نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش‌‌کاوشگرانه‌ی علوم با تلفیق فناوری سیار بر عملکرد ‌تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی با نقش میانجی انگیزش تحصیلی است. این پژوهش از نوع کاربردی است که از روش نیمه‌آزمایشی (طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل) بهره برد. جامعه آماری پژوهش، مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهرستان شاهین شهر در سال تحصیلی 99-98 بود که از آن دو مدرسه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور ارزیابی انگیزش دانش‌آموزان از پرسشنامه انگیزش یادگیری و برای سنجش عملکرد تحصیلی ایشان از آزمون محقق‌ساخته استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش تحلیل مسیر بود و داده‌ها به کمک نرم افزار Amos مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی اثرات مستقیم مدل مفهومی پژوهش نشان داد که آموزش کاوشگرانه علوم با تلفیق فناوری سیار بر زیرمقیاس انگیزش عمقی اثر مثبت و معنی‌داری دارد ولی تأثیر آن بر دو زیرمقیاس انگیزش سطحی و دستیابی به انگیزش معنی‌دار نیست. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که روش آموزشی مورد استفاده بر عملکرد تحصیلی تأثیر مستقیم، مثبت و معنی‌داری ندارد. یافته‌ها درخصوص تاثیر ابعاد انگیزش بر متغیر عملکرد تحصیلی حاکی از آن است که انگیزش عمقی دانش‌آموزان تأثیر مثبت و معنی‌دار و دستیابی به انگیزش تاثیر منفی و معنی‌دار بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دارد، لیکن انگیزش سطحی بر عملکرد تحصیلی اثر معنی‌داری ندارد. با توجه به یافته‌های این پژوهش توصیه می‌شود که معلمان با انتخاب تکالیف موثق و مرتبط با دنیای واقعی و از طریق آموزش کاوشگرانه، به افزایش میزان انگیزش عمقی در دانش‌آموزان و به دنبال آن بهبود عملکرد تحصیلی آنان همت گمارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the effects of inquiry-based science education, integrated with mobile technology, on the academic achievement of fifth-grade elementary students, with the mediating role of academic motivation

نویسندگان [English]

  • Azam Esfijani 1
  • Maryam Faraji 2

1 Department of Education; Faculty of Education and Psychology; University of Isfahan; Isfahan; Iran.

2 M.A., University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effects of inquiry-based science education, integrated with mobile technology, on the academic achievement of fifth-grade elementary students, with the mediating role of academic motivation.

Method
This study is an applied research which employed a quasi-experimental design. The research population of the study included all public elementary schools in Shahinshahr city in the academic year of 2019-2020 from which two schools were selected through cluster sampling method. In order to assess the motivation of students in this study, the learning motivation questionnaire was used and to assess the academic achievement of students, a researcher-made test was used. The method of research data analysis was path analysis and the data were analyzed using Amos software.

Results
The investigation of direct effects in the research conceptual model revealed that inquiry-based science education with the integration of mobile technology has a positive and significant effect on the deep motivation subscale, but its effect on the two subscales of surface motivation and achieving motivation is not significant. Also, the research findings showed that the educational method used has no direct, positive and significant effect on academic achievement. Findings regarding the effect of motivation dimensions on the academic achievement indicated that deep motivation of students has a positive and significant effect and achieving motivation has a negative and significant effect on students' academic achievement, but surface motivation has no significant effect on academic achievement. Regarding the indirect effects, the results showed that the indirect effect of inquiry-based science education with the integration of mobile technology with the mediating role of deep motivation, on the academic achievement of students is positive and significant. Inquiry-based science education with the integration of mobile technology with the mediating role of surface motivation and achieving motivation does not have a significant indirect effect on students' academic achievement.

