نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی روش ها و برنامه های آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شایستگی دیجیتالی شامل استفاده مطمئن از فناوری اطلاعات، تبادل اطلاعات و ارتباطات و مشارکت از طریق شبکه‌های اینترنتی می‌باشد. بنابراین آشنایی معلمان با شایستگی‌ها موجب استفاده و بهره‌برداری از این مهارت‌ها و همچنین کسب و تقویت آن می‌گردد. با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بازنگری شایستگی دیجیتالی معلمان در عصر پساکرونا می‌باشد، رویکرد پژوهش به کاربرده شده کیفی، روش پدیدارشناسی و از نوع توصیفی می‌باشد. بدین منظور با استفاده از فن مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته ادراک و تجربه زیسته 27 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ساری که به صورت نمونه‌گیری هدفمند با شیوه‌های بیشینه تغییرات و ملاک‌محور انتخاب شدند، مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. لازم به ذکر است که به جهت اعتباربخشی به یافته‌ها از روش بازبینی توسط اعضا و بررسی دو متخصص بیرونی جهت کنترل داده استفاده گردید. داده‌ها مبتنی بر راهبرد هفت مرحله‌ای کلایزی تحلیل گشت. یافته‌های پژوهش در بخش مصاحبه با معلمان مقطع ابتدایی نشان داد که ادراکات معلمان از شایستگی‌های دیجیتالی در عصر پساکرونا شامل 20 مضمون (سواد اطلاعاتی و دیجیتالی، ایجاد محتوای دیجیتالی، منابع دیجیتال، مهارت‌های فناوری و اطلاعات، ارتباطات و همکاری دیجیتالی، تعامل دیجیتالی، فعالیت تیمی دیجیتال، تشریک مساعی دیجیتالی، خلاقیت و نوآوری دیجیتال، توانمندسازی فردی، قدرت استنباط، کنش رفتاری دیجیتالی، آموزش و یادگیری، اداره کلاس، روش‌های تدریس مبتنی بر شرایط دیجیتال، ارزشیابی دیجیتالی، حل مسئله دیجیتالی، ایمنی و حفاظت داده و محیط دیجیتالی، جستجو، پژوهش و توسعه دیجیتالی، افزایش دانش) و 60 زیر مضمون است. گرچه کرونا به نظام آموزشی کشور شوک بزرگی وارد کرد، اما این شوک در ابعاد متفاوتی سبب رشد چشم‌گیر و در بسیاری از موارد به فرصت تبدیل گردید. معلمان مدارسی که تجربه کرونا را بر عرصه امکان خود می‌افزایند، نوعی جدید از آموزش، تدریس، یادگیری، تکلیف، ارزشیابی، همراهی و همکاری را در کنار امکان‌های قبلی به میدان می‌آورند. بدین‌سان در عصر پساکرونا به واسطه شایستگی‌های دیجیتالی و مهارت‌های فناوری وظایف جدیدی به معلمان محول شده‌است، در نتیجه معلمان باید شایستگی دیجیتالی لازم را دارا باشند و به اعتبار حرفه‌ای خود بی‌افزایند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing the digital competence of teachers in the post-corona era

نویسندگان [English]

  • Seyed fateme Zare sheykhkolaio 1
  • Mohamad Javadipour 2
  • Mohammadreza Keramati 3

1 Department of Educational Methods and Educational Programs, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction
Digital competence includes safe use of information technology, exchange of information and communication and participation through internet networks. Therefore, teachers' familiarity with competences leads to the use and exploitation of these skills as well as their acquisition and strengthening.
 
Method
Considering that the purpose of the current research is to review the digital competence of teachers in the post-corona era, the research approach is applied qualitative, phenomenological and descriptive method. For this purpose, by using semi-structured in-depth interview technique of perception and lived experience, 27 primary school teachers of Sari city, who were selected by purposeful sampling with maximum changes and criterion-oriented methods, were examined and analyzed. It should be noted that in order to validate the findings, the method of review by members and examination of two external experts was used to control the data. The data was analyzed based on the seven-step strategy of Collaizi.
