نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

پرستاران، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی، درمانی‌اند. حرفه پرستاری نیاز به عملکرد مناسب دارد و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارائه خدمات ضروری به ذی‌نفعان از اصلی‌ترین عملکرد پرستاران است. لذا، هدف پژوهش حاضر، واکاوی نقش ارزش‌های سازمانی و رهبری کاریزماتیک با میانجیگری تعهد سازمانی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی پرستاران می‌باشد. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده‌های گردآوری شده، کمی با رویکرد همبستگی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام پرستاران بیمارستان سیدالشهدا (ع) شهر ارومیه به تعداد 265 نفر می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 155 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ارزش‌های سازمانی کمرون و کوئین (1999)، رهبری کاریزماتیک اولیو و باس (2002)، تعهد سازمانی پورتر و همکاران (1983)، عملکرد شغلی پاترسون (1963) و مسئولیت-پذیری اجتماعی کارول (2010) استفاده شد. برای ارزیابی پایایی ابزارهای پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده گردید و پایایی پرسشنامه ارزش‌های سازمانی (89/0)، پرسشنامه رهبری کاریزماتیک (91/0)، پرسشنامه تعهد سازمانی (89/0)، پرسشنامه عملکرد شغلی (97/0) و پرسشنامه مسئولیت‌پذیری اجتماعی (89/0) محاسبه شد. تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها با استفاده از نرم افزارهایSPSS24 و PLS3 انجام گرفت. نتیجه تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که، ارزش‌های سازمانی و رهبری کاریزماتیک بر تعهد سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معناداری داشته (p<0/05) و تعهد سازمانی در رابطه ارزش‌های سازمانی و رهبری کاریزماتیک با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی بعنوان میانجی نقش دارد (p<0/05).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the relationship between organizational values and charismatic leadership with social responsibility and job performance: investigating the role of mediating role of organizational commitment among Nurses

نویسندگان [English]

  • Azizeh pashaie yousef kandi 1
  • Mohammad Hassani 2

1 Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran.

2 Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Introduction
Nurses are one of the largest groups of health care providers and their performance is defined as an effective activity with direct patient care. Nursing profession needs proper performance, providing necessary services to the beneficiaries and social responsibility is one of the main duties of nurses. Therefore, the aim of this research is to analyze the role of organizational values and charismatic leadership with the mediation of organizational commitment on social responsibility and job performance of nurses.
Method
In terms of purpose, this research is applied and in terms of the nature of the collected data, it is quantitative with a correlational approach based on structural equation modeling. The statistical population of the research includes all the nurses of Seyed Al Hospital in Urmia city, with 265 people, using Karjesi and Morgan table, 155 people were selected as a statistical sample using stratified random sampling. To collect data, questionnaires of organizational values Cameron and Quinn (1999), charismatic leadership and Bass (2002), organizational commitment Porter and others (1983), job performance Peterson (2010) and social responsibility Carroll (2010) were used.
Results
After checking the content validity of the questionnaires, Cronbach's alpha was used to evaluate the reliability of the research tools and the reliability of the organizational values questionnaire (0.89), the charismatic leadership questionnaire (0.91), the organizational commitment questionnaire (0.89), the questionnaire Job performance (0.97) and social responsibility questionnaire (0.89) were calculated. Descriptive and inferential data analysis was done using SPSS24 and PLS3 software. The result of data analysis showed that organizational values and charismatic leadership had a positive and significant effect on organizational commitment, social responsibility and job performance (p<0.05) and organizational commitment in relation to organizational values and charismatic leadership has a positive and significant role as a mediator with social responsibility and job performance (p<0.05).
Discussion
According to the results obtained regarding the effect of variables, hospital managers should take appropriate measures to create a friendly and favorable atmosphere in the hospital in order to increase the sense of attachment and commitment of nurses. Also, in order to improve the psychological level of nurses based on individual identity, self-efficacy and responsible attitude towards the organization, special programs should be developed and implemented, and with effective leadership, the field of creating social responsibility in the organization should be provided. Managers should trust their nurses and employees and involve them in various activities and seek their opinion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Values
  • Charismatic Leadership
  • Organizational Commitment
  • Social Responsibility
  • Job Performance
Ahmad, N., Ullah, Z., Mahmood, A., Ariza-Montes, A., Vega-Munoz, A., Han, H., & Scholz, M. (2021). Corporate Social Responsibility at the Micro-Level as a “New Organizational Value” for Sustainability: Are Females More Aligned towards It? International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 2165.
Akbarbagloo, M, & Bayrami, R. (2010). Barriers to improving the quality of nursing services from the perspective of employed nurses. Scientific Journal of Hamadan School of Nursing and Midwifery, 18(2), 43-49. [Persian]
Ardalan, M. R., & Beheshti, R. (2015). Investigation of the effect of Cultural Capital and Intellectual Capital on labor Productivity with mediating role of Social Responsibility. Managing Education in Organizations, 4(1), 73-102.
Ashurizadeh, A., Beigi Nia, A. R., & Sardari, A. (2013). The relationship between individual and organizational values and organizational commitment of employees. Management Research in Iran, 1(2), 19-41. [Persian]
Avolio, B. J., & Bass, B. M. (2002). Developing Potential across a Full Range of Leadership Cases on Transactional and Transformational Leadership. Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, NJ. Boston: Houghton Mifflin.
Beikzad, J., Hoseinpour, A., & Hejazi Bavil, M. (2014). A Survey on the Relationship between Responsibility and Job Satisfaction of Nurses working in Teaching Hospitals Affiliated with Tabriz University of Medical Sciences. Journal Hospital, 13(1), 53-60. [Persian]
Cameron K. S, Quinn R. E. (1999). Diagnosing and Changing Organizational Culture. Based on the Competing Values Framework. Reading, MA: Addison-Wesley.
Carroll, A. B. (2010). A history of corporate social responsibility: concepts and practices. In Crane, A., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J. and Siegel, D. (eds), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford: Oxford University Press, 19–46.
D’Amato, A. Eckert, R. Ireland, J. Quinn, L. Velsor, EV. (2010). Leadership Practices for Corporate Global Responsibility. Journal of Global Responsibility, 1(2), 225-249.
Darvar Alidadi, H. (2017). The effect of organizational culture and communication skills on job performance (Case study: nurses of Zahedan Social Security Hospital). Master Thesis in Public Management, Human Resources, Zahedan: Sistan and Baluchestan University. [Persian]
Frolova, I., & Lapina, I. (2014). Corporate social responsibility in the framework of quality management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, 178-182.‏
Ghiasvandian, Sh., Sedighiani, A., Kazemnejad, A., & Iranshahi, I. (2016).

