم‌افزار CMA تحلیل شدند. تحلیل اطلاعات نشان داد که میانگین اندازه اثر کلی برای مدل اثرات ثابت 893/0و برای مدل اثرات تصادفی 133/1 است. با توجه به ناهمگنی اندازه‌های اثر، تأثیر متغیرهای تعدیل‌کننده بررسی شد. نتایج نشان داد که اندازه اثر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی در پسران بیشتر از دختران، در دانش‌آموزان ابتدایی بیشتر از سایر مقاطع، در شیوه گروهی ناهمگن بیشتر از سایر انواع و در درس علوم اجتماعی بیشتر از سایر دروس است. نتایج نشان داد که سال انجام پژوهش‌ها در تبیین ناهمگنی سهم بسیار اندکی دارد. بر پایه اندازه اثرهای به دست آمده می‌توان دریافت که یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی تأثیر می‌گذارد. پیشنهاد می‌شود که استفاده از یادگیری مشارکتی توسط متخصصان برنامه‌ریزی درسی کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در برنامه درسی مدارس گنجانده شود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the Impact of Cooperative Learning on Academic Performance

نویسندگان [English]

  • tohid ashrafzade 1
  • JAVAD mesrabadi 2
  • behboud yarigholi 3
  • siavash sheikhalizade 4

1 PhD Student, Department of Educational Psychology, Shahid Madani University of Azerbaijan, East Azarbaijan , Iran

2 Professor, Department of Education, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz. Iran.

3 Asociate Professor, Department of Education, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz. Iran.

4 Assistant Professor, Department of Education, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz. Iran.

چکیده [English]

Introduction
Academic performance includes the acquisition of a set of skills and abilities. Academic performance is a complex phenomenon influenced by the interaction of various factors. Cooperative learning is one of these factors. Cooperative learning is considered as some method related to the organization of classroom instruction to achieve common learning goals via cooperation. Over the few last decades, many researchers have examined the effect of cooperative learning on academic performance, which yielded different results. This study aimed to analyze and combine the results of the performed studies in this field in order to reach a general conclusion, resolve the existing contradictions, and discover possible moderators.
 
Method
The present study was conducted by meta-analysis method. The statistical population was all research published in a scientifically valid journal in the country that was available in computer databases (Irandoc, SID, Magiran, Noormags) and was available in related studies between 1997-2022. Using the purposive sampling method and extensive search based on the specified keywords (Teaching methods, Cooperative learning, Academic performance, Academic progress) and applying entry and exit criteria, 200 studies were selected as a sample and entered the meta-analysis process. The extracted data were analyzed with CMA software.
 
Results
From selected studies as a sample, in total, 258 effect sizes were extracted which 17 extreme effect sizes were eliminated in sensitivity analysis and the next analyzes were performed on 241 effect sizes. The value of the “fail-safe N” statistic was obtained at 12040, which indicated that after entering this number of non-significant studies, the combined effect size will be non-significant. The amount of combined effect size was calculated at 0.893 in the fixed model and 1.133 in the random model. Both models were statistically significant (p<0.001). As the effect sizes were heterogeneous, gender, type of sample, type of cooperative learning, type of course, and year of research were examined as the moderator variables. The results indicated that the effect size of cooperative learning on academic performance is in males more than females, in elementary students more than others, in student teams achievement division (STAD) instruction more than other types, and in social science courses more than other courses. The results of the research showed that the year of studies has a very small contribution to explaining the heterogeneity.
 