 
Results
The research findings in the interview section with primary school teachers showed that teachers' perceptions of digital competencies in the post-corona era include 20 themes (information and digital literacy, creating digital content, digital resources, technology and information skills, digital communication and collaboration, digital interaction, activity Digital team, digital collaboration, digital creativity and innovation, individual empowerment, power of inference, digital behavioral action, teaching and learning, classroom management, teaching methods based on digital conditions, digital evaluation, digital problem solving, data safety and protection, and digital environment. search, digital research and development, increasing knowledge) and 60 sub-themes.
 
Discussion
Although Corona caused a big shock to the education system of the country, this shock caused significant growth in different dimensions and in many cases turned into an opportunity. School teachers who add the experience of Corona to their field of possibility, bring a new type of education, teaching, learning, assignment, evaluation, companionship and cooperation to the field in addition to the previous possibilities. Thus, in the post-corona era, new tasks have been assigned to teachers due to digital competences and technological skills, as a result, teachers must have the necessary digital competence and increase their professional credibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital competence
  • teacher
  • post-corona
  • primary
  • phenomenology
Ababaf, V., Ferasatkhah, M., Mehr Alizadeh, Y., & Fathi Vajargah, K. (2013). Reflecting on teachers' professional qualifications in curriculum studies. Journal of Educational Sciences of Shahid Chamran University of Ahvaz, 21(2), 157-182. [Persian]
Abbasi Kahani, H., Shams Morkani, G., Saraji, F., & Rezaizadeh, M. (2018). Learner assessment tools in an e-learning environment. Growth and Technology Quarterly, 16(61), 33-24. [Persian]
Adnan, M., & Anwar, K. (2020). Online Learning amid the COVID-19 Pandemic: Students’ Perspectives. Online Submission, 2, 45–51.
Ahmadi, L .(2022). Analyzing teachers' concerns about virtual education in secondary school (a phenomenological study). A New Approach in Educational Sciences, 4(1), 41-36. [Persian]
Almerich, G., Orellana, N., Suárez-Rodríguez, J., & Díaz-García, I. (2016). Teachers’ information and communication technology competences: A structural approach. Computers & Education, 100, 110-125. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.05.002
Askari, S. (2011). Criticism and review of citation sources in scientific research articles on Arabic language and literature. Arabic Literature Journal (Faculty of Literature and Human Sciences, University of Tehran), 4(1), 153-174. [Persian]
Azari, R. (2019). Electronic learning system (LMS) of Farhangian University: review of advantages and disadvantages based on the experiences of professors and users (2014-2016). Bi-quarterly Journal of Research in Educational Sciences and Counseling, 6(13), 68-90. [Persian]
Bağ, H. K., & Gürsoy, E. (2021). The effect of critical thinking embedded english course design to the improvement of critical thinking skills of secondary school learners. Thinking Skills and Creativity, 41, 100910. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100910
Bakhmat, L., Babakina, O., Belmaz, Ya. (2019). Assessing online education during the COVID-19 pandemic: a survey of lecturers in Ukraine. Journal of Physics: Conference Series, 1840,1-11. doi:10.1088/1742-6596/1840/1/012050
Barbas, M., Branco, P., Loureiro, A., & Matos, P. (2017) NEETin with ICT. Universal Journal of Educational Research, 5(4), 537–543. DOI: 10.13189/ujer.2017.050402
 Benali, M., Kaddouri, M., Azzimani, T., & Oujda, M. (2018). Digital competence of Moroccan teachers of English. Nternational Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 14(2), 99-120. https://www.learntechlib.org/p/184691/ 
Benedict, Osei-Owusu .(2022). Impact of Professional Development Programmes on Teachers’ Knowledge and Academic Performance of Senior High School Students in Ghana. European Journal of Education and Pedagogy, 2736-4534, 60-70. https://doi.org/10.24018/ejedu.2022.3.2.276
