نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

ن
ناهمگونی جمعیت دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی، تنوع انگیزه­های آن­ها و دوره­های متنوعی که توسط دانشگاه­ها ارائه می­شوند، نیاز به فهم علت وجودی تحصیلات تکمیلی را برای تضمین کیفیت و موفقیت این دوره­ها افزایش می­دهد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل رسالت­های تحصیلات تکمیلی انجام شد. در این پژوهش از روش تحقیق مرور سیستماتیک و رویکرد تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده­ها استفاده شد. جامعه آماری، اسناد مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی هستند که با استفاده از نمونه­گیری هدفمند در دسترس و با مراجعه به کتاب­ها، مقاله­ها و وب­سایت دانشگاه­ها به جمع­آوری شواهد متنی مربوط به سوال پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری اقدام شد. فرایند تجزیه و تحلیل داده­های کیفی در سه مرحله انجام شد. یافته­های پژوهش نشان دادند که در بخش تحصیلات تکمیلی، رسالت­های آموزشی شامل پرورش متفکرانی منتقد، توانمندسازی افراد، ارائه رشته­ها و تخصص­های متمایز و سازگار با تنوع در حال رشد، پیشتازی در ترویج، کاربرد و ارتقای دانش و تشکیل جامعه­ای پویا و متنوع از دانشجویان و استادان؛ رسالت­­های پژوهشی شامل ابداع و توسعه مرزهای دانش، پیوند میان نظریه و عمل و فراهم کردن موتور اصلی برای نوآوری؛ و رسالت­های خدماتی شامل تقویت و غنی­سازی فضای علمی، بهبود کیفیت زندگی، ارائه تحصیلات تکمیلی با کیفیت، مشارکت فعال در جامعه و شناسایی و جذب دانشجویان آینده­دار هستند. لذا چنانچه سیاستگذاران، برنامه­ریزان و مدیران دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی علاقه­مند به بهبود و ارتقای مقاطع تحصیلات تکمیلی خود هستند لازم است بر روی این عوامل توجه و تأکید درست داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the missions of the graduate studies

نویسندگان [English]

  • fatemeh vardasbi 1
  • Hamidreza Arasteh 2
  • abdolrahim navehebrahim 3
  • bijan abdollahi 3

1 Ph.D. Student, Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Professor, department of educational administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Professor Kharazmi University, Thran, Iran.

چکیده [English]

