تحلیلی بر کسب دانش ‏های معلمی از طریق روایت پژوهی بر اساس مدل کوهلر و میشرا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه فرهنگیان، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش، بررسی دانش‏ های کسب شده دانشجومعلمان از طریق روایت پژوهی بر اساس مدل کوهلر و میشرا بود. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شد. از طریق نمونه ‏گیری هدفمند یک گروه از دانشجومعلمان رشته آموزش ابتدایی پردیس شهید باهنر همدان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برنامه درسی روایت پژوهی برای این گروه به مدت یک نیمسال اجرا شد و در پایان، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته تجارب آنها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پروژه‏ های روایت پژوهی انجام شده توسط دانشجویان تحلیل شد و اطلاعات لازم از آنها استخراج گردید. به منظور تحلیل داده‏ ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته‏ ها نشان داد دانشجومعلمان از طریق روایت پژوهی و بر اساس مدل کوهلر و میشرا در حوزه دانش محتوایی، دانش مفاهیم موجود در کتاب ‏های درسی را کسب کردند. در حوزه دانش تربیتی، دانش درباره معلم و وظایف تربیتی او، دانش درباره پژوهش‏های معلم محور، دانش درباره یادگیری، دانش درباره تدریس، دانش درباره ارزشیابی، دانش درباره تجهیزات آموزشی، دانش درباره ساختار فیزیکی مدرسه، و دانش درباره کارکنان مدرسه کسب کردند. در حوزه دانش محتوایی تربیتی با روش‏های تدریس دروس موضوعی، مراحل تدریس دروس، راهبردهای یاددهی- یادگیری دروس، فعالیت‏های یادگیری دروس، و تدریس دروس موضوعی به کمک رسانه آشنا شدند. در حوزه دانش فناورانه با دانش نرم‏ افزاری و سخت‏ افزاری آشنا شدند و در حوزه دانش محتوایی تربیتی فناورانه با تلفیق فناوری‏ های نوین در تدریس دروس موضوعی آشنا شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on the acquisition of teacher knowledge through narrative inquiry based on the model of Kohler and Mishra

نویسنده [English]

  • Zohreh Karami
Assistant professor, Farhangian University, Department of Education, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Teachers in order to become a professional, must acquire the appropriate professional competencies and be constantly refining them. The teacher's professional competencies are divided into three sections: content knowledge, educational knowledge and technological knowledge. Narrative inquiry is one of the approaches to teacher professional development that is based on research, experience and thoughtful.

Method: The purpose of this study was to investigate the knowledges acquired by student-teachers through narrative inquiry based on the model of Kohler and Mishra. This research was conducted qualitatively using phenomenological method. Through purposive sampling, one group of student-teachers in the field of primary education of Shahid Bahonar Campus in Hamadan were selected as the research sample. The narrative inquiry curriculum for this group was conducted for one semester and at the end, their experiences were examined through semi-structured interviews. Also, narrative inquiry projects performed by students were analyzed and the necessary information was extracted from them. In order to analyze the data, was used of the thematic analysis method.

Results: Findings showed in the field of content knowledge, student-teachers gained knowledge of concepts in textbooks through narrative inquiry and based on Kohler and Mishra model. In the field of educational knowledge, they acquired knowledge about the teacher and his / her educational duties, knowledge about teacher-centered research, knowledge about learning, knowledge about teaching, knowledge about evaluation, knowledge about educational equipment, knowledge about the physical structure of the school, and knowledge about school staff. In the field of educational content knowledge, they became familiar with the methods of teaching thematic courses, the stages of teaching courses, teaching-learning strategies of courses, learning activities, and teaching thematic courses with the help of the media. In the field of technological knowledge, they became acquainted with software and hardware knowledge, and in the field of technological pedagogical content knowledge, they became acquainted with the combination of new technologies in teaching thematic courses.

Discussion:To explain the research findings, it can generally be stated that involving student-teachers in the developmental activities based on narrative inquiry is an interesting task which changes the roles of student-teachers from information receivers to the creators of curriculum and active knowledge makers. Through a research-centered approach, student-teachers can be involved in a type of learning which lets them think and ponder. Thinking and pondering results in perception and then action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content knowledge
  • educational knowledge
  • technological knowledge
  • Kohler and Mishra model
  • narrative inquiry