Bond, M., Marin, V. I., Dolch, C., Bedenlier, S., & Zawacki-Richter, O. (2018). Digital transformation in German higher education: student and teacher perceptions and usage of digital media. Educational Technology in Higher Education, 15(48), 1- 20. https://doi.org/10.1186/s41239-018-0130-1
Cavousi, T., Abbasi, E., Attaran, M., & Hosseinikhah, A. (2019). The application of sharing teachers' lived experience in the form of autobiography through social networks for training colleagues. Education Quarterly, 4(148), 118-99. [Persian]
Driver, M. (2020). Exploring Student Perceptions Of group Interaction and Class Satisfaction in The Web – enhanced Classroom. Internet and higher education, 5, 35-45. https://doi.org/10.1016/S1096-7516(01)00076-8  
Duman, B., & Yavuz, Ö. K. (2014). The Effect of Project-Based Learning on Students’ Attitude Towards English Classes. Journal of Education and Training Studies, 6(22): 246-219. https://doi.org/10.11114/jets.v6i11a.3816
Ebrahimi, S. (2022). The role of teachers' digital competencies, willingness to teach online and students' learning difficulties in predicting online teaching behavior. Journal of Educational Sciences, 29(2), 105-126. [Persian]
Espino-Díaz, L., Fernandez-Caminero, G., Hernandez-Lloret, C. M., Gonzalez-Gonzalez, H., & Alvarez-Castillo, J. L. (2020). Analyzing the impact of COVID-19 on education professionals. toward a paradigm shift: ICT and neuroeducation as a binomial of action. Sustainability, 12(14), 5646. https://doi.org/10.3390/su12145646
Beck, E., Ellen Goin, M., Ho, A., Parks, A., & Rowe, S. (2021). Critical digital literacy as method for teaching tactics of response to online surveillance and privacy erosion. Computers and Composition, 61, 1-19. https://doi.org/10.1016/j.compcom.2021.102654
Falloon, G. (2020). From digital literacy to digital competence: the teacher digital competency (TDC) framework. Educational Technology Research and Development, 68, 2449-2472. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09767-4
Fathi Azar, E., Taghipour, K., & Haj Aghaei Khabani, A. (2018). The effect of the philosophy education program for children on the emotional self-regulation of working children. Iranian Scientific Publications Organization, 10(2), 114-95. [Persian] https://doi.org/10.30465/fabak.2020.4930
Geer, R., White, B., Zeegers, Y., Wing, A., & Barnes, A. (2017). Emerging pedagogies for the use of iPads in schools. British Journal of Educational Technology, 48(2), 490–498. https://doi.org/10.1111/bjet.12381
Ghoroneh, D., Mirkamali, M., Bazargan, A., & Kharazi, K. (2014). Conceptual framework of growth of faculty members in University of Tehran. Iranian Higher Education Association Quarterly, 6(2), 52-82. [Persian]
Gudmundsdottir, G. B., & Hatlevik, O. E. (2018). Newly qualified teachers’ professional digital competence: Implications for teacher education. European Journal of Teacher Education, 41(2), 214–231. https://doi.org/ 10.1080/02619768.2017.1416085
Hamidizadeh, K., & Amiri Chermahini, Z. (2021). Analyzing the lived experiences of Farhangian University student teachers from internships during the Corona era. Quarterly Journal of Research in Teacher Education, 4(4), 41-62. [Persian]
Hans Henri, P. K., Zsuzsanna, J., Jozef, B., Veronika, D., & Santino, S. (2020). Refugee and migrant health in the COVID-19 response. Comment, 395, 10232, 1237-1239. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30791-1
Hilton, T. (2016). A case study of the application of SAMR and TPACK for refection on technology integration into two social studies classrooms. The Social Studies, 107(2), 68–73. https://doi.org/10.1080/00377996.2015.1124376
Hoveyda, R., Choupani, H., Khoran, A., & Gholamzadeh, H. (2014). Effective organizational communication and organizational trust in the development and improvement of organizational innovation in schools. Scientific Research Quarterly of Innovation and Creativity in Human Sciences, 5(2), 118-146. [Persian]
Huizinga, M., Smidts, D. P., & Ridderinkhof, R. R. (2014). Changing minds: Cognitive flexibility in the classroom. Perspectives on Language and Literacy, 40(2), 31-35.
