مطالعه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر طرح همیار معلم روی اخلاق زیست محیطی دانش آموزان متوسطه دوم

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور ، مرکز خمین، ایران.

چکیده

در بین راه های متعدد مقابله با مشکلات زیست محیطی، بنیادی ترین روش، آموزش و فرهنگ سازی عمومی و مشارکت افراد جامعه می باشد. نحوه آموزش اثر زیادی بر توانایی های خودآموز دانش آموزان دارد. این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر طرح همیار معلم روی اخلاق زیست محیطی دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه دوم کاشان در سال تحصیلی 1400-1399 صورت گرفت. روش پژوهش، به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده های گردآوری شده، کمّی و مبتنی بر رویکرد شبه آزمایشی (طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه) بود. جامعه آماری متشکل از 1171 دانش آموز که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس دو کلاس 30 نفری انتخاب شدند. بـرای جمـع آوری داده ها از پرسشنامه اخلاق زیست محیطیFiroozfar, Faqihi & Erfani (2021) استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط متخصصان حوزه محیط زیست تأیید گردید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.927 به دست آمد. داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل کوواریانس تک و چند متغیره) با نرم افزار SPSS26 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که روش تدریس مبتنی بر طرح همیار معلم روی اخلاق زیست محیطی و مؤلفه های آن (هوا، خاک، آب، گیاهان و جانوران) در دانش آموزان تأثیر دارد (P<0.0005). لذا می توان با بکارگیری روش تدریس مبتنی بر طرح همیار معلم نسبت به ارتقای سطح اخلاق زیست محیطی در دانش آموزان همت گمارد، به گونه ای که نمود آن در جامعه احساس شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effectiveness of teaching method based on the teacher- Assistant Project on environmental ethics of high school students

نویسندگان [English]

  • hossein hafezi 1
  • seyed mehdi pamenari 2
  • Mahdieh Rezaei 1
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.
2 Master, Curriculum Planning, Payame Noor University, Khomein Center, Iran.
چکیده [English]

Introduction
The category of culture and its impact on the environment is one of the dimensions of sustainable development and the first step towards achieving this goal. We need environmental ethics to achieve sustainability, development and environmental protection. An ethic that recognizes and responds sensitively to the complex and changing connections between man and nature. In order for such ethics to emerge, it is necessary to review educational methods and systems. The aim of this study was to study the effectiveness of teaching method based on the teacher- assistant project on environmental ethics of Kashan high school students.

Method
The research method was applied in terms of purpose and in terms of the nature of the collected data, quantitative and based on a quasi-experimental approach (pre-test-post-test design with control group). The statistical population consisted of all male students of 11th grade public schools in Kashan with a number of 1171 people who were selected using the Convenient sampling method in two classes of 30 people. To collect data, Firoozfar, Faqihi & Erfani (2021) environmental ethics questionnaire was used, the content validity of which was confirmed by environmental experts, and its reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 0.927. Data were analyzed at two levels of descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics (univariate and multivariate analysis of covariance) with SPSS26 software.

Results
The results showed that teaching method based on the teacher- assistant project has a positive effect on environmental ethics in students (P<0.0005). Also, teaching method based on the teacher- assistant project has a positive effect on the components of environmental ethics (air, soil, water, plants and animals) in students (P<0.0005).

Discussion
Various studies show that among the many ways to deal with environmental problems, the most fundamental, effective and cost-effective way to prevent environmental degradation is public education and culture and the participation of people in the community. The way of teaching and teaching, especially active teaching methods, also has a great effect on students' self-learning abilities. One of the most important active teaching methods is the method of cooperation between teacher and students and students with each other. Therefore, by using appropriate teaching methods, efforts can be made to improve the level of environmental ethics in students, so that it can be felt in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Teacher-Assistant Project
  • Environmental Ethics
  • Students
  • Secondary High School