نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیـات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقاله حاضر درصدد ارائه مدل سازمان یادگیرنده در آموزش‌وپرورش، با استفاده از روش‌ کیفی داده بنیاد و با بهره‌گیری از ابزار مصاحبه بوده است. جامعه هدف تحقیق خبرگان، متخصصان، اساتید و مطلعین دانشگاهی در حوزه مدیریت و نیز مدیران آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه بوده‌اند که پس از انجام مصاحبه با 20 نفر (10 نفر از مدیران و کارکنان آموزش‌وپرورش استان و 10 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران علمی و دانشگاهی) که با استفاده از روش «نمونه‌گیری گلوله برفی» انتخاب گردیدند، اشباع نظری صورت پذیرفت. یافته‌های این مطالعه مبیّن آن بود که «سازمان یادگیرنده» به‌مثابه سازمانی مبتنی بر پویایی و تحول و برآمده از کنشگری فردی، گروهی و سازمانی، موجودیتی پویا و متغیر است که عواملی علّی «فردی و سازمانی» (مشتمل بر ویژگی‌های شخصیتی، باورها و نیازهای مربیان و متربیان، انگیزش‌های شغلی و نیز برنامه‌ریزی سازمانی)، عوامل زمینه‌ای مبتنی بر «روزآمدی و تحول بنیادین» (مشتمل بر تحول در نظام تعلیم و تربیت، تحول سازمان، تحول فردی، تحول فرهنگی و دگرگونی در تعاملات اجتماعی)، عوامل مداخله‌گر «درون‌سازمانی» (مشتمل بر امکانات و ظرفیت‌های سازمانی، ساختار، مدیریت و فرهنگ) در بروز و ظهور این پدیده در آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه اثرگذارند. بر این مبنا، در مدلی که به‌منظور تحقق سازمان یادگیرنده در آموزش‌وپرورش این استان ارائه می‌گردد باید به «عواملی در دو سطح فردی و سازمانی» اهتمام نمود و در راستای عوامل اثرگذار مذکور، راهبردهای کلان مدیریتی در جهت تغییر پارادایم مدیریتی ازجمله دگرگونی در ساختار، توانمندسازی کارکنان، تقویت فرهنگ‌سازمانی و ... را  اعمال نمود تا شاهد پیامدها و دستاوردهایی سازمانی و فرا سازمانی مشتمل بر رشد و تعالی فردی (مربیان و متربیان)، تعالی سازمانی، رضایتمندی و در نهایت، ارتقاء سطح علمی کشور بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation the Learning Organization Model in Kermanshah Province Education with the Approach of Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Bahare Rasuli tabar 1
  • faramarz malekian 2
  • faranak mosavi 3
  • Mohammad Javad Karamafrooz 4

1 PhD student in educational science, Department of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 Associate Professor, Department of Educational science, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

3 Associate Professor, Department of Educational science, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

4 Associate Professor, Department of Educational science,, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Introduction
The learning organization takes advantage of the mechanism of "research"-based education, which is an important innovation and experts consider it to stimulate research skills and acquire scientific knowledge; this type of teaching and learning is actually an educational exercise where students search for content, examine and answer questions, and take ownership of their learning experience
 
Method
The qualitative method of Grounded Theory and using the interview tool was the chosen research method in the present study. The target population of the research was experts, specialists, professors and university informants in the field of management as well as education managers of Kermanshah province were selected using the "snowball sampling" method, theoretical saturation was done.

Results
The findings of this study showed that the "learning organization" as an organization based on dynamics and transformation and resulting from individual, group and organizational activism, is a dynamic and changing entity that "individual and organizational" causal factors (including personality traits, beliefs and needs) trainers, job motivations and organizational planning), contextual factors based on "fundamental modernization and transformation" (including transformation in the education system, organization transformation, individual transformation, cultural transformation and transformation in social interactions), intervening factors "Inter-organizational" (including organizational facilities and capacities, structure, management and culture) have an effect on the emergence of this phenomenon in the education of Kermanshah province.
 
Discussion
In the model that is presented in order to realize the learning organization in the education of this province, attention should be paid to "factors at both individual and organizational levels" and in line with the above-mentioned influential factors, macro-management strategies to change the management paradigm, including transformation in the structure, empowering employees, strengthening organizational culture and applied to witness organizational and extra-organizational results and achievements including individual growth and excellence (trainers), organizational excellence, satisfaction and finally, the improvement of the country's scientific level.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning organization
  • education
  • empowering teachers and students
  • foundation data theory
  • Kermanshah
AnjomShoaa, A. (2019). Cultivating the creativity of architecture students using a research-oriented approach, Islamic Art Studies Journal, No. 38, 16, 61-75. DOI:10.22034/ias.2019.209881.1091 [Persian]
Bartsch V., Ebers M., & Maurer, I. (2013). "Learning in project-based organizations: The role of project teams’ social capital for overcoming barriers to learning", Int. J. Proj. Management, 31(2), 239–251. DOI:10.1016/j.ijproman.2012.06.009
Javidi Porkhabaz, M., & Salimi, S. (2022). Representation of Teachers' Experiences of the Opportunities and Challenges of the Lesson Research Process (Case study: Elementary School Teachers of Bajestan). Journal of Educational Sciences (JEDUS), Fall & Winter, 2022, 29(2), 169-188, DOI: 10.22055/edus.2022.41027.3371 [Persian]
Koskinen, K.U., Pihlanto, P. (2008). Why Knowledge Management in Project-Based Companies?. In: Knowledge Management in Project-Based Companies. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/ 9780230595071_1
Lindkvist L. (2004) "Governing project-based firms: Promoting market-like processes within hierarchies", J. Manag. Gov, 8(1): 3–25. DOI:10.1023/ B:MAGO.0000015392.75507.ad
Maleki, H., Ghazi Ardakani, R., Sadeghi, A., & Dartaj, F. (2015), research-oriented approach in education: nature, necessities, components and educational solutions, Qualitative Research Quarterly in Curriculum, Allameh Tabatabai University, second year, number 5, 35-66. https://doi.org/10.22054/qric.2018.17057.107 [Persian]
Razmjooei, P., Zarei, R., Shahamat, N., & Salehi, M. (2023). Designing the Development a Model of Organizational Research Culture in Education (Subject of Study: Primary School Teachers of the Four Districts of Shiraz City). Journal of Educational Sciences (JEDUS), 30(1), 189-210; DOI: 10.22055/edus.2023.42657.3419 [Persian]
Farouq Sadeghi Bejad, M., Ahmadi Darmian, F. (2012), Research-oriented field, a new approach in the education of chemistry teachers in teacher training centers, the 8th seminar on chemistry education.Iran: 1-7. https://sid.ir/paper/825434/fa [Persian]
Senge, P. M., et al. (2009). Schools That Learn: A Fifth Discipline Fieldbook for Educators, Parents, and Everyone Who Cares About Education, USA: Doubleday.
Zareei Metin, H. (2012). Twelve characteristics of the learning organization, Qom Higher Education Complex Magazine, No. 10, 51-87. https://ensani.ir/fa/article/42401 [Persian]
Shahrakipoor, H., Naseri, S., & Yadegari, F. (2022),  To Formulation and Fit the Learning Organization Model in Education With Emphasis on Knowledge Management, Journal of Research in Educational Systems, 16(56), 115-130. DOI: 20.1001.1.23831324. 1401.16.56.9.6 [Persian]