نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران.

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی معرفت‌شناختی آموزش فکری قرآنی در دوره ابتدایی انجام پذیرفت.. پژوهش مذکور از نظر هدف بنیادی- کاربردی، و از نظر گردآوری داده‌ها، روش پژوهش آمیخته است. از نظر نحوه اجراء، تلاش محقق بر استفاده از روش داده بنیاد (مصاحبه با خبرگان) و استفاده از روش توصیفی پیمایشی است که در دو مرحله کیفی و کمّی به گردآوری داده‌های اطلاعات پژوهش اقدام می‌گردد. جامعۀ آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان آموزش‌ و پرورش بود که برای تعیین نمونه­ها از روش نمونه­گیری غیر تصادفی هدفمند استفاده شد و تعداد 20 نفر با استفاده از اصل اشباع به‌عنوان حجم نمونه، در نظر گرفته شد. گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش در بخش کمّی شامل تمامی معلمان ابتدایی شهر تهران به تعداد 2522 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه بخش کمّی از فرمول کوکران استفاده شد: بنابراین تعداد 300 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به­طور کلی روش نمونه‌گیری در این پژوهش تصادفی خوشه‌ای حجم نمونه تعیین شد. در بخش کیفی پژوهش حاضر از مصاحبه­های نیمه ساختمند استفاده شد. در بخش کمّی، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته تنظیم شد. روایی و پایایی ابزارها مورد تایید قرار گرفت. روش تحلیل داده­ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمّی برای پاسخ به سؤال‌های پژوهش از آزمون تی تک نمونه‌ای بهره گرفته شد.. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که از میان 49 شاخص (گویه) موجود، 10 مؤلفه‌ی اصلی قابل شناسایی است. این مؤلفه‌ها شامل، شناخت اثباتی (شناخت خود، محیط و شناخت مهارتی)، شناخت تبیینی (شناخت معنوی فردی و اجتماعی)، شناخت حقیقی (شهود و آموزش تدریجی)، و شناخت اعتباری (قلب، حواس و ادراک) است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the Epistemological Model of Quranic Intellectual Education in Elementary Schoo

نویسندگان [English]

  • Shamsuddin Khazalia, 1
  • Mahshid Izadi 2
  • Mahdee Davaee, 3
  • Fahimeh Ansariyan 3

1 PhD student, Department of Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Islamic Azad University Central Tehran Branch. Iran.

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
The present study was carried out with the aim of presenting an epistemological model of Quranic intellectual education in the elementary school. 
Method
This research is fundamental-applied in terms of its purpose and in terms of data collection, the research method is mixed. In terms of the method of implementation, the researcher's effort is based on the use of groundedd theory method (interview with experts) and the use of descriptive survey method, which collects research information data in two qualitative and quantitative stages.The statistical community in the qualitative part of the research included education experts, and non-random purposeful sampling method was used to determine the samples, and the number of 20 people was considered as the sample size using the saturation principle. The second group of the statistical population of this research in the quantitative part included all the elementary teachers of Tehran, numbering 2522 people. Cochran's formula was used to determine the sample size of the quantitative part: therefore, 300 people were selected as the research sample. In general, the sampling method in this study was random cluster sampling. Semi-structured interviews were used in the qualitative part of this research. In the quantitative section, a researcher-made questionnaire was prepared. The validity and reliability of the instruments were confirmed. The method of data analysis in the qualitative part of the theoretical coding was derived from the data theorizing method. In the quantitative section, a one sample t-test was used to answer the research questions.
 
Results
The results of the analysis showed that among the 49 indicators (items) available, 11 main components can be identified. These dimensions and components include affirmative knowledge (knowledge of self, environment and skill knowledge), explanatory knowledge (individual and social spiritual knowledge), real knowledge (intuition and gradual training), and credit knowledge (heart, senses and perception).
 