The heterogeneity of the graduate student population, the diversity of their motivations and the variety of courses offered by universities increase the need to understand the reason for the existence of graduate education to ensure the quality and success of these courses. Thus, the overall purpose of this study was to identifying and analyzing the missions of the graduate sector. In this research, systematic review research method and qualitative content analysis approach were used to analyze the data. The statistical population is documents related to the field of higher education and graduate studies that are available using purposive sampling. By referring to books, articles and university websites, textual evidence related to the research question was collected until theoretical saturation was achieved. The process of qualitative data analysis was performed in three stages. Findings showed that in the graduate sector, educational missions include fostering critical thinkers, empowering people, offering distinctive disciplines and specializations that are compatible with growing diversity, leading the way in promoting, applying and maintaining knowledge and the formation of a dynamic and diverse community of students and faculty. Research missions include innovation and development of knowledge frontiers, the link between theory and practice, and providing the main engine for innovation. And social service missions included strengthening and enriching the academic environment, improving the quality of life, providing quality postgraduate education, Active participation in society and identifying and attracting prospective students. Considering that the mission statement identifies the main reason for the existence of the organization and sets the main and unique purpose for it, the findings of this study can be used as a basis for some policies in higher education. Therefore, if policy makers, planners and administrators of universities and higher education institutions are interested in improving and enhancing their graduate courses, it is necessary to pay proper attention to these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Graduate studies"
  • "educational mission"
  • " research mission"
  • " service mission"
Abukari, A. (2010). The dynamics of service of higher education: A comparative study. Compare, 40(1), 43-57.
Arbab Shirani, B., Zeynal Hamadani, A., Shavaran, S. (2019). Application a Mixed Model of Factor Analysis and SWOT Analysis in Determining Strategic Priorities for Higher Education. Journal of Educational Scinces, 26(1), 217-240. [Persian]
bagherian far, M., Naser, A., ahanchian, M. (2020). Identification the indices of desirable content Regarding the Humanity Courses for Universities and the Extent of Attention Them. Journal of Educational Scinces, 27(2), 225-252. [Persian]
Baptista, A., Frick, L., Holley, K., Remmik, M., & Tesch, J. (2015). The Doctorate as an Original Contribution to Knowledge: Considering Relationships between Originality, Creativity, and Innovation.  Frontline Learning Research,  3(3), 55-67.
Central Washington University (2021). Graduate Studies, mission. Retrieved from https://www.cwu.edu/masters/school-graduate-studies-mission-and-vision
Clark, B. R. (1993). The Research Foundations of Graduate Education: Germany, Britain, France, United States, Japan. University of California Press.
Cornell University (2021). Graduate School, vision and mission. Retrieved from https://gradschool.cornell.edu/about/vision-and-mission/
English, D., & Umbach, P. D. (2016). Graduate school choice an examination of individual and institutional effects. The Review of Higher Education, 39(2), 173-211.
Evans, C., Nguyen, T., Richardson, M., & Scott, I. (2018). Managing the transition from undergraduate to taught postgraduate study: perceptions of international students studying in the UK. Research in Post-Compulsory Education, 23(2), 249-265.
Frick, L., McKenna, S., & Muthama, E. (2017). Death of the PhD: when industry partners determine doctoral outcomes. Higher Education Research & Development, 36(2), 444-447.
Germain-Alamartine, E., & Moghadam-Saman, S. (2020). Aligning doctoral education with local industrial employers’ needs: a comparative case study. European Planning Studies, 28(2), 234-254.
Graduate School of Arts & Sciences Harvard University (2021). About. Retrieved from https://gsas.harvard.edu/about/gsas-glance
Graduate School of Arts & Sciences Washington (2021). About, mission. Retrieved from https://grad.georgetown.edu/about/mission/
Graduate School USA (2021). Mission statement. Retrieved from https://www.graduateschool.edu/about-us/mission-statement-vision
Halse, C., & Mowbray, S. (2011). The impact of the doctorate. Studies in Higher Education, 36(5), 513-525.
Jones, M. (2018). Contemporary trends in professional doctorates. Studies in Higher Education, 43(5), 814-825.
Kaysen, C. (2015). The higher learning, the universities, and the public. Princeton University Press.
Kearney, M. L. (2008). The role of post graduate education in research systems. In UNESCO forum on higher education, research and knowledge trends and issues in postgraduate education: Challenges for research international experts’ workshop, 5–7 March, 2008, Dublin City University (DCU) Dublin, Ireland– Final report, ed. UNESCO, 19–23.
Kehm, B. M. (2006). Doctoral education in Europe and North America: A comparative analysis. Wenner Gren International Series83, 67.
Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage publications.
Lash, A. A. (1987). The nature of the doctor of philosophy degree: Evolving conceptions. Journal of Professional Nursing3(2), 92-101.