Ilknur Reisoglu, A., & Ayça Çebi, B. (2020). How can the digital competences of pre-service teachers be developed? Examining a case study through the lens of DigComp and DigCompEdu. Computers & Education, 156, 1-16. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103940
Ilomaki, L., Paavola, S., Lakkala, M., & Kantosalo, A. (2016). Digital competence-an emergent boundary concept for policy and educational research. Education and Information Technologies, 21(3), 655–679. https://doi.org/10.1007/s10639-014-9346-4
Instefjord, E. J., & Munthe, E. (2017). Educating digitally competent teachers: A study of integration of professional digital competence in teacher education. Teaching and Teacher Education, 67, 37–45. https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.05.016
Islaminejad, T., & Saeed, N. (2019). Comparison of teaching method based on active thinking and traditional teaching method on academic self-efficacy of sixth grade female students of Chabahar city. Two scientific quarterly specialized research in elementary education, 2(4), 44-50. [Persian] https://dorl.net/dor/20.1001.1.26765500.1399.2.4.5.8
Kaki Osman, E. (2022). Examining the place and role of competition in the academic progress of students. The first national conference of applied studies in educational processes, 25 September 2022, 1-20. [Persian]
Kavossi, T., Abbasi, E., Attaran, M., Hosseinikhah, A. (2019). The application of sharing teachers' lived experience in the form of autobiography through social networks for training colleagues. Education Quarterly, 4(148), 118-99. http://qjoe.ir/article-1-1597-fa.html
Khanifar, H. & Ghofrani, A. (2019). Digital transformation in the teaching-learning process: measuring the digital competence of student teachers. Journal of Educational and Educational Studies, 24, 24-47. [Persian] https://dorl.net/dor/20.1001.1.2423494.1399.9.3.2.4
Kimmons, R., & Hall, C. (2018). How useful are our models? Pre-service and practicing teacher evaluations of technology integration models. TechTrends, 62, 29–36. DOI 10.1007/s11528-017-0227-8 
Koehler, M., Mishra, P., & Cain, W. (2013). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK). Journal of Education, 193(3), 13–19. https://www.learntechlib.org/primary/p/29544/
Lim, C. P., & Lee, J. C. K. (2014). Teaching e-portfolios and the development of professional learning communities (PLCs) in higher education institutions. The Internet and HigherEducation, 20(28), 57-59.
Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. California: Sage Publications.
Liu, Z.-J., Tretyakova, N., Fedorov, V., & Kharakhordina, M. (2020). Digital Literacy and Digital Didactics as the Basis for New Learning Models Development. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(14), 4–18. https://www.learntechlib.org/p/217585/
Lund, A., Furberg, A., Bakken, J., & Engelien, K. (2014). What does professional digital competence mean in teacher education?. Nordic Journal of Digital Literacy, 9(4), 281–299. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-943X-2014-04-04
Lynch, M. (2014). Developing long-term healthy eating behaviours in Canadian kindergarten curricula. Revue phénEPS/PHEnex Journal, 6(2), 1-32.