Discussion
Based on the findings of this study, it is recommended that teachers by choosing authentic, relevant, real-world tasks through inquiry-based educational approach attempt to increase the level of deep motivation in students and then help them improve their academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inquiry-based science education
  • academic achievement
  • academic motivation
  • mobile technology
Abdi, A. (2014). The Effect of Inquiry-based Learning Method on Students’ Academic Achievement in Science Course, Universal Journal of Educational Research, 2(1), 37-41.
Aktamis, H., Higde, E., & Ozden, B. (2016). Effects of the Inquiry-Based Learning Method on Students’ Achievement, Science Process Skills and Attitudes towards Science: A Meta-Analysis Science, Journal of Turkish Science Education, 13(4), 248-261.
Alinejad, H. (2018). Teaching science by exploratory method, The Growth of Physics Education, 34(2), 7-5.
Arefiyan, S., Sheikh Attari, N., Rasoli, F., & Abdollahi, M. (2019). The effect of exploratory teaching method on the academic achievement of elementary students in experimental sciences, Paper presented at the National Conference on Professional Research in Psychology and Counseling with the approach of new achievements in educational and behavioral sciences "From the perspective of the teacher, Minab. https://civilica.com/doc/1020119.
Badiee, E., Nili, M., Abedini, Y., & Zamani, B. (2020). The Impact of Courseware with Brain-Based Learning Approach on Students' Cognitive Learning Levels. Journal of Educational Scinces, 27(1), 139-160. doi: 10.22055/edus.2020.31823.2953
Cremin, T., Glauert, E., Craft, A., Ashley & Styliandou, F. (2015). Creative little scientists: exploring pedagogical synergies between inquiry-based and creative approaches in Early Years science, Education, 3-13, 43(4), 404–419.
Delclaux, M., Micewicz, M., Clotilde & PéreZ, F. (2012). Handbook for setting up and developing a centre for inquiry-based science education (IBSE) at elementary and middle schools. Fondation La main à lapâte Fondation La main à la pâte, Montrouge, France.
Duran, M., & Dokme, İ. (2016). The effect of the inquiry-based learning approach on student’s critical-thinking skills, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(12), 2887-2908.
Ebadi Manas, Gh. (2015). The effect of using a multimedia model cartoon program using exploration model on learning the concepts of elementary sciences, Paper presented at the 4th International Conference on Humanities and Education, Tehran. https://civilica.com/doc/900123.
Ellwood, R., & Abrams, E. (2018). Student’s social interaction in inquiry-based science education: how experiences of flow can increase motivation and achievement. Cultural Studies of Science Education, 13, 395–427.
Kheneyfar, K., Shahhosseini, S., & Bagheri, M. (2021). Comparison of the effect of flipped learning through video images and multimedia methods on learning in the mathematical sciense course of sixth grad. Journal of Educational Scinces, 28(2), 79-96. doi: 10.22055/edus.2021.36295.3174.
Lau, W. W. F., Lui, V., & Chu, S. K. W. (2017). The use of wikis in a science inquiry-based project in a primary school. Educational Technology Research and Development, 65(3), 533–553. http://www.jstor.org/ stable/45018566
Lawrie, G., Grøndahl, A., Boman, L., Simon & Andrews, T. (2016). Wiki Laboratory Notebooks: Supporting Student Learning in Collaborative Inquiry-Based Laboratory Experiments, Journal of Science Education and Technology (25), 394–409.
Looi, C. K., Sun, D., & Xie, W. (2015). Exploring Students’ Progression in an Inquiry Science Curriculum Enabled by Mobile Learning, IEEE Transactions on Learning Technologies, 8(1) ,43-54.
Looi, C. K., Zhang, B., Chen, W., Seow, P., Chin, G., Norris, C., & Soloway, E. (2011). Mobile inquiry learning experience for primary science students: a study of learning effectiveness, Journal of Computer Assisted Learning, 27(3). 269 - 287.
Mahdavirad, H., Valiullah, F., & Kooshaki, SH. (2018). Explaining the model of academic performance based on academic motivation, achievement goals, academic self-efficacy mediated by academic engagement in high school students, Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning, 7(27), 23-36.
Maleki Avarsin, S., & Mostafapour, R. (2015). The Impact of Teaching Methods on the Academic Level of the Fifth Grade Elementary School Students, Journal of Education and Evaluation, 8(29), 59-43.
Mehdizadeh, A., & Taghipour, H. (2017). The effect of exploratory teaching method in experimental sciences course on academic motivation of sixth grade elementary school students in Nowshahr, The Second National Conference on novel Approaches in Education and Research, Mahmoudabad. https://civilica.com/doc/701887.
Muciaccia, M., & Miceli, C. (2016). Comparison of Traditional-Classroom Instruction and Inquiry Based Science Education (IBSE): A Preliminary Study of Students’ Perceptions, International Conference New Perspectives in science education, 654-659.
Rostami, S., Yaghoubzadeh, E., Namdari, M., & Teymouri, T. (2017). The effect of exploratory teaching method on the academic achievement of experimental sciences for fifth grade elementary students, Paper presented at the 5th National Scientific Research Congress on Development and Promotion of Educational Sciences and Psychology, Sociology and Social Cultural Sciences of Iran, Tehran. https://civilica.com/doc/733359. [Persian]
Samavi, A.W., & Najarpoorian, S. (2019). The causal relationship between intrinsic motivation, academic conflict and academic self-regulation with academic performance through self-directed learning in high school students in Bandar Abbas, Bi-Quarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7(12), 47-68.
Seyf, A. A. (2018). Modern Educational Psychology (Psychology of Learning and Teaching). Seventh edition. Tehran: Doran Publishing.
Tahmasebizadeh, Z., Rahimidoost, G., Khalifeh, G. (2020). Constructing and validating a technological competencies scale for primary teachers. Journal of Educational Scinces, 27(1), 241-262. doi:10.22055/ edus.2020.32835.3003
Trnova, E., & Trna, J. (2015). Motivational Effectiveness of a Scenario in IBSE, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 167,184 – 189.
Vahedi, H., Rezaei, R., Eghbali, A., & Rezaei, M. (2015). The effect of exploratory teaching method on the academic motivation of experimental sciences for sixth grade elementary students, Paper presented at The National Conference on Thematic-Educational Knowledge (Content Education), Ardabil. https://civilica.com/doc/774278.
Vogel, B., Spikol, D., Kurti, A., & Milrad, M. (2010). Integrating Mobile, Web and Sensory Technologies to Support Inquiry-Based Science Learning, The 6th IEEE International Conference on Wireless, Mobile, and Ubiquitous Technologies in Education, 65-72.
Weiping, Hu., Xiaojuan, J., Jonathan, Plucker, A., & Xinxin, SH. (2016). Effects of a Critical Thinking Skills Program on the Learning Motivation of Primary School Students, Roeper Review, 38(2), 70-83.
Worth, K., & Duque, M. (2009). Designing and Implementing Inquiry-Based Science Units for Primary Education. La main à la pâte.
Yang, J. C., & Chen, C. H. (2012). A mobile learning environment for supporting inquiry-based experimental activities in elementary school. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 6(1), 8-24.