نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

موضوع این پژوهش پرداختن به مساله تعدیل خودمحق پنداری با آموزش فرهنگ دگرپذیری است، که از تمامیت خواهی ایدئولوژیک تا تعاملات تأملی متغیر است. روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی به منزله نوعی از پژوهش‌های کیفی است. بعد از بررسی مبانی نظری و تبیین ایدئولوژی با محوریت اندیشه ونک دایک، امکان و چگونگی تأثیر ایدوئولوژی در شکل‌گیری فرهنگ خود محق‌پندار استلزام شد و از هرمنوتیک فلسفی برای تعدیل این پدیده، بهره گرفته شد. در واقع سعی شده نشان داده شود طرحواره‌های قطبی‌شده گروه خاص، که از سوی ابزارهای اطلاع رسانی اقتدارگرا و تمامیت خواه، القاء می‌شود چگونه، شناخت و نگرشِ اجتماعیِ شهروندان را شکل داده و پیاده‌سازی آن مدل ذهنی، در نقش الگوی رفتار با غیر، القاء می‌شود در واقع تفاوت این شهروند با گروه صاحب قدرت، فقط در امکان پیاده‌سازی اقتدار است، و الّا هردو ذهن شبیه هستند. تجلّی این فرهنگ در پیوستاری، از سیاست‌های کلی ادارات تا روابط میان فردی افراد نمایان می‌شود. اینکه، هرمتوتیک فلسفی با عنصر امتزاج افق‌های فکری (به جای "خود"ی مثبت و دیگری منفی)، و در فرایند تعاملات تأملی من و تویی آزاد، می‌تواند تاحدی تعدیل‌گر این سندرم اجتماعی باشد، و تعادلی بین حق و تکلیف رخ دهد، کافی نیست، زیراکه عصر، عصر حیات ایدئولوژی‌هاست نه تعاملات تأملی؛ برنامه‌ریزی واقع گرایانه آموزش توان زیست در عصر ایدئولوژی است. می‌توان، با بازتعریف و گسترش معنای "خود"ی، با الهام از مفاهیم همچون قضاوت، ذوق و حس مشترک، زمینه ورود بر فرهنگ دگرپذیری را از درون فرهنگ خودمحق‌پندار، فراهم ساخت. تفصیل این مهم در مقاله آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical Investigation of the Phenomenon of Self-Righteous Culture, and the Challenges Facing the Education of the Culture of Diversity: From Ideological Totalitarianism to Reflective Interactions

نویسنده [English]

  • masoud khanjarkhani

Assistant professor. Department of Educational Scince, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

Introduction
The subject of this research is adjusting the culture of self-righteousness with teaching the culture of diversity, which ranges from ideological totalitarianism to reflective interactions in philosophical hermeneutics
 
Method
In this research, the analytical-inferential method of qualitative research was used. After examining the theoretical foundations and explaining ideology and its possibility and how it affects the formation of self-righteous culture, philosophical hermeneutics has been used to moderate this phenomenon
 
Results
The polarized schemas of the specific group, which is induced by authoritarian and totalitarian information tools, have formed the knowledge and social attitude of the citizens and the implementation of that mental model, in the role of behavior model with Otherwise, it is induced. The difference between this citizen and the powerful group is only in the possibility of implementing authority, otherwise both minds are similar. The manifestation of this culture is visible in continuity, from the general policies of the departments to the interpersonal relationships of people.
 
Discussion
It will be easy to claim that philosophical hermetotics with the element of combining intellectual horizons (instead of the positive "self" and the negative other), and in the process of free me and you reflective interactions, can moderate this social syndrome to some extent. , and there should be a balance between rights and duties. But the age is the age of the life of ideologies, not reflective interactions; Realistic planning is the ability to live in the age of ideology. By redefining and expanding the meaning of "self", inspired by concepts such as judgment, taste and common sense from the central concepts of philosophical hermeneutics, it is possible to provide the ground for entering the culture of alterity from within the culture of self-righteousness. The details of this matter are given in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-righteousness
  • totalitarian ideology
  • reflective interactions
  • philosophical hermeneutics
  • educational system
Bahloli Faskhudi, M. (2020). Analysis of learning approach based on dialectics in Menon's conversation. Journal of Educational Sciences, 6(28), 21-40. [Persian]
Elias, J. (1995) Philosophy of Education: Classical and Contemporary. Krieger Pub Co.
Gadamer, H. G. (1999). Education is self-education. Translated by John Cleary and Padraig Hogan, 2001, Journal of Philosophy of Education, 35(4), 529–538.
Gadamer, H. G. (2004). Truth and Method. Translated by: J. Weinsheimer and D. G. Marshal. Second, Revised Edition. London. New York. Continuum.
Gadamer, H. G. (1994). Introduction to philosophical Hermeneutics, Translated by: Joel C. Weinsheimer, Jean. Grondin, New haven and London, Yale University Press.
Ganji, M. H. (2019). Epistemological anarchism: analysis and criticism of Feyerabend's views on the philosophy of science and its educational requirements. Journal of Educational Sciences, 2(27), 27-44. [Persian]
Haidt, J. (2013). The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion Paperback، Seattle، Knopf Doubleday Publishing Group. (https://www.amazon.com/Righteous-Mind-Divided-Politics-Religion/dp/0307455777/ref=kwrp_li_std_nodl)
Hua, K. (2021). Challenges and Countermeasures of Ideology Education in College Students Management, 5th International Conference on Informatization in Education, Management and Business (IEMB 2021). College of Art, Wuxi Taihu University, Wuxi, 214000, China. 270-274.
Johnson-Laird, P. N. (1983). Mental models: Towards a cognitive science of language, inference,and consciousness. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Koistan Mohammadian, Sh., Salimi, J., Azizi, N. E., & Mohammadi, Sh. (2019). Structural roots of academic corruption in Iran's higher education. Journal of Educational Sciences, 6(27), 182-159. [Persian]
Murray, M. (2011). Recognition, Humility and Education: A Hermeneutic Approach. College of DuPage, 8(28), 100-103.
Nikneshan, sh., Liaqtdar, M. J., Bakhtiar Nasrabadi, H., & Pak Sarasht, M. J. (2011). Ideology as a basis for the performance of education: comparing the consequences of the ideology of liberal democracy and neoliberalism on education in Western countries. Journal of Foundations of Education, 1(2), 5-26. [Persian]
Robert (2000). Conquest Reflections on a Ravaged Century. New York, NY, Estados Unidos: W. W. Norton.
Sondrol, P. C. (2009). "Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner". Journal of Latin

American Studies, 23(3), 599.
Taheri, R. (2010). Aesthetics in Gadamer's Philosophical Hermeneutics, Tehran: Negah Masazeh Publications. [Persian]
Ted, H. (1995). The Oxford Companion to Philosophy. Oxford University Press. 392. ISBN 978-0-19-866132-0.
Van Dijk, T. A. (1995). Discourse semantics and ideology. Journal of Discourse & Society, 2(6), 243-289.
Van Dijk, T. A. (1998). Ideology: A multidisciplinary approach. London, UK: Sage.
Van Dijk, T. A. (2005). Discourse and manipulation. Discourse & Society, 17(2), 359–383.
Van Dijk, T. A. (2008a). Discourse and context: A socio-cognitive approach. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Van Dijk, T. A. (2008b). Discourse and Power. Hound mills, UK: Palgrave.
Van Dijk, T. A., & Kintsch, W. (1983). Strategies of discourse comprehension. New York, NY: Academic Press.
Fraser, C., & Gaskell, G. (Eds.). (1990). The social psychological study of widespread beliefs. Clarendon Press/Oxford University Press.