McGraw, A., Dresden, J., Gilbertson, E., & Baker, M. (2017). Site-based teacher education as a context for attending to the complexity and person-centred nature of teaching and learning: A narrative inquiry involving teacher educators from Australia and the United States. In J. Nuttall, A. Kostogriz, M. Jones, & J. Martin (Eds.), Teacher education policy and practice: Evidence of impact, impact of evidence. Singapore: Springer, 4(45), 51-65. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4133-4_4
McKenzie, S., Spence, A., & Nicholas, M. (2018). Going on safari: the design and development of an early year’s literacy iPad application to support letter-sound learning. Electron. J. e-Learning, 16(8), 1–45. www.ejel.org
Misco, T. (2018). Culturally Responsive Curriculum and Pedagogy in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands. International Journal of Multicultural Education, 20(2), 80-100. https://doi.org/10.18251/ijme.v20i2.1575
Mohammadi, M., Jahani, J., Shafii Sarvestani, M., Salimi, Q., & Kosari, M. (2017). Designing a unified evaluation framework of educational progress in the first secondary school system of the Islamic Republic of Iran: a qualitative research. Journal of Education and Learning Studies, 10(2), 100-122. [Persian] https://doi.org/10.22099/jsli.2019.26540.2324
Mojez, N., Qurbani, E., & Rahimi, A. (2016). Individual differences in learning and teaching. International Conference on New Research Achievements in Social Sciences, Education, Educational Sciences and Psychology: Government and Public Organizations and Centers, August 5, 2016, 1-15.
Morrow, R., Rodriguez, A., & King, N. (2015). Colaizzi’s descriptive phenomeno- logical method. The Psychologist, 28(8), 643-644. http://eprints.hud.ac.uk/
Mousavi, S, M. Porkrimi Karimi, J. Naranji Sani, F. (2018). Presenting the model of professional qualifications of teachers in the field of technical conservatories industry. Management Quarterly on Organizational Training, 8(2), 253-285. [Persian] http://journalieaa.ir/article-1-136-fa.html
Naderi, F. Ayati, M. Khaamsan, A. (2022). A theoretical model of teachers' current practices to personalize elementary students' learning using grounded theory. Educational Psychology Quarterly, 17(59), 287-253. https://doi.org/10.22054/jep.2021.47205.2790
Najafi, H. (2020). Comparison of the effects of blended and traditional teaching methods in learning. Research in Medical Education, 11(2), 54-63.
Nezam Dastjerdi, T., Izadi, R., & Abedi, M. R. (2021). Investigating the relationship between mentalizing capacity and parental stress of mothers of children with learning disabilities in Barkhar city, the first national conference on future studies, educational sciences and psychology, Shiraz. [Persian]
Noorabadi, S. (2010). Disciplinary management in the classroom. Educational Development and Technology Monthly, 26(8), 26-58. [Persian]
OECD (2005). E-learning in tertiary education [Online]. Available at http://www.cumex.org. Accessed on 27 July 2020
Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., & Collins, K. M. (2012). Qualitative analysis techniques for the review of the literature. Qualitative Report, 17, 56. http://www.nova.edu/ssss/QR/QR17/onwuegbuzie.pdf
Pham, Q. T., & Tran, T. P. (2020). The acceptance of e-learning systems and the learning outcome of students at universities in Vietnam. Knowledge Management & ELearning: An International Journal, 12(1), 63- 84. https://doi.org/10.34105/j.kmel.2020.12.004
Pourjamshidi, M., & Zanganeh, H. (2022). Examining the satisfaction of students in the upside-down learning approach from the perspective of pedagogical flexibility (media, teaching method, evaluation) in the Corona era. Journal of Educational Sciences, 29(1), 203-220. [Persian]
Hamalainen, R., Nissinen, K., Mannonen, J., Lams, J., Leino, K., & Taajamo, M. (2021). Understanding teaching professionals’ digital competence: What do PIAAC and TALIS reveal about technology-related skills, attitudes, and knowledge. Computers in Human Behavior, 117, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106672
Razavi, S. A., Mansoori, A., & Shahi, S. (2017). The state of application of information and communication technology in smart elementary schools of Shush city.  Journal of Educational Sciences, 24(2), 129-150. [Persian]
Røkenes, F. M. (2016). Preparing future teachers to teach with ICT: An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program.