Discussion
The results of the study showed that cooperative learning had a significant effect on academic performance. It has been assumed that cooperative learning is one of the most important factors or predictors for learners to achieve learning success.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Performance
  • Meta Analysis
  • Teamwork
  • Cooperative Learning
Abedi, N., Taherabadi, A. A., Kheirollahi, F. & Jamshidi Navid, B. (2022). The effect of teaching method Stad, Jigsaw and virtual education on achieving students' cognitive goals of financial statements based on bloom's classification. Accounting and Auditing Review, 29(1), 113-145. Doi: 10.22059/acctgrev.2021.330905.1008596 [Persian]
Aelenei, C., Jury, M., Darnon, C., Sicard, A., Maggio, S. & Martinot, M. (2022). Self-enhancement values and academic achievement: An interaction with students' parental level of education and gender?. British Journal of Educational Psychology, 93(2), 626-640. https://doi.org/ 10.1111/bjep.12571
Agbofa, F. J. K. (2023). Exploring the difference in academic performance determinants between public and private junior high schools. Creative Education, 14, 182-196. https://doi.org/10.4236/ce.2023.141013
Badri Gargari, R., Rezaei, A. & Jeddi, J. (2012). Comparison of teaching methods based on active thinking (the Partnership method) and traditional teaching methods on the boy student’s learning level of social studies. Journal of Instruction and Evaluation, 4(16), 107-120. [Persian]
Becirovic, S., Dubravac, V. & Brdarevic-celjo, A. (2022). Cooperative learning as a pathway to strengthening motivation and improving achievement in an EFL classroom. SAGE Open, 12(1), 1-13. https:// doi.org/10.1177/21582440221078016
Begy Borojeni, M., Shekheyan, A., Begy Borojeni, N. & Pegambari, F. (2009). The effect of group discussion on learning of anatomy for midwifery students and students’ attitude toward it. Caring Today, 4(13-12), 25-32. [Persian]
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (Second ed). Hillsdale, N J: Lawrence Erlbaum Associates.
Esfijani, A. & Faraji, M. (2022). Investigate the effects of inquiry-based science education, integrated with mobile technology, on the academic achievement of fifth-grade elementary students, with the mediating role of academic motivation. Journal of Educational Sciences, 29(2), 127-146. https://doi.org/10.22055/edus.2022.38895.3291 [Persian]
Faizy, A., Mesr Abadi, J. & Zavvar, T. (2015). Meta-analysis of the effects of group teaching methods on academic performance. Journal of Education and Learning Studies, 6(2), 1-31. https://jsli.shirazu. ac.ir/article_2959.html [Persian]
Faizy, A. & Mesr Abadi, J. (2016). A meta-analysis of gender interaction on the effectiveness of cooperative and group discussion methods. Journal of Instruction and Evaluation, 9(33), 83-103. [Persian]
Hafezi, H., Pamenari, S. M. & Rezaei, M. (2022). Study of the effectiveness of teaching method based on the teacher- Assistant Project on environmental ethics of high school students. Journal of Educational Sciences, 29(2), 43-62. https://doi.org/10.22055/edus.2022.39888.3326 [Persian]
Higgins, J. P. T., & Thompson, S. G. (2002). Quantifying heterogeneity in a meta- analysis. Statistics in Medicine, 21, 1539-1558. https://doi.org/ 10.1002/sim.1186
Hooman, H. A. (2008). Handbook on meta-analysis in scientific research. Teharn: Samt Publication. [Persian]
Hosseinirad, M., Daneshpour, M. M., Ghazanfari, M. & Hamidi, A. (2021). Comparison of the effect of lecture and participatory teaching methods on academic achievement of third grade elementary students in science. Research in Biology Education, 2(3), 53-64. [Persian]
Karami, M., Saeedipoor, B., Sarmdi, M. R. & Farajollahi, M. (2018). Comparing the impact of team members instruction on students' learning-teaching with restatement teaching method: The case in Ilam Farhangyan University. Research in Curriculum Planning, 14(55), 111-123. [Persian]
Keramaty, M. R. (2002). Studying the effect of collaborative learning on the development of social skills and the academic progress of mathematics of fifth grade elementary students. Ph.D Thesis, Kharazmi University. [Persian]
Latifi, M., Razavi, S. A. & Parsa, A. (2022). Investigating the use of humor in the teaching process by teachers. Journal of Educational Sciences, 29(1), 59-80. https://doi.org/10.22055/edus.2022.39315.3310 [Persian]
Mesr Abadi, J. (2016). Meta-analysis: Concepts, software and reporting. Tabriz: Shahid Madani University. [Persian]