Discussion
In order to teach thinking, elementary teachers should provide education in a gradual and step-by-step manner while creating an intuitive mechanism for students. Individual and social spiritual knowledge is also considered in this research. In this regard, it is a priority for teachers to teach values and spirituality. Recognizing the documentation of the principles of religious thinking, intelligent response to problems according to the Quranic guidelines, and predicting spiritual issues according to the Quranic guidelines are other indicators of explanatory knowledge.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemology
  • intellectual education
  • elementary school
  • Quran guidelines
Ahmadabadi, N., Tahidi, M., & Qutbi, F. (2017). Comparative study of the foundations of epistemology of constructivism theory and the foundations of Islamic epistemology. 5th  International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, Payam Noor University, Qazvin. [Persian]
Arnstein, A. C., & Hankins, F. P. (1994). Philosophical, psychological and social foundations of the curriculum. Translated by S. Khalili Shurini. Tehran: Yadavareh Ketab. [Persian]
Bagheri, K. (2014). Philosophical research methods in education and epistemological basics. Research in Teaching, 1(2), 5-14. [Persian]
Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitativeand qualitative research (2nd ed. ). Prentice Hall
Delshad Tehrani, M. (2010). Cheshme Khursheed: Introduction to Nahj al-Balagha. Tehran: Darya Publications. [Persian]
Faali, M. T. (2009). Religious faith in Islam and christianity. Tehran: Kanon andishe Javan. [Persian]
Garibi, H., & Bahari Zar, K. (2016). The effectiveness of problem-solving training on students’math anxiety and self-regulation. Journal of Instruction and Evaluation, 8(32), 61-78. [Persian]
Hamza Lo, V. (2013). Investigating how to cultivate critical thinking in students in the classroom. 1st national conference on sustainable development in educational sciences and psychology, social and cultural studies [Persian]
Hashemabadi, B. A & Shahabi, M. (2010). Investigating the effectiveness of critical thinking training on self-esteem and problem-solving skills of female high school students. Quarterly Journal of Educational Psychology, 2(1), 52-22 [Persian]
Hashemi, S. M. I. (2007). Time and place in Kant's epistemological system. Tehran: Mirror of knowledge, 9 [Persian]
Holy Quran [Persian]
Hosseinzadeh, M. (2018). Comparative research in contemporary epistemology. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. [Persian]
Jabal-ameli Foroushani, Z., Yousefy, A., Ghaedi, Y., & Keshtiaray, N. (2015). The explanation of the philosophical fundamentals (epistemology) of teaching philosophy to children in Iran. Research in Curriculum Planning, 12(46), 1-9. [Persian]
Javadi Amoli, A. (2018). Tasnim Qom. Qom: Isra Publishing Center. [Persian]
Khomeini, R. (2006). Tahrir al-wasila. Translated by A. Eslami. Tehran: Islamic Publications Office. [Persian]
Lewis, P. (2014). Epistemology, an introduction to the theory of cognition. Translated by R. Mohammadzadeh. Tehran: Imam Sadiq University.
Lindström, A., & Weatherall, A. (2015). Orientations to epistemics and Deontic in treatment discussions. Journal of Pragmatics, 78, 39-53.
Misbah Yazdi, M. T. (2017). Teaching philosophy. Tehran: Imam Khomeini Educational and Research Institute.
Molanori, F. (2014). Comparison of critical thinking from the point of view of Anis and Professor Motahari. Master's thesis, Al-Zahra University, Tehran.
Motahari, M. (2014). Collection of works. Tehran: Sadra Publications. (retrieved from The late Misbah Yazdi)
Norouzzadeh, R., & Siyami, L. (2017). Comparing epistemology from the perspective of Islam with epistemology from the perspective of structuralism theory. Research Journal of Strategic Studies in Humanities and Islamic Sciences, 2(11), 1-12. [Persian]
Nowrozi Vand, H. & Shafiei, S. (2019). The effect of problem solving teaching method on students' learning. Journal of New Developments in Psychology, Educational Sciences and Education, 24, 12-23. [Persian]
Padilla-Walker, L. M., & Carlo, G. (2014). The study of prosocial behavior: Past, present, and future. In L. M. Padilla-Walker & G. Carlo (Eds.), Prosocial Development: A multidimensional approach (pp. 3-16). New York, NY: Oxford University Press.
Qadri Gask, M. R., & Jahani, J. (2016). Investigating critical thinking in second year elementary school students in Birjand city and ways to strengthen it. Investigating critical thinking in second year elementary school students in Birjand city and ways to strengthen it. [Persian]
Sarmadi, M., & Masoomifard, M. (2018). Epistemological analysis of existentialism and its educational implications in distant education system (With emphasis on virtual education). Research in School and Virtual Learning, 5(4), 101-115. [Persian]
Schemer, M. (2010). An evolving theoretical framework epistemological beliefs system. In B, K. Hofer & P. R. pint rich (Eds.), personal epistemological: The psychology of beliefs about Knowledge and knowing. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Shabdin, A. (2013). What is the nature of science in the Qur'an and Islamic traditions and teachings. Habl al-Matin, 3, 129-144. [Persian]
Shariat Madari, A. (2018). Educational psychology. Tehran: International Publishing Company (affiliated with Islamic Propaganda Organization) [Persian]
Shen, X. (2022). Research on the intellectual education evaluation in the comprehensive quality assessment of college students in the new era from the perspective of modern intelligence view. In 2nd International Conference on Education: Current Issues and Digital Technologies (ICECIDT 2022) (506-515).  Amsterdam, Netherlands: Atlantis Press.
Shokohi, Gh. (2009). Education and its stages. Mashhad: Published by Astan Quds Razavi. [Persian]
Simon, M. A. (2018). An emerging methodology for studying mathematics concept learning and instructional design. The Journal of Mathematical Behavior, 52, 113-121.
Spencer, H. (2022). Intellectual education. New York: DigiCat.
Sternberg, R. J. (2002). Theory and practice. New York: W. H.  Freeman
Yar Mohammadian, M. H. (2011). Principles of lesson planning. Tehran: Yadavare Kitab Publishing House. [Persian]