Investigating the correlation between communication satisfaction and organizational commitment in nurses. Journal of Medical Ethics and History, 9(6), 23-20. [Persian]
Grossgrove, J., Scheer, S. D., Conklin, N. L., Jones, J. M., & Safrit, R. D. (2005). Organizational Values Perceived as Evident Among Ohio State University Extension Personnel. Journal of Extension., 43(5).
Hassanian Z M., Fatahi A., Amini R., Ghaffari M E., & Shadi D. (2021). Relationship of social responsibility and emotional intelligence in nurses. IJNR, 16(3), 39-46. [Persian]
Hassanian, Z. M., Sadeghi, A., Bagheri, A., & Moghimbeighi, A. (2017). Nurses’ Social Responsibility and its Relationship with Their Demographic Profiles. Avicenna J Nurs Midwifery Care, 25(2), 45-53. [Persian]
Hosseini, M. A., Sedgi Goi Aghaj, N., Alamdarloo, A, Farzad Mehr, M., & Mousavi, A. (2016). Relationship between burnout and job performance of clinical nurses working in Shahid Rajaei Hospital in Shiraz. Clinical Journal of Nursing and Midwifery, 6(2), 68-59. [Persian]
Islaminejad, F. (2019). Investigating the relationship between personality traits and organizational commitment with the job performance of North Khorasan hospital employees. The 3rd International Conference on Innovation and Research in Educational Sciences, Management and Psychology, Tehran, Conference Permanent Secretariat. [Persian]
Jnaneswar, K., & Ranjit, G. (2020). Effect of transformational leadership on job performance: testing the mediating role of corporate social responsibility. Journal of Advances in Management Research, 17(5), 605-625.
Khaleqkhah, A., & Babaei Menqari, M. M. (2015). Relationship between organizational commitment, organizational culture and leadership style. Development Quarterly, 36, 16-1. [Persian]
Khanjankhani, Kh., Askari, R., Askari Shahi, M., & Shafi'i, M. (2018). Ranking the dimensions of the internal organizational environment and the five personality traits in the professional performance of nurses in a teaching hospital. Journal of Urmia School of Nursing and Midwifery, 16(5), 324-334. [Persian]
Koene, B. A., Vogelaar, A. L., & Soeters, J. L. (2002). Leadership effects on organizational climate and financial performance: Local leadership effect in chain organizations. The Leadership Quarterly, 13(3), 193-215.
Mahenthiran, S., Terpstra-Tong, JLY., Terpstra, R., & Rachagan, S. (2015). Impact of executive citizenship and organizational commitment on corporate social responsibility. Journal of Social Responsibility, 11(2), 387.
Malkuti, E., & Yazdani, B. (2018). The role of charismatic leadership on organizational commitment: the moderating effect of fading values (case study: Isfahan Mobile Communications Company). International Conference on Innovation in Business Management and Economics, Tehran, Iran Business Excellence Association. [Persian]
Maric, S., Berber, N., Slavic, A., & Aleksic, M. (2021). The Mediating Role of Employee Commitment in the Relationship between Corporate Social Responsibility and Firm Performance in Serbia. Sage Open,
11(3).
Mathew G. C., Prashar S., & Ramanathan H. N. (2019). Impact of religiosity, spirituality, job satisfaction and commitment on employee performance: a quantile regression approach. International Journal of Indian Culture and Business Management, 19(4), 491-508.