Mesr Abadi, J. (2010). Meta-analysis of bilingual research In terms of quality, quantity and content (Research Project). Tehran: Education Research Institute. [Persian]
Mesr Abadi, J. & Faizy, A. (2016). Meta-analysis of Studies on the effectiveness of cooperative learning on academic outcomes of exceptional students. Journal of Exceptional Children, 15(2), 31-42. [Persian]
Miguel, J. P., Blas, C. S., Rodriguez, F. A. & Sipols, G. (2023). Collaborative learning in management subjects to university students: A multi-level research to identify group profile, engagement and academic performance. The International Journal of Management Education, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2022.100762
Miraki, A. (2014). The impact of participatory teaching methods in social skills and academic achievement in high school chemistry students Arsanjan. M.A dissertation, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Faculty of educational science and psychology. [Persian]  
Ostovar, N., Gholamazad, S. & Mesrabadi, J. (2012). Effectiveness of student teams achievement divisions (STAD) method on cognitive, emotional and meta-cognitive indicators in mathematics’ learning. Educational Innovations, 11(1), 29-50. [Persian]
Payami, M, Fathiazar, E. & Moosavinasab, N. (2006). Comparing the effect of lecture combined with question and answer, and team member teaching design on nursing student's achievements. Iranian Journal of Medical Education, 6(2), 45-51. [Persian]
Puzio, K. & Colby, G. T. (2013). Cooperative learning and literacy: A meta- analytic review. Journal of Research on Educational Effectiveness, 6, 339–360. https://doi.org/10.1080/19345747.2013.775683
Ridwan, M. R. Hadi, S. & Jailani, J. (2022). A meta-analysis study on the effectiveness of a cooperative learning model on vocational high school students’ mathematics learning outcomes. Participatory Educational Research (PER), 9(4), 396-421. http://dx.doi.org/10.17275/per.22.97.9.4
Sabzeh, B. & Hoseini Kamyab, F. (2022). Experiences of primary school teachers about creative teaching methods in the context of virtual education. Research in Teaching, 10(1), 236-206. Doi: https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.009 [Persian]
Sadegzadeh, M. (2011). The impact of group games on problem-solving skills in first-grade students in the city of Mashhad. M.A dissertation, Allameh Tabatabai University of Tehran, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Department of Psychology. [Persian]
Saifipur, M. (2009). Investigating the effect of cooperative learning method on memorization and academic progress of first year high school female students of smart schools in social studies. M.A dissertation, Allameh Tabatabai University of Tehran, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Department of Psychology. [Persian]
Salimzadeh, R. (2009). The effects of cooperative learning strategy training on reading comprehension and motivation of Iranian intermediate EFL learners. M.A dissertation, Urmia University, Faculty of Literature and Humanities, Department of English Language and Literature. [Persian]
Shojae, M. (2013). Survey the effect of Jigsaw teaching method and traditional teaching method on academic achievement of first grade of high school students in Bandarabbas. M.A dissertation, Hormozgan University, Humanity science Faculty. [Persian]
Soleimani, A. & Nohegar, A. (2018). The effectiveness of the STAD training method in learning the environmental issues in elementary education. Environmental Education and Sustainable Development, 7(1), 63-70. https://doi.org/10.30473/ee.2018.5059 [Persian]
Soltanizadeh, H., Banihashem, S. K. & Sadipour, E. (2022). The effect of 5e teaching method on academic performance in two group elementary sixth grade female students with high and low emotional intelligence. Knowledge & Research in Applied Psychology, 23(1), 75-88. https://doi.org/10.30486/jsrp.2019.580742.1624 [Persian]
Turgut, S. & Gulşen Turgut, I. (2018). The effects of cooperative learning on mathematics achievement in Turkey: A meta-analysis study. International Journal of Instruction, 11(3), 663-680. https://doi.org/ 10.12973/iji.2018.11345a
Van Ryzin, M. J. & Roseth, C. J. (2022). The longitudinal relationship between peer relations and empathy and their joint contribution to reducing bullying in middle school: Findings from a randomized trial of cooperative learning. Journal of Prevention and Health Promotion, 3(2), 147–165. https://doi.org/10.1177/26320770221094032