Rosique-Blasco, M., Madrid-Guijarro, A., & García-Pérez-de-Lema, D. (2016). Ntrepreneurial skills and socio-cultural factors. Education + Training, 58(7/8), 815 – 831. https://doi.org/10.1108/ET-06-2015-0054
Salimi, S., & Fardin, M. A. (2020). The role of the corona virus in virtual education, with an emphasis on opportunities and challenges. Scientific quarterly research in school and virtual learning, 8(2), 49-60. ‎ https://www.doi.org/10.30473/etl.2020.53489.3249
Servidio, R., Bartolo, M. G., Palermiti, A., & Costabile, A. (2021). Fear of COVID-19, depression, anxiety, and their association with Internet addiction disorder in a sample of Italian students, Journal of Affective Disorders Reports, Volume 4, 2021, 100097, ISSN 2666-9153, https://doi.org/10.1016/j.jadr.2021.100097.
Shahriari Nesab, S., & Dehghani, F. (2014). Investigating the impact of the unconscious in the formation of human identity (with emphasis on the Qur'an and hadiths). Seraj Munir Journal, 6(19), 115-136. [Persian] https://alefbalib.com/
Shamshiri, B., Shafii Sarvestani, M., Mirghafari, F., & Javanmard, A. (2022). Identifying the characteristics of an effective teacher in the virtual education of the Corona era - a hybrid approach. Educational Innovation Quarterly, 80(20), 105-130. [Persian] https://doi.org/10.22034/jei.2021.279117.1863
Siddiq, F., Hatlevik, O. E., Olsen, R. V., Throndsen, I., & Scherer, R. (2016). Taking a future perspective by learning from the past–A systematic review of assessment instruments that aim to measure primary and secondary school students’ ICT literacy. Educational Research Review, 19, 58–84. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2016.05.002
Sintema, E. J. (2020). Effect of COVID-19 on the performance of grade 12 students: Implications for STEM education. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(7), 18-51. https://doi.org/10.29333/ejmste/7893
Soleimani, I., Nouri Pourliaveli, R., Ahmadi, H., & Hosseinian, S. (2019). How to teach tolerance and respect for other people's thoughts and ethics and politeness in the school environment, a case study: elementary students of Ardabil province. Journal of New Educational Thoughts, 16(2), 75-90. [Persian] https://doi.org/10.22051/jontoe.2020.22405.2373
Spante, M., Sofkova, S., Hashemi, M., & Lundin, A. A. (2018). Digital competence and digital literacy in higher education research: Systematic review of concept use. Cogent Education, 5(1), 1-12. https://doi.org/ 10.1080/2331186X.2018.1519143
Spiteri, M., & Rundgren, S. N. C. (2020). Literature review on the factors affecting primary teachers’ use of digital technology. Technology, Knowledge and Learning, 25(1), 115–128. https://doi.org/10.1007/s10758-018-9376-x
Tan, L., Chai, C., Deng, F., Zheng, C., & Drajati, N. (2019). Examining pre-service teachers’ knowledge of teaching multimodal literacies: A validation of the TPACK survey. Educational Media International, 56(4), 285–299. https://doi.org/10.1080/09523987.2019.1681110
Tao He, Qionghao, H., Xiaofeng, Y., & Shihua, L. (2020). Exploring students’ digital informal learning: the roles of digital competence and DTPB factors. Behaviour & Information Technology, 0144-929, 1-12. https://doi.org/10.1080/0144929X.2020.1752800
Tondeur, J., Aesaert, K., Prestridge, S., & Consuegra, E. (2018). A multilevel analysis of what matters in the training of pre-service teacher’s ICT competencies. Computers & Education, 122, 32–42. https://doi.org/ 10.1016/j.compedu.2018.03.002
Wolfe, Z., & Mccarthy, J. (2020). Engaging parents through school‐wide strategies for online instruction. Teaching, technology, and teacher education during the COVID-19 pandemic: Stories from the field, 141-149.
Yu, Z., Pinto Llorente, A. M., Cruz Sánchez Gómez, M., & Liping, Z. (2021). The Impact of Gender and Years of Teaching Experience onCollege Teachers’ Digital Competence: An Empirical Study onTeachers in Gansu Agricultural University. Sustainability, 13, 41-63. https://doi.org/10.3390/su13084163