نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور ، مرکز خمین، ایران.

چکیده

در بین راه های متعدد مقابله با مشکلات زیست محیطی، بنیادی ترین روش، آموزش و فرهنگ سازی عمومی و مشارکت افراد جامعه می باشد. نحوه آموزش اثر زیادی بر توانایی های خودآموز دانش آموزان دارد. این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر طرح همیار معلم روی اخلاق زیست محیطی دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه دوم کاشان در سال تحصیلی 1400-1399 صورت گرفت. روش پژوهش، به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده های گردآوری شده، کمّی و مبتنی بر رویکرد شبه آزمایشی (طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه) بود. جامعه آماری متشکل از 1171 دانش آموز که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس دو کلاس 30 نفری انتخاب شدند. بـرای جمـع آوری داده ها از پرسشنامه اخلاق زیست محیطیFiroozfar, Faqihi & Erfani (2021) استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط متخصصان حوزه محیط زیست تأیید گردید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.927 به دست آمد. داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل کوواریانس تک و چند متغیره) با نرم افزار SPSS26 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که روش تدریس مبتنی بر طرح همیار معلم روی اخلاق زیست محیطی و مؤلفه های آن (هوا، خاک، آب، گیاهان و جانوران) در دانش آموزان تأثیر دارد (P<0.0005). لذا می توان با بکارگیری روش تدریس مبتنی بر طرح همیار معلم نسبت به ارتقای سطح اخلاق زیست محیطی در دانش آموزان همت گمارد، به گونه ای که نمود آن در جامعه احساس شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the effectiveness of teaching method based on the teacher- Assistant Project on environmental ethics of high school students

نویسندگان [English]

  • hossein hafezi 1
  • seyed mehdi pamenari 2
  • Mahdieh Rezaei 1

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.

2 Master, Curriculum Planning, Payame Noor University, Khomein Center, Iran.

چکیده [English]

Introduction
The category of culture and its impact on the environment is one of the dimensions of sustainable development and the first step towards achieving this goal. We need environmental ethics to achieve sustainability, development and environmental protection. An ethic that recognizes and responds sensitively to the complex and changing connections between man and nature. In order for such ethics to emerge, it is necessary to review educational methods and systems. The aim of this study was to study the effectiveness of teaching method based on the teacher- assistant project on environmental ethics of Kashan high school students.

Method
The research method was applied in terms of purpose and in terms of the nature of the collected data, quantitative and based on a quasi-experimental approach (pre-test-post-test design with control group). The statistical population consisted of all male students of 11th grade public schools in Kashan with a number of 1171 people who were selected using the Convenient sampling method in two classes of 30 people. To collect data, Firoozfar, Faqihi & Erfani (2021) environmental ethics questionnaire was used, the content validity of which was confirmed by environmental experts, and its reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 0.927. Data were analyzed at two levels of descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics (univariate and multivariate analysis of covariance) with SPSS26 software.

Results
The results showed that teaching method based on the teacher- assistant project has a positive effect on environmental ethics in students (P<0.0005). Also, teaching method based on the teacher- assistant project has a positive effect on the components of environmental ethics (air, soil, water, plants and animals) in students (P<0.0005).