Lauzon, A. (2011). The changing nature of graduate education: Implications for students in the second half of life. International Journal of Lifelong Education, 30(3), 287-307.
Lovitts, B. E. (2005). Being a good course‐taker is not enough: a theoretical perspective on the transition to independent research. Studies in Higher Education, 30(2), 137-154.
Loxley, A., & Kearns, M. (2018). Finding a purpose for the doctorate? A view from the supervisors. Studies in Higher Education, 43(5), 826-840.
Mahram, behrooz (2013). Quantitative development of postgraduate education in higher education subsystems: Opportunity or threat (Khorasan Razavi). 5th International Conference of Iranian Higher Education Association development of postgraduate education: opportunities and challenges (pp: 72-64), tarbiat modares university. Tehran: national organization of educational testing. [Persian]
Marshall University (2021). Graduate, About Marshall University Course Catalog. Retrieved from https://catalog.marshall.edu/graduate/about/
Mowbray, S., & Halse, C. (2010). The purpose of the PhD: Theorising the skills acquired by students. Higher Education Research & Development, 29(6), 653-664.
Northwestern University (2021). The Graduate School, about. Retrieved from https://www.tgs.northwestern.edu/about/our-strategic-plan/
Neubauer, D. E., & Buasuwan, P. (2016). Introduction: Situating Graduate Education in a Rapidly Changing Higher Education Environment. In Asia Pacific Graduate Education (pp. 1-15). Palgrave Macmillan, New York.
Newman, M., & Gough, D. (2020). Systematic reviews in educational research: Methodology, perspectives and application. In O. Zawacki-Richter, M. Kerres, S. Bedenlier, M. Bond, & K. Buntins (Eds), Systematic Reviews in Educational Research (3-22). Springer Nature.
Padró F. (2018). Postgraduate Education in Higher Education. University Development and Administration. Springer, Singapore.
Peeke, G. (1994). Mission and Change. Institutional Mission and Its Application to the Management of Further and Higher Education. Taylor and Francis Publishers.
Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences: a practical guide. Blackwell Publishing
Rutgers University (2021). School of Graduate Studies, about. Retrieved from https://grad.rutgers.edu/about
Saiti, A., Papa, R., & Brown, R. (2017). Postgraduate students’ factors on program choice and expectation. Journal of Applied Research in Higher Education, 9(3), 407-423.
Santos, P. (2016). Moving the universities to the «Third Mission» in Europe, new impulses and challenges in doctoral education. Foro de Educación, (21), 107-132.
Santos, P., Veloso, L., & Urze, P. (2020). Students matter: the role of doctoral students in university–industry collaborations. Higher Education Research & Development, 1-16.
Scott, J. C. (2006). The mission of the university: Medieval to postmodern transformations. The Journal of Higher Education, 77(1), 1-39.
Stanford Graduate School of Business (2021). Mission. Retrieved from https://www.gsb.stanford.edu/experience/about
Talebian-darzi, M., Fallah, V., salehi, M. (2021). Identifying the components o f social responsibility in the curriculum of the skill university. Journal of Educational Scinces, 28(1), 208-228. [Persian]
Teichler, U. (2008). Introductory Remarks Summary of the latest Trends in Postgraduate Education. In UNESCO forum on higher education, research and knowledge trends and issues in postgraduate education: Challenges for research international experts’ workshop, 5–7 March, 2008.
Université Paris-Saclay (2021). Graduate school. Retrieved from https://www.universite-paris-saclay.fr/en/graduate-schools
University of California, Los Angeles (2021). Graduate School, mission statement. Retrieved from https://grad.ucla.edu/about-us/mission-statement/
University of California, San Diego (2021). Graduate & Professional Student Spotlights. Retrieved from https://grad.ucsd.edu/student-life/student-spotlights/index.html
University of Florida (2021). Graduate school, about. Retrieved from http://graduateschool.ufl.edu/about-us/vision-mission-values-and-goals/
University of Illinois (2021). Graduate School, mission. Retrieved from https://grad.illinois.edu/mission
University of Louisville (2021). Graduate studies, mission. Retrieved from https://catalog.louisville.edu/graduate/mission-statement-school-interdisciplinary- graduate-studies/
University of Massachusetts Amherst (2021). Graduate School, About. Retrieved from https://www.umass.edu/graduate/about
University of Montana (2021). Graduate school. Retrieved from https://www.umt.edu/grad/
university of Nevada (2021). Graduate college, mission. Retrieved from https://www.unlv.edu/graduatecollege/mission
University of Pennsylvania (2021). Graduate Student Center, mission and vision. Retrieved from https://gsc.upenn.edu/about/mission-and-vision
University of Toledo (2021). Graduate studies, mission. Retrieved from https://www.utoledo.edu/graduate/Mission.html
University of Wisconsin-La Crosse (2021). Graduate Studies, mission. Retrieved from https://www.uwlax.edu/graduate-studies/mission-vision-va lues/
University of Wisconsin–Madison (2021). Graduate Studies, mission. Retrieved from https://grad.wisc.edu/about/
Utica College (2019). Graduate Catalog, Office of Academic Affairs. Retrieved MAY 2019 from https://catalog.utica.edu/mime/media/ view/37/2196/2019+Summer+Fall+Graduate+Catalog.pdf
Vanderbilt University (2021). Graduate school, about. Retrieved from https://gradschool.vanderbilt.edu/about/mission.php
Wendler, C., Bridgeman, B., Cline, F., Millett, C., Rock, J., Bell, N., & McAllister, P. (2010). The path forward: The future of graduate education in the United States. Educational Testing Service.