Mohammad Taghi, I., & Jalaian Bakhshandeh, V. (2010). Investigating and explaining the relationship between social responsibility and social capital among the youth of Shiraz. Applied Sociology, 21(1), 19-42. [Persian]
Mojoodi, A., Darzian A., Abdolhadi, & Ghasemi, P. (2014). Investigating the Impact of Social Responsibility on Customer Loyalty (Ahvaz Pasargad Bank). Marketing Management, 9(22), 99-116. [Persian]
Narimani, B., Mehrdad, H., & Jalili, R. (2021). Study of drivers for improving the performance of school principals. Journal of Educational Sciences, 28(1), 89-106. [Persian]
Paterson, D. G. (1963). The Scott company graphic rating scale. The Journal of Personnel Research, 1, 361-376.
Pingo J.C., Dixon M. R., & Paliliunas, D. (2020). Intervention Enhancing Effects of Acceptance and Commitment Training on Performance Feedback for Direct Support Professional Work Performance, Stress, and Job Satisfaction. Behavior analysis in practice, 13(1), 1-10.
Porter, L. W., Steers, R. M., & Mowday, R. (1983). Organizational Commitment. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603-609.
Qasemi, A. R. (2014). Investigating the mediating role of organizational citizenship behaviors on organizational justice and job performance (Investigation of one of the chain stores in Tehran). Scientific Journal of Organizational Culture Management, 12(1), 82-63. [Persian]
Radi Afsouran, N., Siadat, S. A., Hoveida, R., Oreyzi Samani, H. R., & Thornton, G. (2019). Training and Developing Leadership Competencies Using Leader Development Assessment Center: Empirical Study of the Competencies of Transformation, Team Building, and Strategic Thinking. Journal of Educational Sciences, 26(1), 97-118. [Persian]
Spitzer R. (2010). Social Responsibility, the DNA of Leadership. Nurse Leader, 8(1), 6. https://doi.org/10.1016/j.mnl.2009.11.001
Tadampali A. C., & Abdul H. (2017). The Effect of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Work Engagement and Performance. Book Series:  Advances in Social Science Education and Humanities Research, 149:55-57.
Talebian Darzi, M., Fallah, V., & Salehi, M. (2021). Identifying the components o f social responsibility in the curriculum of the skill university. Educational Sciences, 28(1), 208-228. [Persian]
Vlachos, P. A., Panagopoulos, N. G., & Rapp, A. A. (2013). Feeling Good by Doing Good: Employee CSR-Induced Attributions, Job Satisfaction, and the Role of Charismatic Leadership. Journal of Business Ethics, 118(3), 577-588.
Zahedi, S. M., & Qajariyeh F. (2011). Relationship between organizational commitment and the tendency to retain nurses working in the Army of the Islamic Republic of Iran. Journal of Nursing Care Research Center of Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Nursing, 24(73), 19-26. [Persian]
Zakerian, S. A., Mosaferchi, S., Sepidarkish, M., Nasiri, Z., Momenyan, S., & Mortezapour soufiani, A. (2018). The Role of Individual Effective Factors on Nurses' Job Performance. A Case Study: Selected Hospitals in Tehran. Journal of Occupational Medicine, 10(1), 54-61. [Persian]
Ziaei, M. S, Nargesian, A., & Adibaghi Isfahani, S. (2011). The role of spiritual leadership in empowering the staff of the University of Tehran. Journal of Public Management, 1(1), 67-86. [Persian]