Discussion
Various studies show that among the many ways to deal with environmental problems, the most fundamental, effective and cost-effective way to prevent environmental degradation is public education and culture and the participation of people in the community. The way of teaching and teaching, especially active teaching methods, also has a great effect on students' self-learning abilities. One of the most important active teaching methods is the method of cooperation between teacher and students and students with each other. Therefore, by using appropriate teaching methods, efforts can be made to improve the level of environmental ethics in students, so that it can be felt in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Teacher-Assistant Project
  • Environmental Ethics
  • Students
  • Secondary High School
Abedi Sarvestani, A., Shahvali, M. (2008). The Necessity and Features of Research on Environmental Ethics. Journal of Ethics in Scince and Technology, 3(3), 56-61.
Afzalkhani, M. (2020). Investigating the effect of environmental education on students' attitudes and behaviors towards the issue of environmental protection in Garmsar. Journal of Geography and Regional Planning, 10(1), 57-78. [Persian]
Aghili, S. R., Alomalhoda, .J, & Fathi Vajargah, K. (2019). Examining the dominant principles in the Designing of the appropriate Model for moral Education in the Elementary Period of the Iranian Educational System. Journal of Educational Sciences, 26(1), 15-34. Doi: 10.22055/edus. 2019.26634.2585. [Persian]
Alice, S., & Wallen, S. (2000(. Introduction to Collaborative Learning. Tahereh Rastegar & Majid Malekan. Tehran, Ney Publications. [Persian].
Anderson, R. C., Chinn, C., Waggoner, M., & Nguyen, K. (1998).  Intellectually stimulating story discussions. In J. Osborn & F. Lehr (Eds.(, Literacy for all: Issues in teaching and learning (170–186). Guilford Press.
Bayat, T., Ahmadi P., & Parsa, A. (2013). The Status of Environmental Ethics in the Contents of Primary School Textbooks of Iran. Research in Curriculum Planning, 10 (36), 51-62. [Persian]
Bayat, M., Fardanesh, H., Hatami, J., & Talaee, E. (2021). The effect of pre-training and scripting strategies in a collaborative reasoning based learning environment on the acquisition and transfer of decision-making skills and satisfaction. Journal of Educational Sciences, 28(2), 59-78. Doi: 10.22055/EDUS.2021.36064.3165. [Persian]
Esmailnia, M. (2013). Collaborative Learning Methods, International Conference on Management of Challenges and Solutions, Shiraz, https://civilica.com/doc/260441. [Persian]
Farahi, N. (2015). Investigating the consumption pattern of chemical inputs and its relationship with the perspective of environmental ethics among gardeners in Gorgan; Master Thesis, Gorgan University. [Persian]
Fathi, M., & kuhi Isfahani, K. (2015). Principles of the Constitution in the light of the views of the Guardian Council (1980-2015): Principles 1 to 55 of the Constitution (Volume 1). Tehran, Guardian Council Research Institute. [Persian]
Firoozfar, I., Faqihi, A., & Erfani, N. (2021). Developing a model of environmental ethics based on caring thinking through critical thinking of high school students in Hamadan; Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 10(34),54195.2244. [Persian]
Fisher, K. (2004). The Impact of Collaborative Learning on Academic Achievement, Students' Motivation and Attitude, New Scientific Quarterly, 8 (4), 178- 190.
Gailiz, M. (2004). The effect of participatory learning on group solidarity and social responsibility, Educational Management Quarterly, 15 (8), 165- 175.
Giangreco, M. F. (2013). Teacher assistant supports in inclusive schools: Research, practices and alternatives. Australasian journal of special education, 37(2), 93-106.
Hamedani, Z., Haqqani, F., & Liaqatdar, M. J. (2011). Comparison of Influence of Cooperative Learning with Mixed Teaching Method of Short Lecture and Question & Answer in Biology Achievement. Research in Curriculum Planning, 8(30), 3-10. [Persian]
Hill, S. (2000). Collaborative learning as a tool to improve social skills among middle school students, Knowledge Management Quarterly, 89 (3), 552- 561.
Khodadadnezhad, A. (2010). The Effect of Cooperative Teaching Method on the Attitude and Academic Achievement of the Fifth-Grade Students in Mathematics. The Journal of Modern Thoughts in Education, 5(1), 73- 93. [Persian]
Khosravi, R., Fathivajargah, K., & Arefi, M. (2009). Needs assessment for developing life skills curriculum in theoretical high school; Journal of Educational Sciences (Educational Sciences and Psychology); Shahid Chamran University of Ahvaz, 5(2), 113- 136. [Persian]
Kopnina, H., & Cocis, A. (2017). Environmental Education: Reflecting on Application of Environmental Attitudes Measuring Scale in Higher Education Students. Education Sciences, 3 (7): 69-83.
Lazarowitz, Y. (1994). The Effects of Collaborative Education Learning Environment on Academic Achievement and Its Emotional Implications for High School Students' Geology Course, Environment Quarterly, 63 (17), 350-357.
Lodhiya, K. K., & Brahmbhatt, K. R. (2019). Effectiveness of Collaborative Versus Traditional Teaching Methods in a Teaching Hospital in Gujarat. Indian Journal of Community Medicine: Official Publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 44(3), 243-246. DOI: 10.4103/ijcm.IJCM_378_18.
Michael, F., & Giangreco, L. (2021). Maslow’s Hammer: teacher assistant research and inclusive practices at a crossroads. European Journal of Special Needs Education, 36(2), 278-293, https://doi.org/10.1080/ 08856257.2021.1901377.
Mirjalili, S. M. A., Kargarshooraki, Z., & Rezaei, F. (2021). Content analysis of the fourth elementary social studies education textbook based on Islamic environmental ethics. Research in Social Studies Education, 3 (1), 109-130. [Persian]
Mirzaei, J., & Khazaei, F. (2020). Environmental teachings in social studies textbooks from neglect to necessity and competence. Quarterly Journal of Research in Social Studies Education, 2 (1), 113-136. [Persian]
Nelson, M. (2006). Environmental ethics, translated by Vaezi Nejad, Journal of ethic, 2(3), 59-72.
Ramezani Qavamabadi, M, H. (2013). Strategic Review of Environmental Protection Education in Iran: Necessities Bottlenecks, Rahbord Journal, 21(65), 233-257.
Salehi, M., & Abdollahpour, K. (2018). Investigating participatory learning in the way of managing the country (in the classroom) with the teacher-assistant plan in female high school students. Research in Curriculum Planning (Knowledge and Research in Educational Sciences-Curriculum Planning), 15 (30), 67-79 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx? id=360765. [Persian]
Salimi, M., Khanzadeh, S., & Bayramzadeh, W. (2021). The Impact of Virtual Environmental Education on the Attitude and Environmental Performance of Elementary Students. Journal of Natural Environment, (), -. Doi: 10.22059/JNE.2021.325389.2232. [Persian]
Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution (High Council of Education). (2011). Fundamental Transformation Document of Education. Retrieved from: https://sccr.ir/Pub/1/1356
Seif, M. H., Rastegar, A., Karimifard, T., & Tajoran, M. (2018). Presenting a causal model of factors affecting environmental behaviors (Case study: foreign tourists in Fars province). Tourism Management Studies, 13 (43), 35-53. Doi: 10.22054/TMS.2018.9446. [Persian]
Sepahvand, A. (2017). Teaching strategies in multi-grade classes: space arrangement, teacher assistance, importance to sports and art lessons. The First International Conference on Social Sciences, Education, Humanities and Psychology, Tehran. [Persian]
Sharafi, M., Mahmoudi, S., & Hosseinibar, B. (2021). The effectiveness of the nature school's exploratory training method on the environmental knowledge, environmental behavior and attitude of elementary students. Journal of New Approaches in Educational Administration, 12(1), 15-27. [Persian]
Shobeiri, S.M., & Rezaei, M. (2019). Environmental Ethics. Tehran: Payame Noor University. [Persian]
Soleimani, A., & Salehi, E. (2017). Comparative analysis between effectiveness of the Jigsaw participatory model and traditional teaching methods in urban environment teaching. Environmental Sciences, 15(1), 1-14. . [Persian]
Talebian-darzi, M., Fallah, V., & Salehi, M. (2021). Identifying the components o f social responsibility in the curriculum of the skill university. Journal of Educational Sciences, 28(1), 208-228. Doi: 10.22055/EDUS.2021.33681.3048. [Persian]
Valipourchahardehcherik, F., & Farrokhian, F. (2019). The effect of environmental education on environmental awareness, attitude and behavior in high school girls (Case study: District 4 of Ahvaz). Journal of Environmental Science and Technology, 21 (1), 213-225. Doi: 10.22034 / jest.2018.13791. [Persian]
Waggoner, M., Chine, C., Yi, H., & Anderson, R. C. (1995). Collaborative Reasoning about stories. Language Arts, 72, 582-589.
Winston, B. (2002). The Effects of Collaborative Learning on the Progress and Attitude of Fifth Grade Students in Different Cultures of the United States, Educational Psychology Quarterly, 9 (15), 250- 261.